AEGON geeft voor maximaal EUR 1 miljard aan aandelen uit

13 Aug, 2009, 07:31 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 13 /PRNewswire/ --

- Doel is om uiterlijk 1 december 2009 EUR 1 miljard aan kernkapitaal terug te betalen aan de Nederlandse Staat

AEGON is van plan om maximaal EUR 1 miljard op te halen via een versnelde orderboekplaatsing van aandelen (accelerated bookbuild). AEGON heeft de intentie om de opbrengst van de aandelenemissie te gebruiken om maximaal EUR 1 miljard aan kernkapitaal terug te betalen aan de Nederlandse Staat. Dit bedrag maakt deel uit van de in totaal EUR 3 miljard aan kernkapitaal die de Nederlandse Staat vorig jaar via AEGON's grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON, beschikbaar heeft gesteld. De beslissing om per 1 december 2009 terug te betalen hangt af van AEGON's kapitaalpositie en de economische vooruitzichten. Additionele voorwaarde is dat de financiële markten niet ernstig verslechteren. Tevens moet toezichthouder DNB formeel toestemming geven voor de terugbetaling.

AEGON zal voor de terugbetaling gebruik maken van de mogelijkheid om tot 1 december 2009 tot maximaal 250 miljoen convertible core capital securities (CCCS) terug te kopen voor een prijs die ligt tussen de EUR 4,00 en

EUR 4,52 per stuk, afhankelijk van de aandelenkoers en het moment van terugkopen. Na 1 december 2009 geldt een prijs van EUR 6,00 per stuk. Door de securities vóór 1 december 2009 terug te kopen, voorkomt AEGON bovendien toekomstige rentebetalingen van ten minste 8,5% per jaar over de teruggekochte securities.

Om EUR 1 miljard te kunnen ophalen, maakt AEGON gebruik van de toestemming die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft gegeven om maximaal 10% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal uit te geven. Daarnaast zal AEGON zoveel zogenoemde treasury aandelen uitgeven als nodig is. De inschrijving voor de versnelde aandelenemissie begint vandaag. Naar verwachting zal Vereniging AEGON niet deelnemen aan de emissie. Vereniging AEGON heeft echter wel het recht om additionele preferente aandelen B te kopen om haar stemrecht op peil te houden.

"Het is altijd onze intentie geweest om de EUR 3 miljard zo snel mogelijk aan de Nederlandse Staat terug te betalen, mits haalbaar en verantwoord", zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Ons besluit om aandelen uit te geven voor maximaal EUR 1 miljard is de eerste stap op weg naar volledige terugbetaling. Het huidige kapitaaloverschot van EUR 3,5 miljard geeft ons de flexibiliteit om kapitaal te gebruiken voor onze activiteiten en plaatst ons in een betere positie om aan volledige terugbetaling te werken binnen de voorwaarden van de overeenkomst met de Nederlandse Staat."

De aandelenemissie wordt geleid door J.P. Morgan als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO en BofA Merrill Lynch zullen eveneens als Joint Bookrunners optreden. met Bank of America Merrill Lynch en Royal Bank of Scotland als joint book runners. De emissie staat beschreven in het prospectus dat verkregen kan worden bij J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Verenigd Koninkrijk.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, ten doel stellen, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Met name is er geen zekerheid dat de opbrengst van de emissie gebruik zal worden om enig aantal van onze convertible core capital securities terug te kopen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- de uitkomsten van de overwegingen van de Europese Commissie betreffende de steun ontvangen van de Nederlandse Staat in december 2008;

- de beslissingen, zoals genomen door De Nederlandsche Bank (DNB) met betrekking tot onze mogelijkheid tot terugbetaling van de convertible core capital securities, uitgegeven in december 2008;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report en het prospectussupplement en de bijbehorende prospectus voor de uitgifte van deze emissie. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.