AEGON behaalt STERK operationeel resultaat in derde kwartaal

08 Nov, 2007, 06:45 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, November 8 /PRNewswire/ --

- TOENAME RESULTAAT GEDREVEN DOOR GROEI ACTIVITEITEN:

- Netto operationeel resultaat stijgt 2% tot EUR 509 miljoen(x) (constante wisselkoersen: 7%)

- Netto onderliggend operationeel resultaat 10% omhoog tot EUR 531 miljoen (constante wisselkoersen: 15%)

- NETTOWINST STIJGT 47% TOT EUR 541 MILJOEN:

- Stijging vooral door hoger operationeel resultaat en toevoegingen aan de voorzieningen voor garanties in 2006

- VERKOOP LEVENSVERZEKERINGEN 12% HOGER; STORTINGEN 53% OMHOOG

- WINSTGEVENDE GROEI: WAARDE NIEUWE PRODUCTIE STIJGT 51% TOT EUR 235 MILJOEN

- INKOMSTEN GENERERENDE BELEGGINGEN 11% OMHOOG (CONSTANTE WISSELKOERSEN)

  
  KERNCIJFERS
  
          bedragen in miljoenen (behalve gegevens per aandeel)
          EUR
                 derde kwartaal
             Noot  2007  2006  %  Constante 
                           wissel-koersen %
  
  Netto 
   operationeel 
   resultaat(x)         509  497  2    7 
  Netto 
   onderliggend 
   operationeel 
   resultaat        1   531  483  10   15 
  Nettowinst        2   541  367  47   52 

  Netto 
   operationeel 
   resultaat 
   per aandeel(x)        0.30  0.29  3    7 
  Nettowinst 
   per aandeel         0.31  0.21  48   57 

  Productie
  Verkoop 
   nieuwe 
   levensverzekeringen   3   847  756  12   14 
  Totaal stortingen    4 12,056 7,896  53   63 

  Waarde 
   nieuwe 
   productie (VNB)        235  156  51   55 
  Interne 
   rendement (IRR)     5  17.8% 14.8% 

1) Bepaalde aktiva van AEGON Amerika en AEGON Nederland worden gewaardeerd op marktwaarde en beheerd op een total return basis, zonder tegenovergestelde veranderingen in de waardering van de daarmee samenhangende verplichtingen. Het betreft aktiva zoals hedgefondsen, commanditaire vennootschapppen en converteerbare obligaties. Het onderliggend operationeel resultaat is exclusief het over- en onderrendement ten opzichte van de lange termijn verwachting van het management, aangaande het rendement van deze aktiva.

Bovendien bevatten bepaalde producten van AEGON Amerika garanties en worden gewaardeerd op marktwaarde zoals de gesegregeerde fondsen van AEGON Canada en de total return annuity producten van AEGON USA. De winst op deze producten wordt beinvloed door bewegingen op de aandelenmarkt en door de rente. Daarom kunnen korte-termijn schommelingen op de financiele markten fluctuaties in de winst geven. In het onderliggend operationeel resultaat wordt het verwachte lange termijn resultaat opgenomen en wordt het over- of onderrendement ten opzichte van de verwachting van het management niet meegenomen. Het onderliggend operationeel resultaat voor 2006 is gebaseerd op het pro forma operationeel resultaat.

2) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V..

3) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen.

4) Totale stortingen op de balans en niet op de balans.

5) Interne rendement voor 2006 is op basis van de eerste negen maanden.

(x) De cijfers over 2007 zijn vergeleken met de pro forma cijfers over 2006. Deze cijfers zijn na wijziging in de waarderingsgrondslagen en na wijziging van de definitie operationeel resultaat om AEGON's aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen op te nemen en exclusief het effect van veranderingen in de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als AEGON Nederland het afdekkingsprogramma volledig had ingevoerd in deze twee jaar. De nettowinst wordt echter alleen beïnvloed door de wijziging in de waarderingsgrondslagen. Zie ook tabel Financial Overview op pagina 3 van het Engelstalige persbericht en het persbericht dat AEGON heeft uitgegeven op 24 juli 2007. Voor meer details verwijzen we naar pagina 34 van het Engelstalige persbericht.

