Aanbevolen Openbaar Bod In Contanten Van Sabmiller Plc And SABMiller Netherlands B.V. Op Alle Geplaatste En Uitstaande (Certificaten Van) Aandelen Met Ieder Een Nominale Waarde Van Eur 1,00 In Het Kapitaal Van Koninklijke Grolsch N.V.

07 Jan, 2008, 07:45 GMT Van Koninklijke Grolsch N.V.

ENSCHEDE, Nederland, January 7 /PRNewswire/ -- Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van SABMiller plc ("SABMiller"), SABMiller Netherlands B.V. (de "Bieder") en Koninklijke Grolsch N.V. ("Grolsch") ingevolge artikel 10 lid 3 en artikel 18 lid 3 van het Besluit Openbare Biedingen Wft (het "Besluit") die ziet op het aanbevolen openbare bod door SABMiller en de Bieder op alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Grolsch. Deze mededeling is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, noch geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. Dit is geen openbare mededeling dat een openbaar bod op de (certificaten van) aandelen Grolsch wordt uitgebracht. Ieder bod zal alleen worden gedaan middels het Biedingsbericht als hieronder gedefinieerd.

Onder verwijzing naar de persberichten van 19 november 2007 en 14 december 2007 kondigen

SABMiller plc ("SABMiller"), SABMiller Netherlands B.V., een indirect 100% dochteronderneming van SABMiller (de "Bieder"), en Koninklijke Grolsch N.V. ("Grolsch").

vandaag gezamenlijk aan dat SABMiller en de Bieder een aanbevolen openbaar bod in contanten doen op alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) aandelen met ieder een nominale waarde van EUR 1,00 (de "Aandelen"; houders van zulke Aandelen worden aangeduid met "Aandeelhouders") in het kapitaal van Grolsch (het "Bod").

Hoofdpunten

- Het Bod is een bod in contanten op alle alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Grolsch van EUR 48,25 per Aandeel.

- De aanmeldingstermijn vangt aan om 9:00 uur Amsterdamse tijd, op 8 januari 2008 en eindigt op 5 februari 2008 om 15:00 uur Amsterdamse tijd, tenzij de termijn wordt verlengd.

- Grolsch zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders organiseren die zal worden gehouden op 28 januari 2008, tijdens welke vergadering het Bod zal worden besproken.

- De raad van commissarissen van Grolsch en het bestuur van Grolsch steunen het Bod unaniem en adviseren alle Aandeelhouders het Bod te accepteren.

- Het Bod is onder voorbehoud van vervulling van de voorwaarden die in het Biedingsbericht zijn beschreven, inclusief maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat het aantal aangemelde, verkregen en gecommitteerde aandelen op de sluitingsdatum ten minste 75% van alle geplaatste aandelen vertegenwoordigt.

Het Bod

De Bieder doet het Bod onder de voorwaarden en beperkingen die zijn vervat in het biedingsbericht van 7 januari 2008 (het "Biedingsbericht" ). Het Biedingsbericht wordt vanaf vandaag algemeen beschikbaar gesteld. Voor alle voorwaarden, condities en beperkingen van het Bod worden de Aandeelhouders naar dit Biedingsbericht verwezen.

Aandeelhouders die hun Aandelen onder het Bod aanmelden, zullen, op de wijze en onder de voorschriften en voorwaarden zoals in het Biedingsbericht beschreven, met betrekking tot ieder Aandeel dat op geldige wijze wordt aangemeld (of op ongeldige wijze, mits de Bieder de aanmelding daarvan desalniettemin heeft aanvaard) en geleverd, een contant bedrag ontvangen van EUR 48,25 (inclusief dividend of andere uitkering op de Aandelen die kan zijn gedaan voor de Dag van Betaling en - als gevolg daarvan - zal de biedprijs verminderd worden om deze vaststelling van dividend of andere uitkering, indien van toepassing, voor de Dag van Betaling te reflecteren) (de "Biedprijs").

