AEGON deponeert gecombineerd Annual Report 2011 en publiceert geïntegreerde 2011 Review

23 Maa, 2012, 15:15 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, March 23, 2012 /PRNewswire/ --

AEGON N.V. heeft zijn 'Annual Report on Form-20F' over 2011 gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dit rapport combineert voor de eerste keer het 'Jaarverslag' zoals AEGON dat volgens Nederlands recht moet publiceren en het 'Annual Report on Form 20-F' volgens de SEC-regels.

Daarnaast publiceert AEGON als deelnemer aan een pilot van de International Integrated Reporting Council (IIRC)* een geïntegreerde '2011 Review'. Dit rapport geeft een overzicht van de strategische doelstellingen van AEGON, van het business model, de risicofactoren, de governance, de omgeving waarin het bedrijf opereert en van de financiële resultaten. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in hoe AEGON omgaat met zijn verantwoordelijkheden tegenover verschillende belanghebbenden en hoe de activiteiten van het bedrijf van invloed zijn op de samenleving. Aan bod komen onder meer het belang dat AEGON hecht aan klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en verantwoord beleggen.

"Zeker stellen dat AEGON zich als een stabiel bedrijf ontwikkelt, staat centraal in de strategie van de onderneming. De geïntegreerde rapportage schetst een uitgebreid beeld van deze benadering. Het rapport vormt tevens een basis voor de dialoog met onze belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, zakenpartners, beleggers en de gemeenschappen waarin we actief zijn", zegt Jan Nooitgedagt, Chief Financial Officer van AEGON.

Een elektronische Engelstalige versie van het 'Annual Report' over 2011 en de '2011 Review' zijn in te zien op de corporate website http://www.aegon.com. Binnenkort is de '2011 Review' ook in het Nederlands beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunnen via de website worden aangevraagd. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders - waaronder de agenda - zijn vanaf 4 april 2012 beschikbaar.

* De IIRC heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een internationaal raamwerk voor geïntegreerde rapportage.

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     Jaar 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     1,5 miljard 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   1,8 miljard 2,1 miljard
  Totaal bruto stortingen  32 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     424 miljard 413 miljard


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. AEGON acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in AEGON's vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in AEGON's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van AEGON's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar AEGON significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke AEGON's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin AEGON actief is;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op AEGON's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van AEGON's verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor AEGON verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of AEGON's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen AEGON's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering,de  reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op AEGON's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar AEGON's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die AEGON's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • AEGON's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contact
Media:
Greg Tucker

+31-(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com


Investor Relations:
Willem van den Berg

+31-(0)70-344-8305
ir@aegon.com


http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.