Ilmoitus äänioikeudesta, määräajoista ja oikeuden istunnosta, jossa vahvistetaan Federal-Mogul Corporationin, T&N Limitedin ja eräiden konserniyhtiöiden yrityssaneeraussuunnitelma Chapter 11 -menettelyn mukaisesti

18 elo, 2004, 16:00 BST Kohteesta Federal-Mogul

SOUTHFIELD, Michigan, August 18 /PRNewswire/ -- Federal-Mogul Corporation on ilmoittanut, että Delawaren piirin konkurssituomioistuin (United States Bankruptcy Court for the District of Delaware) on hyväksynyt Federal-Mogul Corporationia ja sen tiettyjä yhdysvaltalaisia ja brittiläisiä konserniyhtiöitä ("velallisia") koskevan ilmoituksen kolmannesta muutetusta yrityssaneeraussuunnitelmasta ("suunnitelmasta"). Ilmoituksen ja siihen liittyvän aineiston hyväksyminen antaa velallisille oikeuden ryhtyä pyytämään velkojilta ja muilta intressitahoilta lausuntoja suunnitelmasta.

Suunnitelmaa koskevien puolto- ja vastustusäänten on konkurssituomioistuimen päätöksen mukaan oltava perillä 3.11.2004 kello 16.00 mennessä (Yhdysvaltain itärannikon aikaa). Jokaisella, jolla on vaatimuksia velallisia kohtaan, mukaan lukien vaatimukset, jotka liittyvät altistumiseen velallisten valmistamalle, jakelemalle, myymälle tai hallussaan pitämälle asbestille tai asbestia sisältäville tuotteille, on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Hakijoita kehotetaan lukemaan suunnitelma ja ilmoitus tarkasti saadakseen yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten velallisten yrityssaneeraus saattaa vaikuttaa heidän oikeuksiinsa. Konkurssituomioistuin päättää suunnitelman hyväksymisestä 9.12.2004 pidettävässä istunnossaan.

Suunnitelman pääosat

Suunnitelma koskee velallisia vastaan esitettyjen vaatimusten sekä niihin kohdistuvien intressien maksamista. Suunnitelmassa ehdotetaan myös rahaston perustamista. Rahaston tarkoituksena olisi maksaa vammautumisesta tai kuolemantapauksista johtuvat vahingonkorvaukset, jotka liittyvät minkä tahansa velallisen valmistamaan, jakelemaan, myymään tai hallussaan pitämään asbestiin tai asbestia sisältäviin tuotteisiin. Jos suunnitelma hyväksytään, kaikki asbestiin liittyvästä vammautumisesta tai kuolemantapauksista johtuvat vahingonkorvaukset ohjataan pysyvästi kyseiseen rahastoon. Kukaan ei tämän jälkeen voi esittää asbestiin liittyviä vaatimuksia suoraan mitään velallista kohtaan.

Asbestiin liittyvää vammautumista tai kuolemantapausta koskevat vaatimukset

Konkurssituomioistuimeen ei tässä vaiheessa tarvitse jättää todisteita asbestiin liittyvää vammautumista tai kuolemantapausta koskevasta vaatimuksesta. Konkurssituomioistuin on päättänyt erityismenettelystä, jonka mukaisesti henkilöt, joilla on asbestiin liittyvää vammautumista tai kuolemantapausta koskeva vaatimus, voivat äänestää suunnitelmasta. Vaatimusten esittäjien asiamiehet voivat äänestää suunnitelmasta päämiehensä puolesta, jos heillä on päämiehen antama valtuutus.

Äänestäminen suunnitelman puolesta tai sitä vastaan

Suunnitelma voi vaikuttaa hakijoiden juridisiin oikeuksiin riippumatta siitä, äänestävätkö he lainkaan. Äänestyslipun voi pyytää postitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä alla kuvatulla tavalla. Saatavilla on myös tietoja, jotka auttavat hakijoita äänestyspäätöksen tekemisessä.

Äänestyksen määräaika on 3.11.2004 kello 16.00 (Yhdysvaltain itärannikon aikaa). Äänestyksessä huomioidaan äänet, jotka ovat saapuneet määräaikaan mennessä äänestysasiamiehelle johonkin seuraavista osoitteista:

Postitse:

The Garden City Group, Inc.

