AEGON geeft toelichting aan beleggers over voortgang uitvoering strategie

07 Dec, 2010, 21:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, December 7, 2010 /PRNewswire/ --

- Scherpere focus op kernactiviteiten en efficiencyverbetering in Verenigde Staten

- Integratie van Aziatische activiteiten onder leiding van nieuwe CEO voor Azië, Douglas Henck

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, geeft vandaag een toelichting op de strategie in de Verenigde Staten en Azië en de stappen die worden gezet voor verdere efficiencyverbeteringen. Doel is om de positie van AEGON in levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer verder te versterken. Alex Wynaendts spreekt vandaag op de jaarlijkse Analisten- & Beleggersconferentie van AEGON in New York.

De aandacht op de bijeenkomst zal vooral uitgaan naar een aantal concrete stappen in de Verenigde Staten. Het marktaandeel voor levensverzekeringen en inkomensbeschermingsproducten moet worden vergroot, binnen het marktsegment individuele spaar- en pensioenproducten moet een verschuiving plaatsvinden naar producten waarvoor een fee wordt gevraagd en de nieuwe groeimogelijkheden in de pensioenmarkt moeten worden benut. Mark Mullin, lid van de Management Board van AEGON en CEO van AEGON Amerika, zal ook ingaan op de onlangs aangekondigde afbouw van BOLI/COLI1) producten en op de maatregelen voor efficiencyverbetering van de organisatie in de Verenigde Staten.

Verder kondigt AEGON een nieuwe organisatiestructuur aan voor zijn Aziatische activiteiten onder leiding van Douglas Henck, die is benoemd in de nieuwe positie van CEO voor Azië. Douglas Henck heeft de afgelopen 25 jaar een aantal senior managementposities in de verzekeringssector vervuld, voornamelijk in Azië. Voorheen werd een aantal activiteiten vanuit de Verenigde Staten aangestuurd, maar onder de nieuwe organisatiestructuur zullen alle verzekeringsactiviteiten van AEGON in Azië worden geleid vanuit één regionale vestiging in Hongkong. Doel van de nieuwe organisatie is om de aanwezige kennis en expertise van productontwikkeling en distributie beter te benutten, efficiency te verbeteren en autonome groei te realiseren. De integratie in Azië wordt in de loop van 2011 gerealiseerd en is onderdeel van de strategie van AEGON om tot een meer evenwichtige geografische spreiding te komen, ten gunste van markten die op termijn meer groei en een hoger rendement bieden.

"We hebben goede vorderingen gemaakt met onze ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in onze markten", aldus Alex Wynaendts. "We richten onze aandacht nog meer op de mogelijkheden die onze kernactiviteiten bieden. We zullen in de Verenigde Staten, Europa en Azië de kosten verder verlagen ten gunste van onze klanten, zakenpartners en aandeelhouders. De verzekeringssector maakt bijzondere tijden door, waarin individuen steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun financiële positie. We zullen de kansen benutten die zich op onze markten voordoen. Wij doen dit vanuit een positie van kracht en door de inzet van onze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en onze erkende expertise."

Nadere details zullen worden gegeven tijdens de Analisten- & Beleggersconferentie van AEGON in New York. Deze is te volgen via een live audio webcast om 23 uur via www.aegon.com.

1) Een BOLI/COLI (Bank-Owned and Corporate-Owned Life Insurance) product is een verzekering afgesloten door een werkgever of een bank bedoeld om arbeidsvoorwaarden te verzekeren.

Biografie

Douglas Henck

- CEO AEGON Azië

- Benoemd: 1 januari 2011

- Nationaliteit: Amerikaans

Douglas Henck is meer dan 25 jaar werkzaam in de internationale verzekeringswereld, waarvan hij een groot aantal jaren in Azië actief is geweest.

Na zijn studie in de Verenigde Staten, begon hij zijn carrière in 1974 bij Aetna, Inc., waar hij als laatste de functie van Senior Vice President Aetna International, Inc. bekleedde, verantwoordelijk voor de activiteiten in Azië.

In 1997 werd Doug Henck benoemd tot Senior Vice President van de levensverzekeringsdivisie van AIG in Hongkong. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor verschillende Aziatische en internationale activiteiten.

Doug Henck heeft zijn carrière vanaf 2000 voortgezet in Hongkong als President van Sun Life Financial Asia.

Van 2005 tot 2009 was hij gevestigd in Haifa, Israël, als CFO van de Bahá'í World Center, het internationale administratieve hoofdkantoor van de Bahá'í Faith.

Doug Henck is op dit moment Vice Chairman van de Asian Corporate Governance Association, een functie die hij sinds 2011 bekleedt.

Opleiding:

Rensselaer Polytechnic Institute in New York, B.S. Mathematics (1974)

Lid van de Society of Actuaries (1978)

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en bijna 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     3e kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     473 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   527 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     9,4 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     405 miljard 363 miljard  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.