AEGON behaalt sterk resultaat in vierde kwartaal 2010

24 Feb, 2011, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, February 24, 2011 /PRNewswire/ --

- Sterke winst, verkopen en kapitaalpositie

- Onderliggend resultaat vóór belastingen in vierde kwartaal met 2% gestegen tot EUR 489 miljoen; resultaat over geheel 2010 naar EUR 2 miljard

- Nettowinst in vierde kwartaal bedraagt EUR 318 miljoen; nettowinst van EUR 1,8 miljard over geheel 2010

- Verkoop nieuwe levensverzekeringen stabiel op EUR 558 miljoen; verkopen 2010 met 5% gestegen tot EUR 2.2 miljard

- Brutostortingen met 16% toegenomen tot EUR 7,8 miljard; over geheel 2010 toename tot EUR 32,6 miljard

- Kapitaaloverschot* van EUR 3,8 miljard per eind 2010, waarvan EUR 1,7 miljard in de holding

- IGDa) solvabiliteitsratio van 198%

- Terugkoop resterend kernkapitaal vóór eind juni 2011

- 10% aandelenuitgfite van vandaag financiert een deel van de EUR 2,25 miljard die nodig is voor terugkoop, waardoor AEGON's sterke kapitaalpositie kan worden behouden en de doelstelling van een kernkapitaalratio van ten minste 75% eind 2012, kan worden bereikt

- Resterend bedrag komt uit interne middelen, inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen

- Stabiele ontwikkeling winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel

- AEGON maakt goede vorderingen met zijn veranderingsproces en ligt op koers naar stabiele ontwikkeling van de winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. Echter, strategische keuzes zullen in 2011 het onderliggend resultaat en andere indicatoren negatief beïnvloeden. Vandaag maakt AEGON een aantal concrete doelstellingen bekend die deze ambitie binnen bereik moeten brengen:

- Toename van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar

- Een rendement op eigen vermogen van 10% tot 12% op middellange termijn

- In 2015 moeten activiteiten op basis van een vergoeding 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken

- Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstromen10 met 30% in 2015

- Intentie om in mei volgend jaar EUR 0,10 dividend per gewoon aandeel te betalen over de tweede helft van 2011

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"AEGON heeft in 2010 een sterk resultaat behaald. We hebben ons in het afgelopen jaar toegelegd op het uitvoeren van een eenduidige strategie gericht op een scherpere focus op onze kernactiviteiten, het verbeteren van ons risico-rendementprofiel en het uitvoeren van aanzienlijke kostenbesparingsprogramma's. Als gevolg van onze inspanningen is AEGON nu een andere onderneming dan een aantal jaren geleden. De aandelenuitgifte van vandaag, interne financieringsbronnen inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen brengen ons in een positie om vóór eind juni 2011 alle core capital securities terug te kopen van de Nederlandse Staat. De aandelenuitgifte ondersteunt onze strategie om een sterke kapitaalpositie te behouden en de doelstelling van een kernkapitaalratio van ten minste 75% per eind 2012 te bereiken. Na de volledige terugbetaling hebben wij de intentie om in mei 2012 weer dividend te gaan betalen. AEGON zal ook op langere termijn de toegevoegde waarde creëren die onze klanten, aandeelhouders en zakelijke partners van ons mogen verwachten."

* Kapitaaloverschot boven AA kapitaalvereisten

  
  KERNCIJFERS
 
               Noot  Kw4  Kw3  %  Kw4  %  12M  12M  %
  bedragen in EUR 
  miljoenen b)          2010 2010   2009    2010  2009
 
  Onderliggend resultaat 
  voor belastingen      1  489  473  3  478  2 1,972 1,185 66
 
  Nettowinst         2  318  657 -52  393 -19 1,760  204  -
 
  Verkoop nieuwe 
  levensverzekeringen     3  558  527  6  557  0 2,213 2,100  5
 
  Bruto stortingen exclusief 
  run-off activiteiten    4 7,813 9,408 -17 6,723 16 32,580 27,616 18
 
  Waarde nieuwe productie 
  (VNB)            5  141  120 18  216 -35  555  767 -28
 
  Rentabiliteit op eigen 
  vermogen          6 9.9% 10.0% -1 9.4%  5  9.8%  5.7% 72

Voor noten zie pagina 9

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

- AEGON kondigt doelstellingen aan voor stabiele winstgroei met verbeterd risico-rendementprofiel

- Scherpere focus op kernactiviteiten en benutten efficiencyverbeteringen in Verenigde Staten

- Aziatische activiteiten geïntegreerd onder leiding van nieuwe CEO voor AEGON Azië

AEGON's AMBITIE

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015.

