AEGON gaat zich sterker richten op kernactiviteiten

22 Jun, 2010, 07:30 BST Van AEGON N.V.

THE HAGUE, The Netherlands, June 22, 2010 /PRNewswire/ --

- Verbeteren lange termijn rendement en risicoprofiel

- Meer nadruk op kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer

- Strategische opties levensherverzekeringsbedrijf onderzoeken, waaronder vinden van geschikte koper

- Activiteiten Verenigd Koninkrijk herstructureren; doelstelling kostenreductie van 25% eind 2011

Voorzitter van de Raad van Bestuur Alex Wynaendts zal vandaag maatregelen aankondigen waarbij AEGON zich sterker gaat richten op belangrijke lange termijn groeimogelijkheden van zijn kernactiviteiten met als doel het rendement van AEGON verder te verbeteren. Als onderdeel van de maatregelen om de strategische focus aan te scherpen, heeft AEGON de intentie de strategische opties te onderzoeken voor zijn levensherverzekeringsbedrijf, Transamerica Reinsurance, waaronder de mogelijke verkoop van het bedrijf. In het Verenigd Koninkrijk worden belangrijke stappen gezet om het rendement van het bedrijf te verbeteren door de kosten in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf met 25% terug te brengen. Bovendien zal AEGON zich in het Verenigd Koninkrijk sterker gaan richten op de marksegmenten At Retirement en Workplace Savings, waar het bedrijf al leidende posities heeft. Alex Wynaendts zal later vandaag tijdens de analisten- en beleggersconferentie in Londen nadere details geven. De audio webcast van de conferentie begint om 18.00 uur en kan op http://www.aegon.com worden beluisterd.

"De afgelopen twee jaar hebben wij de balans van AEGON versterkt, onze kosten substantieel verlaagd en ons risicoprofiel belangrijk verbeterd", aldus Alex Wynaendts.

Kapitaal heralloceren

Kort nadat hij aantrad als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft Alex Wynaendts aangegeven het van groot belang te vinden dat AEGON zich sterker zou richten op zijn kernactiviteiten en geografisch een betere balans moet bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van de groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika.

"In lijn met onze strategie zetten we nu verdere stappen om ons meer te richten op onze kernactiviteiten en om de herallocatie van kapitaal voort te zetten naar die activiteiten en markten die een beter perspectief op groei en rendement bieden."

"In de komende vijf jaar streven wij naar een leidende positie in alle door ons gekozen markten. Dit betekent niet alleen herallocatie van ons kapitaal, maar ook een verbeterde efficiency, het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en - het allerbelangrijkste - producten en diensten aanbieden die in de veranderende behoeften van onze klanten voorzien. "

Herziening activiteiten

Sinds de overname door AEGON in 1999 heeft Transamerica Reinsurance in de Verenigde Staten en internationaal een leidende positie verworven onder levensherverzekeraars. Ook heeft het bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan AEGON's internationale groei. AEGON is echter van mening dat Transamerica Reinsurance op langere termijn in strategisch opzicht slechts in beperkte mate past bij AEGON's kernactiviteiten. Daarom onderzoekt AEGON nu de opties voor Transamerica Reinsurance, waaronder het vinden van een geschikte koper die herverzekering als kernactiviteit beschouwt.

Verbetering rendement

In aanvulling op de kostenbesparingen die AEGON in het Verenigd Koninkrijk zal doorvoeren, zal het bedrijf vooral de nadruk leggen op de marktsegmenten At Retirement en Workplace Savings en voortbouwen op de leidende posities die het bedrijf hier al heeft. Deze markten hebben voor de komende jaren een sterk groeipotentieel, met name gezien de trend dat werkgevers in het Verenigd Koninkrijk steeds meer overschakelen van dienstjaren (defined benefit) naar beschikbare premie pensioenregelingen (defined contribution). Ook neemt het aantal mensen toe die kort voor hun pensionering staan en oplossingen zoeken voor hun inkomen. AEGON trekt zich terug uit de markt van collectieve lijfrenteproducten in het Verenigd Koninkrijk, omdat met de huidige marktprijzen de rendementsdoelstelling niet wordt gehaald.

De onderneming blijft echter investeren in de markt voor pensioenen voor particulieren (Self Invested Pension Plan of SIPP). Doel van de maatregelen is om het rendement op kapitaal te verhogen van 2,7% in 2009 tot 8 à 10% in 2014 en om tussen 2010 en 2014 een kasstroom te genereren van GBP 600 à 650 miljoen.

In lijn met de doelstelling om het risicoprofiel van de onderneming verder te verbeteren, zal AEGON de hedging van de bestaande portefeuille variabele lijfrentes in de Verenigde Staten verhogen.

Het blijft prioriteit voor AEGON om de resterende EUR 2 miljard die tijdens de financiële crisis in 2008 aan kapitaal van de overheid werd ontvangen, terug te betalen. Dit is mede afhankelijk van de goedkeuringsprocedure van de Europese Commissie, waarvan datum van goedkeuring en uitkomst nog niet bekend zijn.

Uitvoering strategie

Sinds juni 2008 heeft AEGON een aantal maatregelen genomen gericht op verbetering van groei en rendement van al zijn activiteiten. De afgelopen twee jaar heeft AEGON, als onderdeel van deze maatregelen, zijn levensverzekeringsbedrijf in Taiwan verkocht, EUR 5 miljard aan kapitaal vrijgemaakt, de institutionele op marge gebaseerde activiteiten in de Verenigde Staten afgebouwd en nieuwe groeimarkten in Brazilië en India betreden. Daarnaast heeft AEGON zijn risicoprofiel verbeterd door het aandelenrisico te verlagen door aanvullende hedging in Amerika en Nederland, het renterisico te verminderen door aanvullende hedging in Nederland en het kredietrisico te verkleinen door de op marge gebaseerde verplichtingen terug te brengen. AEGON blijft zich richten op mogelijkheden om kapitaal te heralloceren, het rendement te verbeteren en de organisatie te optimaliseren door het bedrijf meer als één internationale onderneming te besturen en alle ter beschikking staande middelen zo goed mogelijk te benutten.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     1e Kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     488 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   538 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     7,8 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     388 miljard 363 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg met de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.