Federal-Mogul Ballot Processing

PO Box 8872

Melville, NY 11747-8872 USA

TAI

Pikalähetillä tai henkilökohtaisesti toimitettaessa:

The Garden City Group, Inc.

Federal-Mogul Ballot Processing

105 Maxess Road

Melville, NY 11747 USA

TAI

Federal-Mogul Ballot Processing

c/o Corporate Mailing Matters

Clipper House

32 Mastmaker Court

Mastmaker Road

London E14 9UB UNITED KINGDOM

Federal-Mogul Corporation ja T&N Limited ovat kaksi kaikkiaan 157:stä konserniyhtiöstä, joita Federal-Mogulin yrityssaneerausmenettely koskee. Kyseisistä yhtiöistä satakolmekymmentäneljä (134) on rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaisesti ja ne ovat kyseisen valtion selvitystoimenpiteiden alaisia. Suunnitelmaa koskeva puolto- tai vastustusääni toimii myös valtakirjana tietyissä Yhdistyneen kuningaskunnan selvitysmenettelyasioissa.

Kaikki suunnitelmaa koskevat vastalauseet on toimitettava kirjallisesti 3.11.2004 kello 16.00 mennessä (Yhdysvaltain itärannikon aikaa). Myöhemmin saapuneita vastalauseita ei oteta huomioon. Vastalauseet on toimitettava konkurssituomioistuimen kansliaan seuraavaan osoitteeseen: Clerk of the Bankruptcy Court, United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 824 Market Street, 3rd Floor, Wilmington, Delaware 19801 USA.

Suunnitelmaa koskeva oikeuden istunto

Konkurssituomioistuin pitää suunnitelman vahvistamista koskevan istunnon konkurssituomari Raymond T. Lyonsin johdolla 9.12.2004 kello 10.00 (Yhdysvaltain itärannikon aikaa) osoitteessa Clarkson S. Fisher U.S. Courthouse, 402 East State Street, Courtroom 4, Trenton, New Jersey 08608 USA. Hakijoilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, olla läsnä istunnossa.

Suunnitelman vahvistamista koskevaa istuntoa voidaan lykätä ilman eri ilmoitusta. Jos istuntoa lykätään, uusi päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan Internetissä osoitteessa http://www.fmoplan.com.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen suunnitelmaa koskeva ilmoitus sekä jäljennös varsinaisesta suunnitelmasta ja äänestysaineisto lähetetään niille tiedossa oleville tahoille, jotka ovat esittäneet vaatimuksia velallisia kohtaan, tai heidän asiamiehilleen.

Lisätietoja (mukaan lukien jäljennökset suunnitelmasta ja ilmoituksesta) on saatavana soittamalla velallisten äänestysasiamiehelle numeroon +1 941 906 4604 tai käymällä Federal-Mogulin yrityssaneerausta koskevilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.fmoplan.com. Täydellinen luettelo velallisten yrityssaneeraukseen liittyvistä yhtiöistä on saatavilla verkkosivuilta tai ottamalla yhteys äänestysasiamieheen puhelimitse tai postitse edellä mainittuihin osoitteisiin.

Tietoja Federal-Mogulista

Federal-Mogul on johtava kansainvälinen tavarantoimittaja, joka tarjoaa kattavan valikoiman laatutuotteita, tunnettuja merkkejä ja luovia ratkaisuja autoteollisuudelle ja muille teollisuudenaloille. Teknisen ja materiaaleja koskevan asiantuntemuksensa, omistamansa teknologian, valmistusosaamisensa, joustavan jakelunsa ja markkinointivoimansa avulla yhtiö luo lisäarvoa osakkeenomistajilleen ja ylittää asiakkaidensa odotukset.

Federal-Mogul, jonka päätoimipaikka on Southfieldissä Michiganissa, perustettiin Detroitissa vuonna 1899 ja työllistää nykyään yli 45 000 ihmistä 29 maassa. Federal-Mogul päätti 1.10.2001 erottaa asbestiin liittyvät vastuunsa todellisesta potentiaalisesta liiketoiminnastaan jättämällä Yhdysvaltain konkurssilainsäädännön Chapter 11-menettelyn mukaisen vapaaehtoisen yrityssaneeraushakemuksen ja aloittamalla selvitysmenettelyn Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisätietoja Federal-Mogulista on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.federal-mogul.com.

LÄHDE Federal-Mogul