STRATEGISCHE PRIORITEITEN:

- Kapitaal heralloceren

- Rendement verbeteren

- Optimalisatie ONE AEGON

....resulterend in winstgevende groei.

Stabiele ontwikkeling winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel nastreven

AEGON streeft naar een stabiele ontwikkeling van de winstgroei die wordt ondersteund door een verbeterd risico-rendementprofiel en een sterke kapitaalpositie. Dit moet resulteren in een stabiele ontwikkeling van kasstromen en dividenden. AEGON maakt een aantal concrete doelstellingen bekend die deze ambitie binnen bereik moeten brengen.

Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal in 2011 negatief worden beïnvloed door strategische keuzes zoals het afbouwen van BOLI/COLI* en de mogelijke verkoop van Transamerica Reinsurance. Daarnaast zullen de wijzigingen in de pensioen-wetgeving in Hongarije en Polen naar verwachting een negatief effect hebben op het onderliggend resultaat.

AEGON's ambitie

AEGON heeft de ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten. Dit houdt in dat de onderneming voor klanten en distributie-partners de eerste keus aanbieder voor levens-verzekeringen en pensioenen wil zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever.

AEGON heeft drie strategische doelstellingen geformuleerd om deze ambitie te realiseren: herallocatie van kapitaal naar die activiteiten die een beter perspectief op groei en rendement bieden, verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten en optimalisatie van ONE AEGON door de efficiency te verhogen en beter gebruik te maken van alle mensen en middelen binnen de wereldwijde organisatie.

Heralloceren van kapitaal

AEGON heeft het bedrijf meer gericht op zijn drie kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. Daarnaast streeft AEGON er naar geografisch een betere balans te bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. Als onderdeel van dit proces heeft AEGON zijn activiteiten beoordeeld om te zien of ze voldoen aan de eisen met betrekking tot groei van de resultaten, kasstromen en rendement en of ze nog altijd aansluiten bij de behoeften van klanten in de verschillende fasen van hun leven. Volgend op dat proces onderzoekt AEGON de strategies opties voor zijn levenherverzekerings-activiteiten, Transamerica Reinsurance.

Zoals aangekondigd in december 2010, heeft AEGON besloten de verkoop van zogenoemde BOLI/COLI producten in de Verenigde Staten stop te zetten. In 2010 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen van BOLI/COLI EUR 49 miljoen. Met ingang van het eerste kwartaal 2011 wordt het resultaat uit BOLI/COLI niet langer verantwoord in onderliggend resultaat maar als run-off activiteit.

AEGON heeft in Spanje met Banca Cívica een overeenkomst getekend om de samenwerking op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen uit te breiden. Onderdeel van de overeenkomst is de acquisitie van een 50%-belang in de levens-verzekeringsactiviteiten van Caja de Burgos en een versterking van AEGON's bestaande samenwerking met Caja Navarra. Caja de Burgos, Caja Navarra en twee andere spaarbanken, Caja Canarias en Caja Sol hebben in 2010 Banca Cívica gevormd.

* Een BOLI/COLI (Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance) product is een verzekering afgesloten door de werkgever of een bank bedoeld om employee benefits te verzekeren.

De overeenkomst geeft AEGON het exclusieve recht levensverzekerings- en pensioenproducten te verkopen via de 148 kantoren van Caja de Burgos. In de Noord-Spaanse provincie Burgos evenals in de omliggende regio's is Caja de Burgos een vooraanstaande bank met 550.000 klanten. De overeenkomst moet aan diverse voorwaarden voldoen en worden goedgekeurd door onder meer de Europese Comissie.

Verbetering risico-rendementprofiel

AEGON heeft onlangs zijn bestaande programma ter afdekking van aandelenrisico in Nederland uitgebreid.

