Aankondiging benoeming Erik van der Noordaa tot voorzitter Raad van Bestuur Ballast Nedam

12 Mei, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, May 12, 2014 /PRNewswire/ --


Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer ing. Erik van der Noordaa (53) te benoemen tot voorzitter Raad van Bestuur van Ballast Nedam. Hij volgt in deze functie de heer drs. Theo Bruijninckx RC (52) op. De voorgenomen benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 27 juni 2014. De heer Van der Noordaa zal per 1 juni 2014 werkzaam zijn bij Ballast Nedam. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels een positief advies uitgebracht.

De heer Van der Noordaa was in zijn laatste functie van 2010 tot 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Germanischer Lloyd Group (GL Group); een toonaangevend en wereldwijd opererende certificeringsorganisatie en technisch adviesbureau actief in de maritieme, olie & gas en duurzame energie industrie. Het hoofdkantoor was gevestigd in Hamburg, Duitsland en telde 200 kantoren in 70 landen en 6200 medewerkers. In september 2013 is de GL Group gefuseerd met het Noorse bedrijf DNV en opereert sindsdien onder de naam DNV GL Group.

De heer Van der Noordaa is afgestudeerd in scheepsbouwkunde. Na zijn studie begon hij zijn carrière in 1986 bij Damen Shipyards Group, een wereldwijd actieve scheepsbouwgroep met het hoofdkantoor in Gorinchem, Nederland. Hij heeft binnen Damen diverse functies bekleed op het gebied van engineering, productie, marketing en verkoop alsmede verschillende management posities. In 2004 trad de heer Van der Noordaa toe tot de Raad van Bestuur van Damen Shipyards Group, waar hij in 2006 tot Chief Operating Officer werd benoemd. Deze positie vervulde hij tot aan zijn vertrek in 2010.

De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Van der Noordaa op basis van zijn brede ervaring, een uitstekende kandidaat is om invulling te geven aan de door Ballast Nedam ingezette strategie.

Conform de Code Corporate Governance wordt de heer van der Noordaa voor vier jaar benoemd. Na goedkeuring door de BAVA zal de heer Erik van der Noordaa samen met de heer Peter van Zwieten, Chief Financial Officer, de Raad van Bestuur van Ballast Nedam vormen.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van NYSE Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

BRON Ballast Nedam