Anheuser-Busch InBev potvrzuje vylepšenou nabídku pro společnost SABMiller

14 Říjen , 2015, 14:00 BST Od Anheuser-Busch InBev

Vylepšená cenová nabídka 43,50 GBP za akcii SABMiller v hotovosti s alternativní možností kombinace hotovosti a části akcií AB InBev   

Nabídka hotovosti s výnosem 48 %

Alternativa kombinace hotovosti a části akcií AB InBev s výnosem 33 % 

BRUSEL, 14. října 2015 /PRNewswire/ -- Přiložená informace představuje regulovanou informaci podle Belgického královského dekretu ze dne 14. listopadu 2007 o povinnostech emitentů finančních nástrojů, jež byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

CELÝ DOKUMENT ANI JEHO ČÁST NEJSOU URČENY K VYDÁNÍ, PUBLIKACI NEBO DISTRIBUCI V JAKÉKOLIV JURISDIKCI ČI Z JAKÉKOLIV JURISDIKCE, V NÍŽ BY TO PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ PLATÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE.

TOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PROHLÁŠENÍM PEVNÉHO ZÁMĚRU UČINIT NABÍDKU PODLE PRAVIDLA 2.7 KODEXU LONDÝNSKÉ BURZY UPRAVUJÍCÍHO PŘEVZETÍ A FÚZE SPOLEČNOSTÍ A NEEXISTUJE ŽÁDNÁ JISTOTA, ŽE BUDE NĚJAKÁ NABÍDKA UČINĚNA.

Společnost Anheuser-Busch InBev (dále jen "AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) bere na vědomí nedávné spekulace a potvrzuje, že dnes předložila vylepšenou nabídku radě skupiny SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) na spojení těchto dvou společností a vytvoření první skutečně globální pivovarnické společnosti.

Vylepšená nabídka

Vylepšená nabídka společnosti AB InBev zahrnuje cenovou nabídku 43,50 GBP za akcii v hotovosti a alternativní možnost kombinace hotovosti a části akcií AB InBev pro přibližně 41 % akcií skupiny SABMiller. 

Nabídka hotovosti představuje výnos více než 48 % při hodnotě akcií SABMiller 29,34 GBP v závěru obchodování dne 14. září 2015 (což byl poslední pracovní den před obnovenými spekulacemi o blížící se nabídce ze strany AB InBev).

Alternativa kombinace hotovosti a části akcií AB InBev

Podle vylepšené nabídky získají akcionáři SABMiller, kteří si zvolí alternativu zisku části akcií AB InBev, 0,483969 omezených akcií a 3,56 GBP v hotovosti za každou akcii SABMiller[1]. Na základě ceny kmenových akcií AB InBev při závěru obchodování dne 9. října 2015, tedy 98,30 EUR, by tato alternativa znamenala, že při započtení 3,56 GBP v hotovosti, by každá akcie SABMiller byla hodnocena na částku 38,88 GBP za akcii, což by představovalo výnos přibližně 33 % při hodnotě akcií SABMiller 29,34 GBP v závěru obchodování dne 14. září 2015[2].

Nezbytným předpokladem této upravené nabídky je závazek ze strany společností Altria Group, Inc. a BevCo Ltd., že si tuto alternativu zvolí ve vztahu ke všem svým akciím SABMiller.

AB InBev očekává, že většina akcionářů SABMiller, s výjimkou akcionářů Altria Group, Inc. a BevCo Ltd., by upřednostnila nabídku hotovosti.

AB InBev nebude ve vztahu k alternativě kombinace hotovosti a akcií usilovat o doporučení rady SABMiller.

Ostatní záležitosti

Oznámení formální transakce bude podléhat splnění výše uvedených podmínek a dalších nezbytných předpokladů a podmínek uvedených v prohlášení společnosti AB InBev ze dne 7. října 2015. AB InBev si vyhrazuje právo upustit od části nebo všech podmínek uvedených v tomto prohlášení nebo podmínek, na něž odkazovala výše.

Tento vylepšený návrh nepředstavuje nabídku ani neukládá společnosti AB InBev povinnost učinit nabídku ani nedokládá pevný záměr učinit nabídku ve smyslu kodexu. Z tohoto důvodu společnost AB InBev nepovažuje tento návrh za základ prohlášení podle pravidla 2.2(a) kodexu.