In het vierde kwartaal heeft AEGON zijn toch al beperkte beleggingen in Zuid-Europees staatspapier teruggebracht van EUR 1,5 miljard tot EUR 1,1 miljard, gebaseerd op marktwaarde, per 31 december 2010.

Verbeteren van rendement

AEGON heeft als doel om het rendement op al zijn activiteiten te vergroten door efficiencyverbeteringen door te voeren en topkwaliteit te leveren. AEGON verwacht dit te bereiken door verdere kosten-verlagingen en tegelijkertijd in kennis en expertise te blijven investeren en de klanttevredenheid te versterken door middel van verbeterde serviceniveaus.

In de Verenigde Staten zal AEGON verder gaan met verbetering van de efficiency door activiteiten die nu nog in Louisville, Kentucky, plaatsvinden, samen te voegen met die in andere, bestaande locaties in de Verenigde Staten. Aanvullende efficiency-verbeteringen worden gerealiseerd door samenvoeging en het uitbesteden van bepaalde administratieve activiteiten die momenteel worden uitgevoerd in Cedar Rapids, Iowa. In het Verenigd Koninkrijk zet AEGON belangrijke stappen om het rendement te verbeteren. AEGON ligt op schema om eind 2011 de kosten in het Britse levensverzekerings- en pensioenbedrijf met 25% terug te brengen. Er zal meer nadruk zal worden gelegd op de marktsegmenten At Retirement en Workplace Savings. Op deze markten heeft AEGON al leidende posities. De herstructurering vordert goed en van de beoogde jaarlijkse kostenreductie van GBP 80 miljoen tot GBP 85 miljoen is reeds GBP 33 miljoen doorgevoerd in 2010.

ONE AEGON

AEGON voert een nieuwe organisatiestructuur in voor zijn activiteiten in Azië onder leiding van een onlangs benoemde CEO voor Azië. Werd eerst een aantal activiteiten van AEGON in Azië vanuit de Verenigde Staten geleid, in de nieuwe structuur zullen alle verzekeringsactiviteiten in Azië als één regionale divisie worden geleid met Hong Kong als hoofdkantoor. Het doel is om kennis over producten en distributie beter te benutten, efficiency-verbeteringen te realiseren en organische groei te realiseren. De integratie, die gedurende 2011 vorm zal krijgen, is in lijn met de strategie van AEGON om de geografische balans te verschuiven naar die regio's en markten waar op de langere termijn hogere groei en rendementen mogelijk zijn.

  
  FINANCIEEL OVERZICHT
 
                Kw4  Kw3     Kw4
  EUR miljoenen    Noot 2010  2010  %  2009  % 12M2010 12M2009  %
 
  Onderliggend 
  resultaat
  Amerika          406  376  8  350 16  1,598   817 96
  Nederland          87   97 -10   95 -8   385   398 -3
  Verenigd Koninkrijk     -6   28  -   33  -   72   52 38
  Nieuwe markten       59   55  7   48 23   200   170 18
  Holding en overig     -57  -83  31  -48 -19  -283  -252 -12
  Onderliggend resultaat 
  voor belasting       489  473  3  478  2  1,972  1,185 66
 
  Fair value items      30  204 -85  -164  -   221  -544  -
  Winsten / (verliezen) 
  op beleggingen       255  129  98  315 -19   658   518 27
  Bijzondere 
  waardeverminderingen   -133  -92 -45  -212 37  -452 -1,277 65
  Overige baten/(lasten)  -258  -14  -   5  -  -309  -323  4
  Run-off activiteiten    -28  -28  0  -47 40  -165   -13  -
  Winst voor belasting    355  672 -47  375 -5  1,925  -454  -
  Belastingen        -37  -15 -147   18  -  -165   658  -
  Nettowinst         318  657 -52  393 -19  1,760   204  -
 
  Nettowinst / (verlies) 
  toerekenbaar aan:
  Houders van eigen-
  vermogensinstrumenten 
  van AEGON N.V.       318  657 -52  393 -19  1,759   204  -
  Minderheidsbelang      -   -  -   -  -    1    -  -
 