Aanbeveling van de raad van bestuur en de raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Grolsch (de "Raad van Commissarissen") en de raad van bestuur van Grolsch (de "Raad van Bestuur"), zijn, nadat zij uitgebreid juridisch en financieel advies hebben ingewonnen en zij de strategische, financiële en sociale aspecten en consequenties van de voorgestelde transactie grondig hebben doorgenomen en alle andere voor Grolsch passende alternatieven hebben onderzocht (inclusief een stand-alone-scenario en een potentiële transactie met een derde), tot de conclusie gekomen dat het Bod in het belang is van de Grolsch Groep, de Aandeelhouders en alle andere stakeholders van Grolsch.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn van mening dat de prijs die per Aandeel wordt geboden en de andere voorwaarden van het Bod voor de Aandeelhouders redelijk en fair zijn. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur steunen derhalve het Bod en zij adviseren unaniem de Aandeelhouders het Bod te accepteren.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 28 januari 2008 om 14.00 uur, Amsterdamse tijd, aan de Brouwerslaan 1 te Enschede,zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin onder andere het Bod zal besproken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 1 van het Besluit.

Een bestuursbericht waarin, ingevolge artikel 18 lid 2 van het Besluit ( het "Bestuursbericht"), verdere informatie aan de Aandeelhouders wordt gegeven en de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (inclusief toelichting en andere hieraan gerelateerde documenten) zullen vanaf 7 januari 2008 door Grolsch beschikbaar worden gesteld zoals hierna nader wordt beschreven.

Ondernemingsraad van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.

De ondernemingsraad van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. heeft reeds een positief advies ten aanzien van het Bod gegeven.

Gecommitteerde Aandelen en Verkregen Aandelen

De Stichting NBC (namens zichzelf en namens bepaalde houders van NBC Certificaten) is de Onherroepelijke Toezegging aangegaan op grond waarvan deze houders onherroepelijk hebben toegezegd, onder de voorwaarden en condities van de Onherroepelijke Toezegging, om (i) de door hen gehouden NBC Certificaten te converteren in Beursgenoteerde Certificaten en (ii) alle Aandelen die zij houden gedurende de Aanmeldingstermijn aan te zullen melden bij de Bieder, en op grond waarvan de Stichting NBC onherroepelijk heeft toegezegd te zullen meewerken met deze conversie en aanmelding. De Onherroepelijke Toezegging bevat gebruikelijke toezeggingen en condities, waaronder de voorwaarde dat de gecommitteerde Aandeelhouders hun Aandelen slechts aan een derde bieder mogen aanbieden indien deze derde bieder een prijs biedt die ten minste 7,5% boven de Biedprijs ligt (een "Hoger Bod"). In het geval van een Hoger Bod zal de Bieder het recht hebben om haar Bod te herzien om zo het Hogere Bod te evenaren.

De Onherroepelijke Toezegging ziet op in totaal 6.302.986 Gecommitteerde Aandelen of ongeveer 37,2% van alle geplaatste Aandelen op de datum van het Biedingsbericht.

Acceptance Period

De Aanmeldingstermijn vangt aan om 9:00 uur, Amsterdamse tijd, op 8 januari 2008 en eindigt op 5 februari 2008 om 18:00 uur, Amsterdamse tijd, tenzij de termijn wordt verlengd (de "Sluitingsdatum"). Acceptatie het Bod moet worden gedaan op de wijze als is omschreven in het Biedingsbericht.

Aandelen die op of voor de Sluitingsdatum zijn aangemeld mogen niet worden ingetrokken, behoudens het recht van iedere Aandeelhouder om een aanmelding in te trekken met inachtneming van artikel 15 lid 3 van het Besluit.

Aanvaarding door Aandeelhouders

De Aandelen bestaan uit (i) Beursgenoteerde Certificaten, (ii) Stichting Certificaten en (iii) Overgebleven Aandelen zoals nader uiteengezet en gedefinieerd in het Biedingsbericht.

