You just read:

The 8th China (Taizhou) International Medical Expo Was Held in Taizhou Jiangsu Province