Aanvullende informatie Tulip

21 Nov, 2007, 17:00 GMT Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, November 21 /PRNewswire/ -- In het kader van het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen (Wet toezicht financiële verslaggeving of "Wtfv") heeft de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") een onderzoek uitgevoerd op de jaarrekening 2006 van Tulip Computers N.V. (Tulip). Op basis van dit onderzoek heeft de AFM aan Tulip de aanbeveling gedaan ten aanzien van een drietal punten.

Consolidatiemoment Devil Computer Vertriebs GmbH ("Devil")

Zoals bekendgemaakt in het persbericht van 15 november 2006 heeft Tulip in 2006 Devil Computers overgenomen en vanaf 1 juli 2006 in haar consolidatie opgenomen. In het licht van de financiële verslaggeving is Tulip verzocht toe te lichten dat deze consolidatie vanaf 1 juli 2006 is toegepast op grond van IAS 27.13 onder letter b. Tulip beschikte gedurende de periode van 1 juli 2006 tot 13 november 2006 - de datum waarop Tulip het juridisch eigendom van de aandelen in Devil verkreeg - weliswaar niet over meer dan de helft van de stemrechten in Devil, maar beschikte krachtens een overeenkomst in deze periode wel over de macht om het financiële en operationele beleid van Devil te sturen.

Kasstroomoverzicht

Het in de jaarrekening 2006 gepresenteerde kasstroomoverzicht voldoet in de ogen van de AFM niet aan de bepalingen van IAS 7, als gevolg van met name het feit dat de bedrijfscombinatie met Devil niet als aparte kasstroom in het kasstroomoverzicht is opgenomen en de earn-out verplichting in het kasstroomoverzicht is gepresenteerd als investeringsstroom. Op basis van deze aanbeveling heeft Tulip een aangepast kasstroomoverzicht opgesteld, hetgeen is bijgevoegd als bijlage. Met nadruk wordt gewezen op het feit dat de aanpassingen geen invloed hebben op de totale kasstroom en de liquiditeit van de onderneming.

Toerekening identificeerbare activa bij acquisitie Devil

De voorschriften van IFRS 3.36, IFRS 3.37, IFRS 3.45 en IAS 38.35 zien op de toerekening van de kostprijs van een bedrijfscombinatie, door de identificeerbare activa die voldoen aan de opnamecriteria van IFRS 3.37 op te nemen tegen reële waarde. De AFM heeft Tulip aanbevolen de toerekening van de kostprijs aan identificeerbare activa bij de verwerking van de overname van Devil toe te passen.

Deze voorschriften zullen - afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek - alsnog worden toegepast voor de waardering van de identificeerbare activa van Devil. De identificeerbare activa zullen dan worden afgesplitst van de goodwill en worden afgeschreven over de levensduur. De waarde van de identificeerbare activa als onderdeel van de kostprijs van Devil dient nog te worden bepaald, waardoor er nog geen informatie over de hoogte van de reclassificatie van goodwill naar andere identificeerbare activa kan worden gegeven. De impact op het resultaat over 2006 ten gevolge van de afschrijving over nader te identificeren activa kan dan ook nog niet worden gegeven, maar is naar de overtuiging van Tulip beperkt. Daarnaast zal Tulip ook bij toekomstige acquisities streven de kostprijs van acquisities voor zover mogelijk te alloceren aan te onderscheiden identificeerbare activa.

De toepassing van bovenstaande punten heeft naar verwachting van het management geen materiële invloed op de omvang van het eigen vermogen en resultaat per 31 december 2006.

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Tulip heeft thans circa 325 medewerkers verdeeld over 8 kantoren in 5 landen.

  
  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

  Bedragen x EUR 1.000,-       Ref     2006      2005
 
  Bedrijfsactiviteiten
  Bedrijfsresultaat                 8.600      7.892
  Resultaten buiten de kasstroom:
  Afschrijvingen immateriële vaste   1    110       120
  activa
  Afschrijvingen materiële vaste    2    269       183
  activa
  Rentebaten en soortgelijke kosten  17   (476)     (1.329)
  Rentelasten en soortgelijke     17    78       200
  opbrengsten
  Minderheidsbelang          9    (30)       -
  Mutaties in voorzieningen      10   (297)       6
                            (346)      (820)
  Mutaties in werkkapitaal
  Mutaties in voorraden        4  (12.668)      (788)
  Mutaties in vorderingen       5  (15.839)     (3.627)
  Mutaties in overige schulden     13  19.685     (3.317)
  Belasting over het resultaat     18   (277)      (191)
                           (9.099)     (7.923)
  Netto kasstroom uit                 (845)      (851)
  bedrijfsactiviteiten
 
  Investeringsactiviteiten
  Aankoop immateriële vaste activa   1    (293)
  Verkoop immateriële vaste activa   1    920     (3.281)
  Aankoop materiële vaste activa    2    (459)      (134)
  Verkoop materiële vaste activa    2     49       62
  Aankoop Devil               (10.434)       -
  Verstrekte leningen         3   (2.700)     1.597
  Netto kasstroom aangewend voor
  investeringsactiviteiten
                           (12.917)     (1.756)
 
  Financieringsactiviteiten
  Ontvangst van opgenomen leningen   11  15.000        -
  Aflossing van opgenomen leningen   11     -       (46)
  Opbrengst uitgifte van aandelen   7   6.250       384
  Opbrengst uitgifte van warrants   7     0       442
  Transactiekosten uitgifte van    7    (22)      (938)
  aandelen
  Aandeel derden            9     30        -
 
  Netto kasstroom uit                21.258      (158)
  financieringsactiviteiten
 
  Netto kasstroom                  7.496     (2.765)
 
  Liquide middelen en         6/12
  kredietinstellingen aanvang
  boekjaar                     (7.334)     (4.569)
  Liquide middelen en         6/12
  kredietinstellingen ultimo boekjaar
                             162     (7.334)
  Netto kasstroom                  7.496     (2.765)

Internet : http://www.tulip.com

PRN NLD

BRON Tulip Computers N V