  Netto onderliggend 
  resultaat         387  395  -2  390 -1  1,553  1,005 55
 
  Provisies en kosten   1,659 1,525  9 1,407 18  6,145  6,046  2
  waarvan operationele 
  kosten         8  909  835  9  841  8  3,397  3,292  3
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen        2,003 1,656  21 2,017 -1  7,512  7,062  6
  Periodieke premie op 
  jaarbasis         358  361  -1  355  1  1,462  1,393  5
  Totaal periodiek plus 
  1/10 koopsommen      558  527  6  557  0  2,213  2,100  5
 
  Nieuwe levenproductie
  Amerika        9  146  171 -15  143  2   629   566 11
  Nederland         113   32  -   93 22   248   239  4
  Verenigd Koninkrijk    224  264 -15  247 -9  1,061  1,010  5
  Nieuwe markten     9  75   60  25   74  1   275   285 -4
  Totaal periodiek 
  plus 1/10 koopsommen    558  527  6  557  0  2,213  2,100  5
 
  Nieuwe premieproductie 
  ziektekostenver-
  zekeringen         180  146  23  125 44   622   561 11
  Nieuwe premieproductie 
  schadeverzekeringen     15   14  7   21 -29   58   56  4
 
  Bruto stortingen 
  (op en niet op de 
  balans)
  Amerika        9 5,757 4,706  22 4,404 31 21,020 19,188 10
  Nederland         490  525  -7 1,107 -56  2,382  3,434 -31
  Verenigd Koninkrijk     25   16  56   35 -29   96   177 -46
  Nieuwe markten     9 1,541 4,161 -63 1,177 31  9,082  4,817 89
  Totaal bruto 
  stortingen exclusief 
  run-off activiteiten   7,813 9,408 -17 6,723 16 32,580 27,616 18
  Run-off activiteiten     -   -  -   -4  -    -   930  -
  Totaal bruto 
  stortingen        7,813 9,408 -17 6,719 16 32,580 28,546 14
 
  Netto stortingen 
  (op en niet op de 
  balans)
  Amerika        9 -578  535  -  385  -  1,227  3,769 -67
  Nederland         -260  -83  -  496  -  -221  1,101  -
  Verenigd Koninkrijk     12   2  -   29 -59   53   151 -65
  Nieuwe markten     9  304 3,293 -91   18  -  3,905   286  -
  Totaal netto 
  stortingen exclusief 
  run-off activiteiten   -522 3,747  -  928  -  4,964  5,307 -6
  Run-off activiteiten  -1,424 -1,081 -32 -6,513 78 -6,541 -14,111 54
  Totaal netto 
  stortingen       -1,946 2,666  - -5,585 65 -1,577 -8,804 82

  
  BEHEERD VERMOGEN
 
                           31 dec. 30 sept.
                             2010   2010  %
  Beheerd vermogen (totaal)             413,191 404,894  2
  Beleggingen voor algemene rekening        143,188 145,625 -2
  Beleggingen voor rekening van polishouders    146,237 140,438  4
  Niet in de balans opgenomen beleggingen derden  123,766 118,831  4

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen is in het vierde kwartaal gestegen tot EUR 489 miljoen, een verbetering met 2% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

In Amerika steeg het onderliggend resultaat tot EUR 406 miljoen in het vierde kwartaal doordat een hoger resultaat uit activiteiten gebaseerd op een vergoeding (voornamelijk door een groei in pensioenen en variabele lijfrentes) een lager resultaat uit spread activiteiten meer dan goedmaakte. Dit was in lijn met de strategie van AEGON om een groter deel van het resultaat uit activiteiten tegen een vergoeding te behalen. In Amerika is een eenmalige vrijval uit een employee benefits plan ten bedrage van EUR 28 miljoen in het resultaat verwerkt. In Nederland liep het onderliggend resultaat terug tot EUR 87 miljoen als gevolg van afnemende beleggingsinkomsten en lagere sterfteresultaten. In het Verenigd Koninkrijk was het onderliggend resultaat een verlies van EUR 6 miljoen door een last van EUR 30 miljoen voor een lopend programma voor verbetering van de klanten-administratie. Het onderliggend resultaat in de Nieuwe Markten nam toe tot EUR 59 miljoen door de bijdrage van AEGON Asset Management. Hogere financierings- en projectkosten resulteerden in EUR 57 miljoen aan kosten voor de holding in het vierde kwartaal 2010.

