Tørke og overforbrug af vand i Europa

17 Mar, 2009, 04:00 GMT fra European Environment Agency

KØBENHAVN og ISTANBUL, March 17 /PRNewswire/ -- Fra golfbaner til bøger, fra olivenolie til vaccinationer, alle disse varer og serviceydelser, som vi er afhaengige af, sammen med mange af aktiviteterne i vores dagligdag, kraever én vital ressource: vand. En ny rapport fra Det Europaeiske Miljøagentur (EEA) bekraefter, at vandanvendelsen i mange dele af Europa ikke er baeredygtig, og fremsaetter en raekke forslag til en ny politik for styring af vandressourcerne.

EEA's rapport "Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought" (Vandressourcer i Europa - indsatsen mod vandknaphed og tørke) peger på, at selv om Sydeuropa fortsat oplever de største problemer med vandknaphed, er belastning af vandområder også ved at blive et stigende problem i visse dele af Nordeuropa. Desuden vil klimaaendringerne betyde alvorligere og hyppigere tørkeperioder i fremtiden, hvilket vil øge belastningen af vandområder, isaer i sommermånederne.

Ser man bort fra ulovlig vandanvendelse, udvinder Europa omkring 285 km3 ferskvand om året, svarende til i gennemsnit 5 300 m3 per indbygger eller stort set til to svømmebassiner med olympiske mål.

"Vi lever over evne, når det drejer sig om vand. Den kortsigtede løsning på knapheden på vand har vaeret at indvinde stadig større maengder overflade- eller grundvand. Overudnyttelse er ikke baeredygtig. Det har en meget stor virkning på kvaliteten og maengden af det resterende vand og på de økosystemer, der er afhaengige af det," sagde Professor Jacqueline McGlade, EEA's administrerende direktør. "Vi bliver nødt til at reducere efterspørgslen, minimere maengden af det vand, vi udvinder, og øge effektiviteten af anvendelsen."

De vaesentligste resultater og forslag

Skift af forvaltningsfokus fra at øge forbruget til at minimere efterspørgslen kraever, at der tages forskellige politikker og praksisser i anvendelse:

- I alle sektorer, også landbruget, bør vand prissaettes efter den maengde, der anvendes.

- Regeringerne bør i stigende grad udvikle tørkestyringsplaner og fokusere på risiciene i stedet for at ty til krisestyring.

- Dyrkning af vandintensive bioenergiafgrøder bør undgås i områder med vandknaphed.

- En kombination af valg af afgrøder og vandingsmetoder kan forbedre effektiviteten af vandanvendelse i landbruget betydeligt, hvis det følges op af programmer for rådgivning af landbrugere. Nationale fonde og EU-fonde, f.eks. inden for rammerne af Den Europaeiske Unions faelles landbrugspolitik, kan spille en vigtig rolle for at fremme en effektiv og baeredygtig vandanvendelse i landbruget.

- For at kunne gennemføre baeredygtig vandanvendelse er det vigtigt, at der tages initiativer, som skaber opmaerksomhed i befolkningen, f.eks. miljømaerkning, miljøcertificering og uddannelsesprogrammer på skolerne.

- Der skal saettes ind over for vandspild fra den offentlige vandforsyning. I dele af Europa kan vandsvind som følge af vandspild overstige 40 % af den samlede forsyning.

- Ulovlig indvinding af vand, ofte i landbruget, er udbredt i visse områder af Europa. Der bør saettes ind over for dette problem gennem passende overvågning og et system med bøder eller sanktioner.

- Myndighederne bør skabe incitamenter for øget brug af alternativ vandforsyning, f.eks. behandlet spildevand, "gråt vand" og opsamlet regnvand, der skal vaere med til at reducere belastningen af vandområder.

Oversigt over vandanvendelsen i Europa

I Europa som helhed anvendes 44 % af den maengde vand, der indvindes, til energiproduktion, 24 % til landbrug, 21 % til offentlig vandforsyning og 11 % til industri. Disse tal daekker imidlertid over betydelige forskelle i sektorernes anvendelse af vand på tvaers af kontinentet. I Sydeuropa udgør landbruget f.eks. 60 % af den samlede maengde vand, der udvindes, og når op på hele 80 % i visse områder.

I Europa leverer overfladevand, f.eks. fra søer og floder, 81 % af den samlede maengde ferskvand, der indvindes, og er den dominerende vandforsyningskilde til industri-, energi- og landbrugssektoren. I modsaetning hertil udgøres den offentlige vandforsyning primaert af grundvand på grund af dets generelt højere kvalitet. Naesten alt vand, der anvendes i energiproduktionen, returneres til et vandområde, hvorimod det ikke er tilfaeldet med det meste af det vand, der indvindes til landbrugsformål.

Afsaltning er blevet et hastigt voksende alternativ til traditionelle vandkilder, navnlig i vandbelastede regioner i Europa.

Ved vurderingen af de generelle miljøvirkninger skal der dog tages højde for det høje energiforbrug ved afsaltning og de medfølgende maengder saltvand med meget højt salt indhold.

Noter til redaktører:

Rapporten findes på http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe/

Rapporten vil blive praesenteret for pressen på det femte World Water Forum i Istanbul, Tyrkiet: http://worldwaterforum5.org/

Om Det Europaeiske Miljøagentur (EEA)

Miljøagenturet har hjemsted i København. Agenturets målsaetning er at bidrage til opnåelse af vaesentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

KILDE European Environment Agency