Also from this source


You just read:

Bioforo Internacional de Guanzhou se establece de forma permanente en la Bio Isla Internacional de Guangzhou

News provided by

The Guangzhou Development District

Jul 04, 2017, 15:29 ET