Nettowinst

De nettowinst is afgenomen tot EUR 318 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een hoger onderliggend resultaat, een positieve bijdrage van fair value items, en lagere afboekingen die teniet werden gedaan door lagere gerealiseerde beleggingswinsten en lasten die met name het gevolg zijn van herstructurering in de Verenigde Staten.

Fair value items

In het vierde kwartaal bedroeg het resultaat op fair value items EUR 30 miljoen. In Amerika lieten de meeste categorieën aanzienlijke verbeteringen zien vergeleken met het vierde kwartaal 2009. In Nederland waren de verbeterde resultaten vooral toe te schrijven aan de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges en betere resultaten op de aandelenmarkten.

Gerealiseerde winsten op beleggingen

De gerealiseerde winsten op beleggingen namen toe tot EUR 255 miljoen, vooral als gevolg van de verkoop van diverse mijnconcessies in het westen van de Verenigde Staten (EUR 183 miljoen). Het restant werd vooral gerealiseerd door normale handelsactiviteiten in AEGON's obligatieportefeuilles.

Afboekingen

De afboekingen beliepen EUR 133 miljoen en hingen vooral samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt, hypotheekleningen voor bedrijven in de Verenigde Staten en Ierse banken.

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 258 miljoen. In de Verenigde Staten leverden de afbouw van BOLI/COLI activiteiten en de in december 2010 aangekondigde samenvoeging van de activiteiten vanuit Louisville met die in andere locaties in de Verenigde Staten een last op van EUR 206 miljoen.

Samenvoeging van AEGON's vermogensbeheer-activiteiten leidde tot een herstructureringslast van EUR 12 miljoen.

In het Verenigd Koninkrijk loopt een herstructurerings-programma dat eind 2011 een kostenbesparing van 25% moet opleveren. Dit leidde tot een last van EUR 6 miljoen in het vierde kwartaal van 2010.

In Hongarije leidde ongunstige wetswijzigingen voor pensioenen tot een afschrijving op immateriële activa van EUR 18 miljoen en tot een herstructureringslast van EUR 5 miljoen voor de pensioenactiviteiten. Daar-bovenop maakte een bankbelasting in Hongarije een last van EUR 5 miljoen noodzakelijk.

Run-off activiteiten

De activiteiten die AEGON in Amerika aan het afbouwen is, hebben in het vierde kwartaal een verlies opgeleverd van EUR 28 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009, vooral als gevolg van een lagere balans en minder amortisatie.

Belastingen

De belastingen bedroegen EUR 37 miljoen in het vierde kwartaal. Hierin is een belastingbate van EUR 17 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten herverzekerings-overeenkomsten evenals belastingbaten van EUR 51 miljoen door de aanwending van fiscale verliezen waarvoor in het verleden door AEGON geen latente belastingvordering was opgenomen.

Operationele kosten

De operationele kosten namen vergeleken met het vierde kwartaal 2009 met 8% toe tot EUR 909 miljoen. Dit hing voornamelijk samen met een sterkere dollar en pond sterling tegenover de euro. De operationele kosten daalden gedurende geheel 2010 echter met 2% als wisselkoerseffecten en lasten voor herstructurering en het employee benefit plan in de VS buiten beschouwing worden gelaten.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedroeg in het vierde kwartaal EUR 558 miljoen. Dit was hetzelfde niveau als in de vergelijkbare periode in 2009. Hogere verkopen in Nederland als gevolg van goede pensioenverkopen en een onverminderd sterke productie van individuele koopsompolissen in Centraal- en Oost-Europa werden teniet gedaan door een afname in Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Stortingen

Brutostortingen, exclusief de run-off activiteiten, stegen met 16% tot EUR 7,8 miljard. De toename is toe te schrijven aan pensioenen in de Verenigde Staten, variable annuities en AEGON Asset Management.

Door een uitstroom uit fixed annuities en stable value solutions in de Verenigde Staten en Nederlandse spaarproducten beliep de totale uitstroom in het vierde kwartaal 2010 EUR 0,5 miljard. Voor geheel 2010 kon AEGON echter EUR 5 miljard aan nettostortingen noteren door een sterke productie bij vermogensbeheer en een sterke verkoop van pensioenen in de Verenigde Staten.