Nelze s jistotou konstatovat, že dojde k předložení formální nabídky. Dle potřeby bude následovat další prohlášení.

AB InBev si vyhrazuje následující práva:

a) představit nové formy protiplnění a/nebo upravit stávající skladbu protiplnění;

b) realizovat transakci prostřednictvím nebo společně s dceřinou společností AB InBev nebo společností, jež se stane dceřinou společností skupiny AB InBev;

c) kdykoliv učinit skupině SABMiller nabídku za méně výhodných podmínek (a to včetně nabídky hotovosti i alternativy kombinace hotovosti a části akcií AB InBev):

(i) se souhlasem nebo na doporučení rady SABMiller;

(ii) pokud třetí strana oznámí pevný záměr učinit skupině SABMiller nabídku za méně výhodných podmínek; nebo

(iii) pokud SABMiller oznámí rozhodnutí provést transakci známou jako „whitewash transaction" podle kodexu; a

d) v případě, že budou skupinou SABMiller ohlášeny, deklarovány, provedeny nebo vyplaceny jakékoliv dividendy, snížit svoji nabídku (včetně nabídky hotovosti i alternativy hotovosti a části akcí AB InBev) o částku takové dividendy.

Společnost Lazard vystupuje výhradně v roli finančního poradce společnosti AB InBev a žádné jiné společnosti v souvislosti se záležitostmi uvedenými v tomto prohlášení a není, ani nebude, odpovědná komukoliv jinému než společnosti AB InBev za poskytování ochrany udělované klientům společnosti Lazard nebo za poskytování poradenství v souvislosti se záležitostmi uvedenými v tomto prohlášení. Pro tyto účely je společnost "Lazard" chápána jako společnost Lazard Frères & Co. LLC a Lazard & Co., Limited. Společnost Lazard & Co., Limited je ve Spojeném království schválena regulačním úřadem pro finanční etiku Financial Conduct Authority. Společnost Lazard nebo jakákoliv z jejích dceřiných společností nemá ani nepřijímá jakoukoliv povinnost, závazek či odpovědnost (ať již přímou či nepřímou, smluvní, občanskoprávní, zákonnou či jinou) vůči jakékoliv osobě, která není klientem společnosti Lazard v souvislosti s tímto prohlášením nebo záležitostmi uvedenými v tomto prohlášení.

Deutsche Bank AG má oprávnění ke své činnosti v souladu s německým zákonem o bankovnictví (kompetentní úřad: Evropská centrální banka) a ve Spojeném království podléhá úřadu pro obezřetnou regulaci Prudential Regulation Authority. Deutsche Bank AG podléhá dohledu Evropské centrální banky i německého federálního úřadu pro dohled nad finančními trhy BaFin a je předmětem omezené regulace ve Spojeném království ze strany regulačních úřadů Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority. Podrobnosti o rozsahu tohoto oprávnění a regulace ze strany Prudential Regulation Authority a regulace ze strany Financial Conduct Authority jsou dostupné na vyžádání nebo na internetové stránce www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (dále jen "DB"), vystupuje v roli korporátního brokera společnosti AB InBev a žádné další osoby v souvislosti s tímto prohlášením nebo jeho obsahem. DB není odpovědna žádné další osobě kromě společnosti AB InBev za poskytování ochrany udělované klientům DB ani za poskytování jakékoliv rady ve vztahu k jakékoliv věci zmiňované v tomto prohlášení. Aniž by byla omezena odpovědnost za podvod, DB ani žádná z jejích poboček nebo přidružených organizací ani žádný z jejich příslušných ředitelů, referentů, zástupců, zaměstnanců, poradců nebo agentů nedluží ani nemá žádnou povinnost, závazek nebo odpovědnost (ať již přímou či nepřímou, smluvní, občanskoprávní, zákonnou či jinou) vůči jakékoliv osobě, která není klientem společnosti DB v souvislosti s tímto prohlášením, jakýmkoliv tvrzením zde uvedeným či jakýmkoliv jiným způsobem.