Houders van Beursgenoteerde Certificaten die hun Beursgenoteerde Certificaten houden via een Toegelaten Instelling worden verzocht hun aanmelding kenbaar te maken via hun bank of commissionair niet later dan op 5 februari 2008 om 15:00 uur Amsterdamse tijd, tenzij de Aanmeldingstermijn is verlengd. De relevante bank of commissionair kan een eerdere uiterste datum stellen voor de houders van zulke Beursgenoteerde Certificaten om de bank of commissionair in de gelegenheid te stellen de aanmelding van die Beursgenoteerde Certificaten op tijd aan de Exchange Agent te communiceren. De Toegelaten Instellingen mogen de Beursgenoteerde Certificaten uitsluitend schriftelijk voor aanvaarding aanmelden bij de Exchange Agent. Bij het indienen van de aanmeldingen dienen de Toegelaten Instellingen te verklaren dat (i) zij de door hen aangemelde Beursgenoteerde Certificaten in hun administratie hebben, (ii) elke Aandeelhouder die het Bod aanvaardt onherroepelijk ervoor instaat en garandeert dat de Aandelen die door hem worden aangeboden, aangeboden worden in overeenstemming met de beperkingen als uiteengezet in Hoofdstuk 1 (Restrictions and important information) en dat (iii) zij zich verbinden deze Beursgenoteerde Certificaten te zullen leveren aan de Bieder op de Dag van Betaling, mits het Bod gestand is gedaan.

Houders van Overgebleven Aandelen die het Bod willen aanvaarden terzake van zulke Overgebleven Aandelen, dienen een ingevuld en ondertekend aanvaardingsformulier in te leveren bij de Exchange Agent. Overeenkomstig de voorschriften en voorwaarden van het Bod moeten de aanvaardingsformulieren door de Exchange Agent niet later dan 18:00 uur, Amsterdamse tijd op 5 februari 2008, zijnde de Sluitingsdatum, zijn ontvangen. De aanvaardingsformulieren zijn tevens op verzoek bij Grolsch (T.a.v. Investor Relations, P.O. Box 55, 7500 AB, Enschede, Nederland, fax: +31(0)53-483-3114, email: publicrelations@grolsch.nl) en de Exchange Agent te verkrijgen. Het aanvaardingsformulier zal tevens fungeren als akte van levering met betrekking tot de daarin genoemde Overgebleven Aandelen.

De Stichting NBC heeft de houders van de Stichting Certificaten bericht op welke wijze en onder welke voorwaarden zij de Stichting NBC kan instrueren om de door hun gehouden Stichting Certificaten te converteren in Beursgenoteerde Certificaten en vervolgens alle noodzakelijke aanmeldings- en uitleveringshandelingen te verrichten met betrekking tot zulke door hun gehouden Beursgenoteerde Certificaten.

Verlenging

De Bieder kan het Bod, eenmaal verlengen tot na de Sluitingsdatum, voor een periode van minimaal twee tot maximaal vier weken. Indien het Besluit, althans de Aanmeldingstermijn, wordt verlengd met als gevolg dat de verplichting onder artikel 16 van het Besluit om aan te kondigen of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan in het geval dat een of meer van de Voorwaarden niet is vervuld of indien daarvan geen afstand is gedaan, wordt uitgesteld, zal dit uiterlijk op de derde Werkdag na de Sluitingsdatum worden aangekondigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 2 van het Besluit. Gedurende de verlenging van de Aanmeldingstermijn blijven de Aandelen die reeds aangemeld waren en niet teruggenomen zijn onder het Bod vallen.

Gestanddoening van het Bod

Het Bod wordt gedaan onder het voorbehoud van vervulling van de Voorwaarden die worden beschreven in Hoofdstuk 6.2 van het Biedingsbericht (de "Voorwaarden"), inclusief maar niet beperkt tot de Voorwaarde dat het aantal Aangemelde, Verkregen en Gecommitteerde Aandelen op de Sluitingsdatum ten minste 75% van alle geplaatste Aandelen vertegenwoordigt. De Bieder behoudt zich het recht voor afstand te doen van Voorwaarden. Indien de Bieder afstand doet van de voorwaarde onder Hoofdstuk 6.2(a) dan is de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vereist in het geval dat het aantal Aangemelde, Verkregen en Gecommitteerde Aandelen minder dan 66,67% van alle geplaatste Aandelen vertegenwoordigt.

