AEGON - Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt alle voorstellen goed

- Alex Wynaendts herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur

- Antony Burgmans, Karla Peijs en Leo van Wijk herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen

- Geen dividend over 2010

12 Mei, 2011, 17:54 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 12, 2011 /PRNewswire/ -- Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Herbenoemingen

Alex Wynaendts is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.

Antony Burgmans, Karla Peijs en Leo van Wijk zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Dividend

AEGON zal over 2010 geen dividend uitkeren op zijn gewone aandelen.

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2010 vastgesteld en er decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Machtigingen Raad van Bestuur

De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te perken of uit te sluiten, gewone aandelen uit te geven in het kader van incentive plannen en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

Benoeming van de externe accountant

Ernst & Young is aangesteld als extern accountant voor de jaarrekening over het boekjaar 2011.

Aanpassingen beloningsbeleid Raad van Bestuur aangenomen

De AVvA heeft de aanpassingen in het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur aangenomen. De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in.

*Nadere details over de tijdens de aandeelhoudersvergadering genomen besluiten kunt u vinden op AEGON's corporate website: http://www.aegon.com/Home/Investors/Publications/AGM/

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 27.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     1e kw. 2011  Jaar 2010

  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      414 miljoen 2,0 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    501 miljoen 2,1 miljard
  Totaal brutostortingen
  (excl. run-off)      7,4 miljard  33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)      400 miljard 413 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;

- het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core Capital Securities terug te kopen; en

- het niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden in de overeenkomst tot overdracht van Transamerica Reinsurance.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +44(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor Relations:
  Willem van den Berg
  +44(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.