NHL Season Finally Returns, Powered by ENERGYbits® Spirulina Algae -- BOSTON, Jan. 16, 2013 /PRNewswire/ --