Aegon boekt hoger resultaat en betere verkoopcijfers in 4e kwartaal 2014

19 Feb, 2015, 06:30 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 19, 2015 /PRNewswire/ --

- Voorstel tot verhoging slotdividend naar EUR 0,12 per aandeel

 • Aanhoudend sterk bedrijfsresultaat 
 • Onderliggend resultaat stijgt tot EUR 562 miljoen, vooral door de groei van de bedrijfsactiviteiten (EUR 37 miljoen), een vrijgevallen voorziening als gevolg van gewijzigde pensioenwetgeving voor personeel in Nederland (EUR 45 miljoen) en de sterkere dollarkoers (EUR 25 miljoen).
 • Verlies op fair value items van EUR 132 miljoen, vooral als gevolg van hedgingprogramma's en alternatieve beleggingen.
 • Nettowinst stijgt sterk naar EUR 399 miljoen, mede door hogere gerealiseerde winsten op beleggingen.  
 • Rendement op eigen vermogen komt uit op 9,7%, respectievelijk 10,5% exclusief het kapitaal
  voor run-off businesses in de Verenigde Staten.

 • Sterke stijging verkoopcijfers in belangrijke markten; beheerd vermogen blijft groeien 
 • Bruto-stortingen nemen met 29% toe tot EUR 13,7 miljard, vooral door vermogensbeheer,
  variable annuities, beleggingsfondsen en Knab; netto-stortingen bedragen EUR 2,4 miljard
  (exclusief stable value producten).
 • Verkoop van levensverzekeringen met 9% gestegen tot EUR 523 miljoen, vooral door goede
  cijfers in de Verenigde Staten en Azië.
 • Verkopen van aanvullende ziektekosten- en schadeverzekeringen stijgen met 14% tot
  EUR 226 miljoen, vooral in de Verenigde Staten.  
 • Winstgevendheid van de verkopen blijft hoog, ondanks de lage renteniveaus. De marktconforme waarde van nieuwe productie (MCVNB) bedraagt EUR 196 miljoen.

 

 • Doelen verhouding vreemd/totaalvermogen en rentedekkingsfactor bereikt na schuldreductie 
 • Verhouding vreemd/totaalvermogen verbetert tot 28,7% en rentedekkingsfactor stijgt naar 6,5 keer.
 • Solvabiliteitsratio van 208%; kapitaaloverschot van de holding bedraagt EUR 1,2 miljard na schuldreductie.
 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige items bedragen EUR 338 miljoen.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur 

"Met goede resultaten in het vierde kwartaal sluit Aegon een sterk jaar af ondanks de uitdagende marktomstandigheden met aanhoudend lage rentes en volatiliteit op de financiële markten. De hogere verkoopcijfers en het goede resultaat in het vierde kwartaal bevestigen de kracht van onze onderneming
en het vertrouwen dat klanten hebben in Aegon."

"We werken hard aan optimalisatie van de portefeuille met bedrijfsactiviteiten, één van onze belangrijkste strategische doelstellingen. Dat blijkt uit de aangekondigde verkoop van onze activiteiten in Canada en van ons belang in het Franse La Mondiale Participations. Tegelijkertijd blijven we investeren in toekomstige groei. Onlangs hebben we een samenwerkingsverband aangekondigd op het gebied van vermogensbeheer met La Banque Postale in Frankrijk en ook is er een distributieovereenkomst gesloten met BANCOOB in Brazilië."

"Aegon is goed gepositioneerd om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar financiële producten en diensten door zowel bestaande als toekomstige klanten. Bovendien blijven we ons inspannen om ook op lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Daarom ben ik tevreden dat wij op basis van onze sterke kapitaalpositie en gezonde kasstromen een verhoging van het slotdividend naar 12 eurocent per aandeel kunnen aankondigen."


  
  Kerncijfers 

               
  bedragen in EUR miljoenen         Kw4  Kw3  %  Kw4  %  12M  12M  %
                       2014  2014    2013    2014  2013  

  Onderliggend resultaat voor belastingen  562  291  93  473  19 1.865 1.968  -5
  Nettowinst                399   52  -  157 155 1.186  857  38
  Verkoop                 2.117 2.333  -9 1.741  22 8.602 7.151  20
  Marktconforme waarde nieuwe productie   196  192  2  268 -27  832  986 -16
  Rendement op eigen vermogen        9,6%  5,0% 92  7,7% 25  7,7%  8,6% -10

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het vierde kwartaal 2013, tenzij anders vermeld. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com.

AANVULLENDE INFORMATIE

Den Haag - 19 februari 2015 

Presentatie 
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplement 
Aegon's Q4 2014 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements
zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&A 
9:00 a.m. CET
Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer  
Nederland: 020-7168296

De opname van de conference call is twee uur na afloop beschikbaar op: aegon.com.

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven 

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Aegon’s geschiedenis gaat 170 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com.

Media relations
Marcel van Beusekom
+31(0)70-344-8572
gcc@aegon.com

 

Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

PRN NLD

BRON Aegon N.V.