De Bieder zal niet later dan op de derde Werkdag volgend op de Sluitingsdatum, zijnde de Gestanddoeningsdatum, vaststellen of aan de Voorwaarden is voldaan of dat hiervan afstand wordt gedaan. Bovendien zal de Bieder op de Gestanddoeningsdatum een openbare mededeling doen (i) of het Bod gestand wordt gedaan, (ii) of het Bod zal worden verlengd met inachtneming van artikel 15 van het Besluit, of (iii) dat het Bod wordt beëindigd omdat er niet is voldaan aan de Voorwaarden of daarvan geen afstand is gedaan door de Bieder, alles met inachtneming van artikel 16 lid 1 van het Besluit.

Betaling

Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld uiterlijk de vijfde Werkdag na de Gestanddoeningsdatum (de "Dag van Betaling"), de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat op de juiste wijze is aangemeld (of op onjuiste wijze indien de bieder de Aanmelding desalniettemin aanvaardt) en geleverd in overeenstemming met de voorschriften, en voorwaarden en restricties van het Bod.

Na-aanmeldingstermijn

Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, heeft de Bieder het recht het Bod te verlengen middels een na-aanmeldingstermijn. Uiterlijk op de derde Werkdag na de Gestanddoeningsdatum kan de Bieder aankondigen dat een dergelijke na-aanmeldingstermijn zal gaan lopen voor een maximum periode van twee weken. Tijdens een na-aanmeldingstermijn hebben Aandeelhouders die hun Aandelen nog niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid om dit alsnog te doen, onder dezelfde voorwaarden die zijn beschreven in het Biedingsbericht, alles met inachtneming van artikel 17 van het Besluit.

Liquiditeit en beëindiging van beursnotering

Door de aankoop van Beursgenoteerde Certificaten (inclusief NBC Certificaten die zijn omgezet in Beursgenoteerde Certificaten) door de Bieder onder het Bod zal, onder andere, het aantal Aandeelhouders verminderen, evenals het aantal Beursgenoteerde Certificaten dat ter beurze wordt verhandeld; dit zal een negatieve invloed hebben op de liquiditeit en marktwaarde van de Beursgenoteerde Certificaten die niet onder het Bod zijn aangemeld.

Onder voorwaarde van gestanddoening van het Bod en de voorwaarde dat 95% van de Beursgenoteerde Certificaten is aangemeld onder het Bod, is de Bieder voornemens om zo spoedig als praktisch haalbaar de notering van de Beursgenoteerde Certificaten op Euronext Amsterdam te beëindigen. Dit zou evenzeer een verdere negatieve invloed hebben op de liquiditeit en marktwaarde van de Beursgenoteerde Aandelen die niet onder het Bod zijn aangemeld.

Mededelingen

Verdere aankondigingen in verband met de gestanddoening van het Bod en een verlenging van de Aanmeldingstermijn zullen via een persbericht worden uitgebracht en tevens worden gepubliceerd in tenminste Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad of een ander landelijk verspreid dagblad, de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, indien van toepassing. Onder voorwaarde van toepasselijke vereisten van het Besluit en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de openbare biedingen en zonder de wijze waarop de Bieder een publieke aankondiging kan doen te beperken, heeft de Bieder geen verplichting om enige openbare aankondiging te doen anders dan hierboven beschreven.

Biedingsbericht, Standpuntbepaling en verdere informatie

Deze openbare mededeling bevat een selectie van de informatie met betrekking tot het Bod en dient niet ter vervanging van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling. De informatie in deze openbare mededeling is niet volledig en nadere informatie wordt gegeven in het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling. Definities die hier niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Biedingsbericht worden gegeven. Aandeelhouders wordt geadviseerd het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zorgvuldig te bestuderen en, indien noodzakelijk, onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen over het Bod, de inhoud van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling.