Waarde nieuwe productie

Vergeleken met het vierde kwartaal 2009, liep de waarde van de nieuwe productie aanzienlijk terug tot EUR 141 miljoen, voornamelijk als gevolg van de strategische keuze voor activiteiten gebaseerd op een vergoeding in plaats van een spread. In Amerika liep de waarde van de nieuwe productie terug als gevolg van lagere verkopen van fixed annuities en levens-herverzekeringsproducten en lagere marges. In het Verenigd Koninkrijk was de voornaamste oorzaak een lagere verkoop van direct ingaande lijfrentes en afname van de marges. In Nederland werd het positieve effect van hogere pensioenen meer dan teniet gedaan door lagere marges voor levens-verzekeringen.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen is in vergelijking met het derde kwartaal van 2010 met 2% toegenomen tot EUR 413 miljard, vooral als gevolg van hogere aandelenmarkten.

Kapitaalmanagement

Aan het eind van het vierde kwartaal bedroeg AEGON's kernkapitaal EUR 17,8 miljard, exclusief herwaarderingsreserves. Dit komt overeen met 75% 7 van de totale kapitaalbasis. Door het terugkopen van de convertible core capital securities van de Staat zal deze kapitaalratio afnemen. AEGON streeft er echter naar dat het aandeel van het kernkapitaal aan het eind van 2012 ten minste 75% van het totaal bedraagt.

De herwaarderingsreserves per 31 december 2010 namen in vergelijking met eind derde kwartaal af tot EUR 1 miljard doordat de hogere rente een negatieve invloed had op de waarde van vastrentende waarden. Het eigen vermogen nam vergeleken met het eind van het derde kwartaal 2010 af tot EUR 17,2 miljard doordat de winstbijdrage en positieve valuta effecten meer dan teniet werden gedaan door lagere herwaarderingsreserves.

In het vierde kwartaal nam het kapitaaloverschot toe tot EUR 3,8 miljard. Het kapitaaloverschot in de holding nam toe tot EUR 1,7 miljard door dividendbetalingen vanuit de bedrijfsonderdelen. Tegelijkertijd konden de bedrijfsonderdelen hun kapitaalpositie verhogen tot EUR 2,1 miljard door in de operationele activiteiten gegenereerd kapitaal van EUR 1 miljard, gedeeltelijk teniet gedaan door kapitaalbeslag voor nieuwe productie ter hoogte van EUR 0,4 miljard. Het kapitaaloverschot werd negatief beïnvloed door een lager dan verwachte last in Nederland voor langleven risico ten bedrage van EUR 225 miljoen.

AEGON is met zijn toezichthouder, De Nederlandsche Bank, overeengekomen dat onder de huidige omstandigheden een kapitaalbuffer zal worden aangehouden in de holding van 1,5 maal de jaarlijkse uitgaven. Op dit moment bedragen de genormaliseerde uitgaven van de holding op jaarbasis EUR 0,6 miljard. Dit houdt in dat de buffer EUR 0,9 miljard moet zijn.

Op 31 december 2010 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) ratio 198%. Een verbeterde solvabiliteit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd teniet gedaan door Nederland als gevolg van een last voor langleven risico.

Dividendbeleid

AEGON wil dividend betalen om beleggers te laten delen in de prestaties van de onderneming. Het dividend kan in de loop van de tijd met de prestaties van de onderneming meegroeien. Kapitaal van de dochterondernemingen is - na investeringen in groei - beschikbaar voor de holding. Tegelijkertijd moet een kapitaal- en liquiditeitpositie worden aangehouden die in lijn is met het kapitaalmanagement en het beleid voor liquiditeitrisico's

AEGON gebruikt kasstromen die ontvangen worden van dochterondernemingen om holding- en financieringskosten te betalen.