Podle pravidla 2.6(a) kodexu musí společnost AB InBev nejpozději do středy 14. října 2015 17:00 hodin buď oznámit záměr firmy učinit nabídku společnosti SABMiller v souladu s pravidlem 2.7 kodexu, nebo oznámit, že nemá v úmyslu předložit nabídku společnosti SABMiller, a v takovém případě bude toto oznámení považováno za prohlášení podle pravidla 2.8 kodexu. Tento konečný termín může být prodloužen pouze se souhlasem společnosti SABMiller a panelu pro převzetí (Takeover Panel) v souladu s pravidlem 2.6(c) kodexu.

Tato tisková zpráva bude dostupná v angličtině, holandštině a francouzštině na internetových stránkách www.ab-inbev.com.

POZNÁMKY

Požadavky na zveřejnění podle kodexu

Podle pravidla 8.3(a) kodexu upravujícího převzetí a fúze společností musí každá osoba, která má zájem o 1 % nebo větší objem jakékoliv třídy příslušných cenných papírů nabízené společnosti nebo cenných papírů osoby, která nabízí cenné papíry (tj. nabízejícího, který není nabízejícím, u něhož bylo oznámeno, že jeho nabídka je nebo pravděpodobně bude výhradně v hotovosti), učinit prohlášení o otevřených pozicích, tzv. Opening Position Disclosure, a sice po zahájení nabídkového období, a má-li být prohlášení učiněno později, pak musí být učiněno po oznámení, v němž je poprvé jmenovitě uvedena osoba, která cenné papíry nabízí. Prohlášení Opening Position Disclosure musí obsahovat údaje o podílu dané osoby a jejích krátkých pozicích, jež drží ve vztahu k relevantním cenným papírům (i) společnosti, která je předmětem nabídky, a (ii) osoby, která nabízí cenné papíry, a údaje o případných právech na úpis těchto cenných papírů. Prohlášení Opening Position Disclosure činěné osobou, na kterou se vztahuje pravidlo 8.3(a), musí být učiněno nejpozději do 15.30 hodin londýnského času 10. pracovní den po počátku nabídkového období a případně nejpozději do 15.30 hodin londýnského času 10. pracovní den po oznámení, v němž je poprvé jmenovitě uvedena osoba, jež cenné papíry nabízí. Příslušné osoby, které před termínem stanoveným pro učinění prohlášení Opening Position Disclosure obchodují s příslušnými cennými papíry společnosti, jež je předmětem nabídky, nebo osoby, jež nabízí cenné papíry, musí místo toho učinit prohlášení o obchodování s těmito cennými papíry, tzv. Dealing Disclosure.

Podle pravidla 8.3(b) kodexu musí každá osoba, která má, nebo začne mít, zájem o 1 % nebo větší objem kterékoli třídy příslušných cenných papírů společnosti, jež je předmětem nabídky, nebo cenných papírů osoby, která nabízí cenné papíry nebo takový objem získá, učinit prohlášení Dealing Disclosure, jestliže tato osoba obchoduje s příslušnými cennými papíry společnosti, která je předmětem nabídky, nebo osoby, která nabízí cenné papíry. Prohlášení Dealing Disclosure musí obsahovat údaje o příslušném obchodu a o podílu dané osoby a jejích krátkých pozicích, které má ve vztahu k příslušným cenným papírům (i) společnosti, jež je předmětem nabídky, a (ii) osoby, jež nabízí cenné papíry, a údaje o případných právech na úpis těchto papírů, pokud tyto údaje nebyly dosud zveřejněny podle pravidla 8. prohlášení Dealing Disclosure činěného osobou, na kterou se vztahuje pravidlo 8.3(b), musí být učiněno nejpozději do 15.30 hodin londýnského času první pracovní den, který následuje po dni daného obchodu.

Jednají-li společně na základě formální či neformální smlouvy nebo dohody dvě nebo více osob za účelem nabytí podílu příslušných cenných papírů nebo získání kontroly nad podílem příslušných cenných papírů společnosti, jež je předmětem nabídky, nebo osoby, jež nabízí cenné papíry, pak se pro účely pravidla 8.3 považují za jednu osobu.

Prohlášení Opening Position Disclosure musí dále učinit společnost, jež je předmětem nabídky, stejně jako kterýkoliv nabízející, a prohlášení Dealing Disclosure musí dále učinit společnost, jež je předmětem nabídky, kterýkoliv nabízející i kterákoliv osoba jednající s někým z nich ve shodě (viz pravidlo 8.1, 8.2 a 8.4).

