AEGON betaalt Nederlandse overheid EUR 1 miljard terug

29 Okt, 2009, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, October 29 /PRNewswire/ -- AEGON zal gebruik maken van de mogelijkheid om een derde van de in totaal EUR 3 miljard aan kernkapitaal terug te betalen die de Nederlandse overheid vorig jaar via AEGON's grootste aandeelhouder Vereniging AEGON beschikbaar had gesteld. AEGON heeft de Nederlandse overheid en Vereniging AEGON van dit besluit op de hoogte gebracht. Het voornemen om de Nederlandse overheid terug te betalen werd voor het eerst in augustus aangekondigd, toen AEGON met succes een aandelenuitgifte van EUR 1 miljard had afgerond.

Het bedrag zal op 30 november 2009 worden terugbetaald met de sinds 22 mei 2009 verschuldigde rente volgens de voorwaarden van de overeenkomst tussen AEGON en de Nederlandse overheid. De Nederlandsche Bank heeft met de terugbetaling ingestemd.

"Het blijft ons voornemen om de Nederlandse overheid zo snel mogelijk terug te betalen. Dit is een eerste stap", aldus Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Ons besluit om de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling volledig te benutten wordt ondersteund door AEGON's sterke kapitaalpositie en de verbeterde economische vooruitzichten."

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst tussen AEGON en de Nederlandse overheid bedraagt de premie voor vervroegde terugbetaling maximaal 13%, afhankelijk van de naar volume gewogen gemiddelde koers voor AEGON aandelen gedurende de vijf handelsdagen tussen 23 en 27 november.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.500 medewerkers en meer dan

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR       Kw2 2009  Jaar 2008
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      404 mijoen 1,6 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    469 miljoen 2,6 miljard
                         40,8
  Totaal bruto stortingen  6,8 miljard   miljard
  Inkomsten genererende
  beleggingen
  (per einde verslagperiode) 342 miljard 332 miljard

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media: Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations: Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.