Overblijvende kasstromen zijn beschikbaar om de strategie van AEGON uit te voeren en dividend te betalen. Daarbij moet het beoogde niveau voor het kapitaaloverschot in de holding in stand blijven. Afhankelijk van de omstandigheden en vooruitzichten kan AEGON van deze doelstelling afwijken. AEGON neemt bij een dividendbesluit of -voorstel ook de kapitaalpositie, de noodzakelijke financiële flexibiliteit, de verhouding vreemd en eigen vermogen en strategische keuzes in overweging.

Onder normale omstandigheden neemt AEGON een besluit over een interimdividend op het moment dat de resultaten over het tweede kwartaal bekend worden gemaakt. Een voorstel voor slotdividend moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Normaal gesproken wordt dividend uitbetaald in contanten of aandelen, naar keuze van de aandeelhouder. De waarde van dividend in contanten of aandelen kan uiteenlopen. Uitbetaald dividend in aandelen kan, onder voorbehoud van overwegingen vanuit kapitaalmanagement of anderszins worden teruggekocht om verwatering te voorkomen.

AEGON heeft de intentie dividendbetaling te hervatten nadat het kernkapitaal van de Nederlandse Staat volledig is terugbetaald. AEGON verwacht dat dit vóór eind juni 2011 plaatsvindt. Afgezien van onvoorziene omstandigheden heeft AEGON het voornemen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2012 een dividend voor te stellen van EUR 0,10 per gewoon aandeel over de tweede helft 2011.

Bij het aankondigen of voorstellen van dividend moet AEGON een afweging maken tussen behoedzaamheid en een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders, bijvoorbeeld in moeilijke economische en/of financiële marktomstandigheden. Ook vallen de operationele bedrijfsonderdelen van AEGON onder (lokale) verzekeringsregelgeving die in bepaalde gevallen beperkingen kan opleggen aan het dividend dat aan de holding wordt betaald. Er is geen verplichting of garantie dat AEGON dividend vaststelt en uitbetaalt.

1) Voor segment rapportage doeleinden worden bepaalde door ons gehanteerde niet-IFRS maatstaven, waaronder het onderliggend resultaat vóór belastingen, het netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationele kosten en waarde nieuwe productie berekend door de opbrengsten en kosten van bepaalde deelnemingen in Spanje, India, Brazilië en Mexico naar rato te consolideren. Wij zijn van mening dat onze niet-IFRS maatstaven zinvolle informatie geven over het onderliggend operationeel resultaat van onze bedrijfsonderdelen, waaronder inzicht in de financiële maatstaven die AEGON's senior management gebruikt om het bedrijf te besturen. Zo wordt AEGON's senior management deels beloond op basis van behaalde resultaten afgezet tegen doelstellingen die gebruik maken van de hier gerapporteerde niet-IFRS maatstaven. Hoewel andere verzekeraars niet-IFRS maatstaven hanteren die in belangrijke mate vergelijkbaar zijn met die van AEGON, kunnen de in dit rapport gerapporteerde niet-IFRS maatstaven afwijken van de niet-IFRS maatstaven van andere verzekeraars. Er bestaan geen standaarden voor deze maatstaven, noch onder IFRS noch onder andere algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen. Lezers wordt aangeraden kennis te nemen van de verschillende manieren waarop AEGON en andere verzekeraars vergelijkbare informatie presenteren voordat zij tot vergelijking overgaan. AEGON is van mening dat de niet-IFRS maatstaven die in dit rapport worden gerapporteerd tezamen met de IFRS gegevens zinvolle aanvullende informatie opleveren voor de beleggerswereld om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren, nadat de invloed van de huidige IFRS financiële verslaggevinggrondslagen voor financiële instrumenten en verzekeringscontracten buiten beschouwing is gelaten. In deze grondslagen is een aantal alternatieven opgenomen waaruit bedrijven een keuze kunnen maken bij het rapporteren van hun resultaten (bedrijven kunnen bijvoorbeeld verschillende lokale algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen toepassen). Dit kan de vergelijkbaarheid van periode op periode bemoeilijken. Zie voor de definitie van onderliggend resultaat en de aansluiting van onderliggend resultaat naar winst voor belasting Note 3 "Segment information" in de Condensed consolidated interim financial statements.

2) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. en het aandeel van minderheidsaandeelhouders.

3) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen.