Exemplaren van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de website van SABMiller (http://www.sabmiller.com) of van Grolsch (http://www.koninklijkegrolsch.nl en http://www.royalgrolsch.com). SABMiller's and Grolsch' websites maken geen onderdeel uit van het Biedingsbericht. Exemplaren van het Biedingsbericht zijn voorts kosteloos verkrijgbaar bij het kantoor van Grolsch en de Exchange agent via onderstaande adressen.

Exemplaren van de Standpuntbepaling, evenals exemplaren van (i) de statuten van Grolsch en (ii) de jaarrekeningen van Grolsch over de boekjaren 2006, 2005 en 2004, vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van Grolsch, welke documenten onder (i) en (ii) integraal onderdeel uitmaken van het Biedingsbericht en, voorzover toepasselijk, de Standpuntbepaling, zijn kosteloos verkrijgbaar via Grolsch' website: http://www.koninklijkegrolsch.nl and http://www.royalgrolsch.com en de kantoren van Grolsch en de Exchange Agent, en kunnen worden verkregen door contact op te nemen met Grolsch of de Exchange Agent via onderstaande adressen.

  
  SABMiller plc

  1 Stanhope Gate 
  London, W1K1AF
  United Kingdom
 
  SABMiller Netherlands B.V.
 
  Schouwburgplein 30-34
  3012 CL, Rotterdam
  Nederland
 
  Koninklijke Grolsch N.V.
  Brouwerslaan 1
  7548 XA Enschede
  The Netherlands
  Postbus 55
  7500 AB Enschede
  Nederland
 
  The Exchange Agent
 
  ABN AMRO Bank N.V.
  AS Exchange Agency MF 2020
  Kemelstede 2
  4817 ST Breda
  The Netherlands
  Postbus 3200
  4800 DE Breda
  Nederland
 
  Tel: +31-76579-9455
  Fax: +31-10264-4652
  Email: Servicedesk.beleggen@nl.abnamro.com

Restrictions

Algemene Restricties

Dit Bod wordt niet, direct of indirect, gedaan in en mag niet worden geaccepteerd door of namens Aandeelhouders vanuit enige jurisdictie waarin het doen van het Bod of het accepteren daarvan niet in overeenstemming is met de in die jurisdictie geldende wet- en regelgeving of waarvoor enige registratie, goedkeuring of neerlegging bij enige toezichthoudende instantie vereist is die niet uitdrukkelijk in dit Biedingsbericht is voorzien. Personen die dit Biedingsbericht ontvangen dienen zorgvuldig kennis te nemen van en te handelen in overeenstemming met zulke restricties en iedere noodzakelijke autorisatie, goedkeuring of instemming te verkrijgen. De Bieder, SABMiller en hun respectievelijke met de vennootschap betrokken adviseurs sluiten iedere aansprakelijkheid terzake van overtredingen van voornoemde beperkingen uit. Iedere persoon (inclusief maar niet beperkt tot bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) die dit Biedingsbericht of enig verwant document naar enige jurisdictie buiten Nederland wenst door te sturen of van plan zou zijn dit te doen dient zorgvuldig Hoofdstuk 1 (Restrictions and important information) te lezen voor enige actie wordt ondernomen. Het niet voldoen aan deze restricties kan een overtreding van de effectenwet- en regelgeving van de betreffende jurisdictie opleveren.

Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan

Het Bod wordt niet gedaan direct, of indirect, in of naar of met gebruikmaking van de postdiensten van, of door gebruik te maken van welk middel of instrument dan ook (waaronder, zonder uitputtend te willen zijn, email, post, telefoon, fax, telex of elektronische verzending) van het binnenlandse of buitenlandse handelsverkeer van, of enige faciliteit van een effectenbeurs van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan, en het Bod kan niet worden aanvaard door een dergelijk gebruik, middel instrument of faciliteit, of vanuit de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan. Dientengevolge worden dit Biedingsbericht en de daaraan gerelateerde stukken niet per post verstuurd of anderszins verspreid of verzonden binnen of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan of in hun hoedanigheid van bewaarders, gevolmachtigden en beheerders die aandelen houden voor Amerikaanse, Canadese, Australische en Japanse personen en personen die dergelijke stukken ontvangen (waaronder, zonder uitputtend te willen zijn bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) mogen deze niet verspreiden of verzenden naar dergelijke jurisdicties. Indien zij dat wel doen zal dit een ongeldige aanvaarding van het Bod behelzen.

