Aegon realiseert groei in onderliggend resultaat, verkopen en waarde nieuwe productie

07 Nov, 2013, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, November 7, 2013 /PRNewswire/ --

Nettowinst beïnvloed door aanpassing van de economische aannames

 • Stijging onderliggend resultaat vóór belastingen
 • Onderliggend resultaat neemt met 7% toe door groei activiteiten, hogere aandelenmarkten,
  gunstige sterftecijfers en aangepaste actuariële aannames; gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen
 • Fair value verlies van EUR 493 miljoen vooral door aannames voor rente en rendementen op obligatiefondsen en aandelenmarkten in lijn te brengen met huidige marktomstandigheden
 • Nettowinst van EUR 227 miljoen vooral door fair value verliezen beïnvloed
 • Rendement op eigen vermogen stijgt tot 9,9% door hoger onderliggend resultaat en eenmalige belastingbaten

 • Groei verkopen met name door hogere variable annuities en pensioenstortingen
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 2% tot EUR 412 miljoen, vooral door verkoop pensioenen in het Verenigd Koninkrijk
 • Stortingen nemen met 17% toe tot EUR 11 miljard, met name door sterke groei variable annuities
  en pensioenen in Verenigde Staten
 • Verkoop ongevallen- en ziektekostenverzekeringen daalt met 12% tot EUR 167 miljoen door ongunstige wisselkoersen en beëindiging van bepaalde distributiesamenwerkingen eerder dit jaar
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt aanzienlijk tot EUR 285 miljoen door hogere rente, toegenomen verkopen en maatregelen voor verbetering van rendementen

 • Kapitaalpositie blijft sterk; eenmalige posten drukken kasstromen
 • Solvabiliteitsratio van 208% door overstap op swap curve voor berekening solvabiliteit in Nederland
 • Kapitaaloverschot van de holding EUR 1,8 miljard
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 45 miljoen; beïnvloed door marktbewegingen en eenmalige items

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Aegon heeft dit kwartaal de positieve trend voortgezet en opnieuw een toename van het onderliggend resultaat en de verkopen laten zien, evenals een sterke stijging van de waarde van de nieuwe productie. Wij blijven de vruchten plukken van belangrijke maatregelen die het management heeft genomen en profiteren daarnaast van gunstige marktomstandigheden. De nettowinst is beïnvloed door onze beslissing om onze aannames voor de ontwikkeling van de rente en de aandelenmarkten aan te laten sluiten op de huidige marktomstandigheden. We hebben bovendien onze sterke kapitaalpositie behouden."

"We hebben dit kwartaal onze investeringen in digitale distributie versneld. Overal in ons bedrijf richten we ons op innovatie om onze klanten beter te begrijpen en op hun wensen in te kunnen spelen. Recente initiatieven zijn directe verkoopkanalen in Spanje en Centraal- en Oost-Europa. In het Verenigd Koninkrijk hebben we met ons nieuwe pensioenplatform in één jaar na lancering al meer dan een miljard pond aan activa bereikt."

"Met de stappen die we dit kwartaal hebben gezet, zijn we een effectiever bedrijf geworden dat zijn klanten beter van dienst is. We zijn ervan overtuigd dat onze strategie en onze sterke kapitaalpositie ons in staat stellen om leidend te worden in alle door ons gekozen markten."

  Kerncijfers

                  Kw3  Kw2     Kw3     9M  9M
  bedragen in EUR miljoenen   2013  2013  %  2012  %  2013 2012  %

  Onderliggend resultaat
  voor belastingen        531  478  11  494  7 1,454 1,390  5

  Nettowinst           227  243  -7  377 -40  674 1,151 -41

  Verkoop           1,697 1,975 -14 1,550  9 5,410 4,912 10

  Marktconforme waarde
  nieuwe productie        285  202  41  173 65  719  415 73

  Rendement op eigen
  vermogen           9.9%  6.7%  48  8.0% 24  7.6% 7.3%  4


Voor het volledige Engelstalige persbericht verwijzen wij naar:. http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-presentations/Press-Releases/2013/Aegon-delivers-higher-underlying-earnings-sales-and-value-of-new-business/

DISCLAIMERS

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Over Aegon

Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft ruim 23.000 medewerkers en miljoenen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.

Media
Robin Boon
+31-(0)70-344-8956
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
+31-(0)70-344-8305
ir@aegon.com

BRON AEGON N.V.