4) Totale stortingen betreffen zowel de stortingen op de balans als niet op de balans. Run-off activiteiten bevatten activiteiten waarvan het management heeft besloten om de markt te verlaten en de bestaande portefeuille af te bouwen.

5) De contante waarde van de uitkeerbare winst van de producten die zijn verkocht gedurende de periode. Waarde nieuwe productie wordt berekend op basis van economische aannames en aannames buiten invloed van het management aan het begin van het jaar, en operationele aannames aan het begin van de periode.

6) Rentabiliteit op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.

7) Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen. Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON.

8) Reconciliatie van de operationele kosten:

  
                           Kw4 2010   12M 2010
 
    Werknemers kosten                 538     2,151
    Administratieve kosten              355     1,182
    Operationele kosten voor IFRS rapportage     893     3,333
    Operationele kosten gerelateerd aan deelnemingen  16      64
    Operationele kosten in financieel bericht     909     3,397

9) Verkoop nieuwe levensverzekeringen, bruto stortingen en netto stortingen bevatten resultaten van onze deelnemingen in Spanje, Brazilië en Mexico die op een proportionele wijze zijn geconsolideerd.

10) Operationele vrije kasstromen weerspiegelen de som van de opbrengst op het vrije vermogen, resultaten op onze verzekeringsportefeuille, vrijval van benodigd vermogen voor onze verzekeringsportefeuille verminderd met kapitaalsbeslag gerelateerd aan de nieuwe productie. Wij verwijzen naar ons Embedded Value verslag over 2009 voor meer details.

a) De berekening van het kapitaaloverschot en de solvabiliteitsratio op basis van de IGD (Insurance Group Directive) is gebaseerd op de IFRS kapitaalvereisten van Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de EU (Pillar 1 voor AEGON VK) en op de lokale vereisten voor bedrijfsonderdelen buiten de EU. Het vereiste kapitaal voor de levensverzekeringsbedrijven in de VS is berekend als twee keer de hoogste waarde van de Company Action Level range (200%), zoals die in de VS wordt gehanteerd door de National Association of Insurance Commissioners. De berekening van de IGD ratio is exclusief het beschikbare en vereiste kapitaal van de With-Profit funds in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk staat in de solvabiliteitsberekening die bij toezichthouder wordt gedeponeerd slechts toe dat het beschikbare kapitaal van het With-Profit fund wordt opgenomen in het totaal beschikbare kapitaal, gelijk aan het bedrag van het With Profits fund vereiste kapitaal.

b) De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant.

AANVULLENDE INFORMATIE

Den Haag, 24 februari 2011

  
  Media conference call
  08.00 uur: audio webcast op http://www.aegon.com

  Analyst & Investor call
  09.00 uur: audio webcast op http://www.agon.com

  Inbelnummers

  NL 045-631-6901
  VK +44-207-153-2027
  VS +1-480-629-9725

Registratiedatum Algemene Vergadering van Aandeelhouder

De registratiedatum om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te kunnen bijwonen en te kunnen stemmen is 14 april 2011. Vanaf 31 maart 2011 is de agenda beschikbaar op http://www.aegon.com.

Supplementen

AEGON's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het vierde kwartaal 2010 zijn beschikbaar op http://www.aegon.com

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com/en/Home/Media/Press-releases/2011/2011/AEGON-announces-strong-Q4-2010-results/. Kopieer deze link in uw browser.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 27.500 medewerkers en ongeveer

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     Jaar 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     2,0 miljard 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   2,2 miljard 2,1 miljard
 
  Totaal brutostortingen
  (excl. run-off)      33 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     413 miljard 363 miljard

Rapportage volgens GAAP

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen, netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationeel resultaat en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 "Segment Information" van onze "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Voor de wijze waarop AEGON waarde nieuwe productie definieert en berekent verwijzen wij naar het Embedded Value Report gedateerd 12 mei 2010. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens relevante additionele informatie verschaft welke ons management gebruikt in het leiden van de onderneming en bovendien de beleggerswereld zinvolle inzichten geeft om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn `toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in Amerika, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de `nieuwe markten';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;

- het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core Capital Securities terug te kopen; en

- het niet kunnen desinvesteren van Transamerica Reinsurance op voorwaarden waar wij ons in kunnen vinden.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31-070-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31-070-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.