Dit Biedingsbericht is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de United States Securities and Exchange Commission ("SEC") noch aan enige soortgelijke toezichthouder in de Verenigde Staten van enigerlei staat binnen de Verenigde Staten en geen van voornoemde toezichthouders heeft het Biedingsbericht goedgekeurd, dan wel afgekeurd, of een uitspraak gedaan over de toereikendheid van dit Biedingsbericht.

Over SABMiller

SABMiller plc is een van de grootste brouwers ter wereld en heeft belangen in brouwerijen of distributie overeenkomsten in meer dan zestig landen, verspreid over zes continenten. De merken van de groep omvatten internationale premium bieren, zoals Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro en Pilsner Urquell, en een grote verscheidenheid aan lokale merken met een marktleiderspositie. Buiten de Verenigde Staten is SABMiller plc tevens een van de grootste bottelaars van Coca-Cola producten ter wereld. In het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2007 rapporteerde de groep een gecorrigeerde winst voor belasting van $ 3.154 miljoen en een omzet van $ 18.620 miljard. SABMiller is genoteerd aan de beurzen van London en Johannesburg.

Voor meer informatie over SABMiller plc: http://www.sabmiller.com

Over Grolsch

Grolsch is een beursgenoteerde vennootschap met een rijke traditie die terugvoert tot 1615. Het zwaartepunt van de commerciële activiteiten van Grolsch ligt in Nederland, van oudsher de thuisbasis van Grolsch. Belangrijke buitenlandse markten voor Grolsch zijn onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Australië en Nieuw Zeeland. Grolsch richt zich met name op het premium segment van de markt waarbij het Grolsch merk centraal staat.

In 2006 behaalde Grolsch een omzet van EUR 317,6 miljoen en een netto winst van EUR 19,2 miljoen. Wereldwijd bedroeg het totaal verkochte biervolume 3,2 miljoen hectoliter bier, waarvan 1,6 miljoen hectoliter in Nederland werd verkocht en 1,6 miljoen hectoliter daarbuiten. Grolsch heeft in Nederland een marktaandeel van ongeveer 15%, waar het opereert vanuit één brouwerij in Enschede. Het belangrijkste biermerk van Grolsch, Grolsch Premium Pilsner, is goed voor negentig procent van de totale productie. Grolsch behaalt via haar internationale netwerk ongeveer 80% van zijn internationale verkoopvolume in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland.

Voor meer informatie over Grolsch: http://www.koninklijkegrolsch.nl of http://www.royalgrolsch.com.

Forward-Looking Statements

This announcement includes "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected". Although the Companies believe that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, they can give no assurance that these assumptions will prove to be correct. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companies' projections and expectations are disclosed in Grolsch's annual report for the year ended 31 December 2006 and in other documents which are available on Grolsch's website at http://www.koninklijkegrolsch.nl and in SABMiller's annual report and accounts for the year ended 31 March 2007 and in other documents which are available on SABMiller's website at http://www.SABMiller.com. These factors include, among others, changes in consumer preferences and product trends; price discounting by major competitors; failure to realize anticipated results from synergy initiatives; failure to obtain regulatory consents or other third party approvals; and increases in costs generally. All forward-looking statements in this press release are expressly qualified by such cautionary statements and by reference to the underlying assumptions. Neither SABMiller nor Grolsch undertakes to update forward-looking statements relating to their respective businesses, whether as a result of new information, future events or otherwise. Neither SABMiller nor Grolsch accepts any responsibility for any financial information contained in this press release relating to the business or operations or results or financial condition of the other or their respective groups.

Deze openbare mededeling is beschikbaar op de website van SABMiller plc via http://www.sabmiller.com en op de website van Koninklijke Grolsch N.V. at http://www.koninklijkegrolsch.nl or http://www.royalgrolsch.com.

BRON Koninklijke Grolsch N.V.