AEGON geeft toelichting op strategie

21 Jun, 2011, 07:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, June 21, 2011 /PRNewswire/ --


Op een conferentie voor analisten en beleggers in Londen geven bestuursvoorzitter Alex Wynaendts en het management van AEGON vandaag en morgen een toelichting op hun plannen voor een stabiele groei van de resultaten in Amerika, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa. De conferentie volgt op de volledige terugbetaling van de Nederlandse Staat. De presentaties die tijdens de conferentie worden gegeven, zijn vanaf 6 uur Nederlandse tijd beschikbaar op http://www.aegon.com.

AEGON heeft de afgelopen jaren herstructureringen doorgevoerd door verkoop of afbouw van activiteiten die niet meer in het risicoprofiel pasten of die niet langer bijdroegen aan de groei van de onderneming op lange termijn. Hierdoor is de onderneming veel minder afhankelijk geworden van de ontwikkelingen op de financiële markten en zijn de kosten van de belangrijkste activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland aanzienlijk verlaagd. Vanuit deze lagere kostenbasis gaat AEGON zijn financiële doelen realiseren.

"Door de maatregelen die we sinds 2008 hebben genomen, is AEGON een andere onderneming geworden", aldus voorzitter van de Raad van Bestuur Alex Wynaendts. "Nu we de Staat volledig hebben terugbetaald, kunnen we onze aandacht volledig richten op onze ambitieuze financiële doelstellingen. Wij willen de komende jaren een leidende positie verwerven in alle door ons gekozen markten. Wij zullen na de ingrijpende herstructurering vanuit een nieuwe basis beter in staat zijn om solide groei van onze resultaten te realiseren met een verbeterd risico-rendementprofiel, stabiele dividenden te betalen en tegelijkertijd de meest aanbevolen onderneming te worden voor onze huidige en toekomstige klanten en voor onze zakenpartners."

AEGON richt zich op:

 • Toename van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar tussen 2010 en 2015;
 • Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015;
 • In 2015 moeten activiteiten op basis van een fee 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken;
 • Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstromen tot 2015 met 30%;
 • Intentie om in mei 2012 een dividend van EUR 0,10 per gewoon aandeel te betalen over de tweede helft van 2011.

AEGON wil de toename van het onderliggend resultaat vóór belastingen en de verbetering van het rendement op het eigen vermogen bereiken door groei van de activiteiten en kostenbesparingen in combinatie met de herallocatie van kapitaal naar activiteiten met meer groeipotentie en hogere marges. Om de activiteiten op basis van een fee te laten toenemen van het niveau van 16% in 2010 tot 30% à 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen wil AEGON een groei realiseren van de resultaten uit deze activiteiten in Amerika, voornamelijk uit variable annuities en pensioenen. Tegelijkertijd wil AEGON het onderliggend resultaat uit activiteiten op basis van een fee in het Verenigd Koninkrijk en de Nieuwe Markten meer dan verdubbelen. De toename van het onderliggend resultaat uit activiteiten op basis van een fee zal tevens mogelijk gemaakt worden door vermogensbeheer en variable annuities in Europa.

AEGON wil de genormaliseerde operationele vrije kasstromen tot 2015 met 30% laten toenemen. Dit zal vooral mogelijk gemaakt moeten worden door een sterke toename in het Verenigd Koninkrijk en Amerika. In het Verenigd Koninkrijk zullen de genormaliseerde operationele vrije kasstromen aanzienlijk toenemen als gevolg van lagere commissiebetalingen en kostenbesparingen. De toename van de kasstromen in Amerika is vooral het gevolg van verdere groei van de activiteiten.

AEGON streeft daarnaast naar een kapitaalbasis ratio van 75% aan het eind van 2012 en een kapitaaloverschot in de holding van ten minste EUR 900 miljoen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, wil AEGON in mei 2012 een dividend van EUR 0,10 betalen per gewoon aandeel over de tweede helft van 2011.

AEGON opereert volgens economische criteria. Dit wil zeggen dat de onderneming haar producten prijst op basis van marktomstandigheden die gehedged kunnen worden in plaats van op basis van aannames over economische omstandigheden in de toekomst. AEGON zal met ingang van het eerste kwartaal 2012 de Market Consistent Value of New Business publiceren.

Vier strategische doelen moeten bijdragen aan realisatie van de ambitie van AEGON om in 2015 een leidende positie te hebben in al zijn gekozen markten: Optimize our Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees. Deze kerndoelen zijn verankerd in alle activiteiten van AEGON en vormen het strategisch uitgangspunt om de door klanten en distributiepartners meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te worden evenals de meest aanbevolen werkgever in de sector.

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 27.000 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.


  Kerncijfers - EUR    1e kw. 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     414 miljoen 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   501 miljoen 2,1 miljard

  Totaal brutostortingen  7,4 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde        400 miljard 413 miljard
  verslagperiode)

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;
 • het niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden in de overeenkomst tot overdracht van Transamerica Reinsurance.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contact

Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com

 

Investor Relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

http://www.aegon.comPRN NLD

BRON AEGON N.V.