Údaje o společnosti, jež je předmětem nabídky, a o nabízejícím, k jejichž příslušným cenným papírům se musí podat prohlášení Opening Position Disclosure a Dealing Disclosure, lze nalézt v seznamu Disclosure Table na internetových stránkách panelu pro převzetí (Takeover Panel) na adrese www.thetakeoverpanel.org.uk, kde jsou uvedeny též údaje o počtu příslušných cenných papírů v emisi a o tom, kdy začalo nabídkové období a kdy byl poprvé jmenovitě uveden kterýkoliv nabízející. Máte-li pochybnosti o tom, zda jste povinni podat prohlášení Opening Position Disclosure či Dealing Disclosure, obraťte se na odbor dohledu nad trhem (Market Surveillance Unit) panelu Takeover Panel na tel. č. +44 (0)20 7638 0129.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení". Tato prohlášení vychází ze stávajících očekávání a předpokladů vedení společnosti AB InBev ohledně budoucích událostí a vývoje a jsou předmětem nejistoty a podléhají změnám okolností. Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě zahrnují sdělení týkající se návrhu společnosti AB InBev, jenž byl předložen radě společnosti SABMiller, a dalších sdělení, jež nejsou historickými skutečnostmi. Výhledová prohlášení často obsahují slova typu "bude", "může být", "měl by", "věří", "má v úmyslu", "očekává", "předvídá", "má za cíl", "odhaduje", "pravděpodobně", "předvídá" a podobné výrazy. Tato výhledová prohlášení mohou zahrnovat sdělení týkající se: očekávaných charakteristik společného podniku; očekávaného vlastnictví společného podniku akcionáři AB InBev a SABMiller; očekávané zákaznické základny společného podniku; očekávaných přínosů navrhované transakce; a financování navrhované transakce. Veškerá prohlášení, která nejsou konstatováním historických skutečností, jsou výhledová prohlášení. Neměli byste se proto přehnaně spoléhat na tato výhledová prohlášení, která odráží současné názory vedení společnosti AB InBev a podléhají řadě rizik a nejistot ohledně společností AB InBev a SABMiller a závisí na řadě faktorů, přičemž nad některými z nich nemá společnost AB InBev žádnou moc. Existují důležité faktory, rizika a nejistoty, které by mohly mít za následek, že skutečné závěry a výsledky budou značně odlišné, včetně skutečnosti, že nelze s jistotou konstatovat, že zde popsaný návrh transakce povede k nabídce nebo dosažení dohody, nebo jaké budou podmínky jakékoliv takové dohody, a existují rovněž rizika související se společností AB InBev uvedená pod bodem 3.D výroční zprávy na formuláři 20-F (dále jen "formulář 20-F") předloženém komisi Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu (US Securities and Exchange Commission, dále jen "SEC") dne 24. března 2015. Jakékoliv neznámé či nepředvídatelné faktory by mohly mít za následek významnou odlišnost skutečných výsledků v porovnání s těmi, jež byly uvedeny ve výhledových prohlášeních.

Výhledová prohlášení by měla být čtena společně s dalšími varovnými sděleními uvedenými jinde, včetně nejaktuálnějšího formuláře 20-F společnosti AB InBev, zprávami podanými na formuláři 6-K a dalších dokumentech zveřejněných společnostmi AB InBev nebo SABMiller. Jakákoliv výhledová prohlášení učiněná v tomto prohlášení plně podléhají uvedeným varovným sdělením a nelze poskytnout ujištění, že dojde k dosažení skutečných výsledků nebo vývoje podle očekávání společnosti AB InBev, a v případě, že by bylo takového vývoje v zásadě dosaženo, že bude mít očekávané důsledky pro nebo vliv na společnost AB InBev, její obchody či provoz. S výjimkou případů, které vyžaduje zákon, společnost AB InBev nepřijímá žádný závazek veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoliv výhledová prohlášení, ať již vlivem nových informací, budoucích událostí nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