Commentaar Van De Voorzitter

"De stijging van het operationeel resultaat, de nettowinst, de waarde nieuwe productie en de verkoop levensverzekeringen tonen aan hoe sterk het onderliggende resultaat van AEGON's activiteiten is", zegt voorzitter van de Raad van Bestuur, Donald J. Shepard.

"In de loop van het kwartaal hebben we AEGON's distributienetwerk in de Verenigde Staten, Azië en Europa verder kunnen versterken door de acquisitie van de levensverzekeringsactiviteiten van Merrill Lynch, onze nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Taishin Bank in Taiwan en een nieuwe joint venture in Spanje met Caja Cantabria. Bovendien kunnen we onze aanwezigheid in de snel groeiende Chinese markt verder uitbreiden door de nieuwe licentie die we hebben gekregen voor de zuidelijke provincie Guangdong."

"De toename van de verkoop levensverzekeringen met 12% voor de Groep als geheel is het resultaat van een solide groei in al onze landenunits. In AEGON's Overige landen verdubbelde de verkoop levensverzekeringen vergeleken met het derde kwartaal 2006, vooral door sterke verkopen in Taiwan en Polen."

"In de Verenigde Staten groeiden de stortingen met een solide 67% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging was vooral het gevolg van een sterke productiegroei bij onze pensioen- en institutionele activiteiten. In Centraal- en Oost-Europa heeft de sterke verkoop van pensioenen en beleggingsfondsen eveneens bijgedragen aan de 53% groei van de stortingen van de Groep als geheel."

"De inkomsten genererende beleggingen van AEGON zijn tegen constante wisselkoersen met 11% gestegen. Dit is het resultaat van groei in zowel onze stortingen als onze premie-inkomsten, alsook de ontwikkeling op de financiële markten."

"Er zijn gedurende het kwartaal geen afwaarderingen ten laste van de verlies- en winstrekening geweest van onze zogenoemde subprime beleggingen. Wij blijven vol vertrouwen over onze positie op de moeilijke Amerikaanse markt voor subprime mortgages."

"Tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2008 zal ik terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur in verband met het bereiken van AEGON's pensioengerechtigde leeftijd. Ik ben zeer verheugd over de keuze van Alex Wynaendts als mijn opvolger. Ik wens hem de komende jaren heel veel succes met het creëren van waarde voor alle belanghebbenden van AEGON."

DISCLAIMERS

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): (netto) pro-forma operationeel resultaat 2006, netto operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen, (netto) onderliggend operationeel resultaat en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van de verschillende maatstaven verwijzen wij naar pagina 23 en 34 van het Engelse persbericht.

Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven.

AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika, in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, HUF voor Hongarije en NTD voor Taiwan, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

DETAILS CONFERENCE CALLS EN WEBCASTS

Conference call media

Vandaag wordt om 08.15 uur een conference call voor mediavertegenwoordigers gehouden over de resultaten over het derde kwartaal van 2007. Deze conference call is rechtstreeks te volgen via een audio webcast op AEGON's website.

Conference call voor analisten en beleggers

Vandaag wordt om 15.00 uur een conference call voor analisten en beleggers gehouden over de resultaten over het derde kwartaal van 2007. Deze conference call kan worden beluisterd via 020-7965332. De conference call kan tevens rechtstreeks worden gevolgd via een audio webcast op AEGON's website.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  CONTACT
  
  Group Corporate Communications & Investor Relations:
  
  Den Haag:
  
  Analisten & beleggers: +31-70-344-83-05,
  Media: +31-70-344-83-44,
  E-mail: gca-ir@aegon.com,
  Website: http://www.aegon.com.

BRON AEGON N.V.