AEGON benoemt wereldwijd hoofd voor human resources

06 Jul, 2010, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, July 6, 2010 /PRNewswire/ -- AEGON heeft Carla Mahieu benoemd tot wereldwijd hoofd voor zijn human resources. Zij zal rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Alex Wynaendts. De benoeming gaat op 1 september van dit jaar in en past in de strategie van AEGON om beter gebruik te maken van de kennis en expertise die binnen de organisatie aanwezig is.

Carla Mahieu, die de Nederlandse nationaliteit heeft, brengt meer dan 25 jaar ervaring mee. Zij bekleedde leidinggevende posities op het gebied van human resources bij Royal Dutch Shell, Koninklijke Philips Electronics en bij wervings- en selectiebureau Spencer Stuart. De benoeming van Carla Mahieu ondersteunt AEGON's inspanningen om internationaal de beste mensen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingen aan te trekken, op te leiden en te behouden.

"We zijn verheugd dat wij iemand met Carla's kwaliteiten hebben kunnen aantrekken", aldus Alex Wynaendts. "Dit is een zeer belangrijke positie. Wij werken in een dienstverlenende sector en daarom is onze reputatie afhankelijk van de kwaliteit van onze mensen en hun mogelijkheden om die service en diensten te bieden die onze klanten van ons vragen en verwachten. In onze markten beschikken wij over heel veel kennis en expertise. Carla zal een belangrijke rol hebben om er voor te zorgen dat we beter gebruik maken van de kennis en het talent van onze medewerkers en die in te zetten voor onze klanten, zakenpartners en het bedrijf als geheel."

Als onderdeel van zijn lange termijn strategie heeft AEGON de afgelopen jaren gekozen voor een meer geïntegreerde benadering bij het besturen van de organisatie. Door de benoeming van Carla Mahieu wordt deze aanpak ook doorgetrokken naar AEGON's opleidings-, ontwikkelings- en personeelsbeleid. Zij zal nauw samenwerken met de lokale en regionale human resources afdelingen om op gecoördineerde wijze mensen en kennis te identificeren die van belang kunnen zijn voor AEGON wereldwijd. Daarnaast zal zij door het hele bedrijf heen een consistente aanpak voor het meten van medewerkers tevredenheid invoeren.

Carla Mahieu is als econoom afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam en is op het ogenblik zelfstandig adviseur op het gebied van human resources en veranderingsmanagement.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     1e Kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     488 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   538 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     7,8 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     388 miljard 363 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg met de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact
  Media:
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com
  
  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com
  

http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.