Oznámení pro americké investory

Pokud by společnost AB InBev předložila nabídku společnosti SABMiller, američtí držitelé akcií SABMiller by měli vzít na vědomí, že jakákoliv transakce vyžadující souhlas akcionářů SABMiller může být implementována podle britského systému, jenž je upravován anglickým podnikovým právem. Pokud by se tak stalo, očekává se, že všechny akcie, které budou v rámci této transakce emitované akcionářům SABMiller, budou emitované na základě výjimky z požadavku na registraci vyplývající z amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 (US Securities Act), ustanovení čl. 3 písm. a) odst. 10, a budou podléhat britským požadavkům na zveřejnění (která se liší od požadavků Spojených států amerických). Transakci je možné místo toho realizovat formou nabídky převzetí podle anglického práva. Pokud by se tak stalo, jakékoliv cenné papíry emitované v rámci této transakce akcionářům SABMiller budou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech US Securities Act, pokud nebudou mít platnou výjimku z požadavku na registraci. Pokud dojde k realizaci transakce formou britské nabídky převzetí, bude tak učiněno v souladu s platnými ustanoveními amerického zákona o burze cenných papírů (US Exchange Act) z roku 1934, včetně jakýchkoliv platných výjimek podle pravidla 14d-1(d) tohoto zákona.

Toto podání nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi jakýchkoliv cenných papírů ani nedojde k žádnému prodeji cenných papírů v jakékoliv jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo splněním podmínek zákona o cenných papírech jakékoliv takové jurisdikce. Nesmí být učiněna žádná nabídka cenných papírů s výjimkou prostřednictvím návrhu splňujícího požadavky oddílu č. 10 zákona o cenných papírech (US Securities Act) z roku 1933 v platném znění.

KONTAKTY ANHEUSER-BUSCH INBEV  

Média

Investoři

Marianne Amssoms

Tel: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com 

Christina Caspersen

Tel: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

Kathleen Van Boxelaer Tel: +32-16-27-68-23 E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Heiko Vulsieck Tel: +32-16-27-68-88 E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel: +1-212-333-3810

E-mail: slipin@brunswickgroup.com Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel: +44-20-7404-5959

E-mail: rjacques@brunswickgroup.com

Finanční poradce – Lazard

Korporátní broker – Deutsche Bank

William Rucker / Charlie Foreman

Tel: +44 20 7187 2000

Ben Lawrence / Simon Hollingsworth Tel: +44 20 7545 8000

O společnosti Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev je veřejně obchodovaná společnost (Euronext: ABI) se sídlem v belgickém Leuvenu a její americké depozitní certifikáty se obchodují na newyorské burze cenných papírů (NYSE: BUD). Je to přední světový producent piva, jedna z pěti hlavních společností poskytujících spotřebitelské produkty. Pití piva lze vnímat jako prvotní sociální síť spojující lidi už tisíce let a naše portfolio více než 200 pivních značek pokračuje v trendu vytváření pevných vazeb se spotřebiteli. Portfolio pivních značek společnosti AB InBev zahrnuje světové značky jako Budweiser®, Corona® a Stella Artois®; mezinárodní značky Beck's®, Leffe® a Hoegaarden®; a lokálně oblíbené značky Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® a Jupiler®. Odhodlání společnosti Anheuser-Busch InBev poskytovat svým zákazníkům kvalitu pramení z více než 600 let dlouhé pivovarnické tradice pocházející z pivovaru Den Hoorn v belgickém městě Leuven a z průkopnického ducha pivovaru Anheuser & Co, který byl založen ve městě St. Louis v USA v roce 1852. Zachováváním geografické rozmanitosti a vyváženou angažovaností na rozvinutých i rozvíjejících se trzích společnost AB InBev plně využívá kolektivní síly svých přibližně 155 tisíc zaměstnanců, kteří působí ve 25 zemích na celém světě. V roce 2014 společnost AB InBev dosáhla tržeb 47,1 miliard amerických dolarů. Společnost usiluje o to, aby byla nejlepší pivovarnickou společností, která bude spojovat lidi pro vytváření lepšího světa. Více se dozvíte na internetových stránkách ab-inbev.com, na facebookovém profilu společnosti AB InBev facebook.com/ABInBev nebo na Twitteru přes @ABInBevNews.

[1] V případě, že by volba omezených akcií představovala více než 326 milionů omezených akcií, bude taková volba snížena poměrným dílem.

[2] Na základě směnného kurzu 1,3469 EUR : 1,0000 GBP odvozeného z údajů poskytnutých agenturou Bloomberg dne 9. října 2015 v 16:30 londýnského času.

ZDROJ Anheuser-Busch InBevSouvisející odkazy

http://ab-inbev.com