AEGON houdt onverminderd sterke kapitaalpositie

17 Feb, 2012, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 17, 2012 /PRNewswire/ --

Resultaat beïnvloed door herstructurering

 • Onderliggend resultaat van EUR 346 miljoen beïnvloed door buitengewone lasten van EUR 40 miljoen in
  het Verenigd Koninkrijk
 • Afboekingen op beleggingen dalen tot EUR 94 miljoen, voortzetting van neerwaartse trend
 • Nettowinst van EUR 81 miljoen beïnvloed door herstructureringslasten
 • Rendement op eigen vermogen van 5,2%, of 6,2% exclusief run-off activiteiten

Verkopen blijven sterk dankzij uitstekende distributie

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen neemt met 6% af tot EUR 498 miljoen, vooral door voorziene lagere pensioenverkopen in het Verenigd Koninkrijk
 • Verkoop aanvullende ziektekosten- en ongevallenverzekeringen neemt met 4% toe tot EUR 188 miljoen, voornamelijk door groei in Amerika
 • Stortingen bedragen EUR 7,1 miljard, vooral door verkopen pensioenen en variable annuities in de
  Verenigde Staten

Sterke kapitaalpositie en kasstromen

 • IGDa) solvabiliteitsratio neemt toe tot 195%; IGD surplus kapitaal van EUR 6,5 miljard
 • Kapitaaloverschot van EUR 1,2 miljard in de holding en EUR 3,4 miljard in totaal
 • Kernkapitaalratio van 73,5% op schema om eind 2012 boven niveau van 75% uit te komen
 • Operationele vrije kasstroom van EUR 233 miljoen in vierde kwartaal
 • Voorgesteld slotdividend over tweede halfjaar 2011 van EUR 0,10 per gewoon aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Het was een uitdagend jaar, maar ook één waarin AEGON aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt en we onze strategische prioriteiten hebben uitgevoerd. De volledige terugbetaling van de staatssteun markeert een bijzonder moment en stelt ons in staat onze aandacht volledig te richten op de kansen voor ons bedrijf. Om onze concurrentie-kracht te versterken is een breed herstructureringsprogramma gestart om kosten te besparen en om een organisatie
te creëren die slagvaardiger is en beter tegemoet komt aan de wens van de klant. Dit had een effect op het resultaat
in het vierde kwartaal 2011. Met de uitvoering van dit programma liggen we op schema: het gestelde niveau van de kostenbesparingen in het Verenigd Koninkrijk is bereikt. Een duidelijke illustratie van onze sterke distributie was het zeer hoge bedrag aan stortingen gedurende het afgelopen jaar voor onze succesvolle activiteiten op het gebied van variable annuities en pensioenen in de Verenigde Staten. Wij zullen met onze uitgebreide expertise in blijven spelen op de behoefte aan zekerheid voor de oude dag, terwijl we tegelijkertijd onze positie in deze kernmarkt verstevigen."

"Onze kapitaalpositie blijft sterk en wij herhalen dan ook ons voornemen om aandeelhouders voor te stellen een dividend uit te betalen van EUR 0,10 per gewoon aandeel over de tweede helft van 2011. In het afgelopen jaar, dat voor ons in het teken stond van zowel de transformatie van het bedrijf als van het creëren van groeikansen voor de toekomst, hebben wij AEGON's positie versterkt om in de komende periode een stabiele winstgroei te kunnen realiseren."

  KERNCIJFERS
 
  bedragen in EUR          Kw3     Kw4     12M  12M
  miljoenen b)   Noot Kw4 2011  2011  %  2010  %  2011  2010  %
 
  Onderliggend
  resultaat voor
  belastingen     1   346  361  -4  452 -23 1,522 1,833 -17
 
  Nettowinst      2    81   60  35  318 -75  872 1,760 -50
 
  Verkoop       3  1,409 1,620 -13 1,506  -6 5,701 6,018  -5
 
  Waarde nieuwe
  productie (VNB)   4    53   58  -9  129 -59  332  514 -35
 
  Rendement op
  eigen vermogen    5   5.2%  6.8% -24  8.6% -40  6.7%  8.6% -22


1) Voor segment rapportage doeleinden worden bepaalde door ons gehanteerde niet-IFRS maatstaven, waaronder het onderliggend resultaat vóór belastingen, het netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationele kosten, belastingen inclusief geassocieerde deelnemingen, winst voor belastingen inclusief geassocieerde deelnemingen  en waarde nieuwe productie berekend door de opbrengsten en kosten van bepaalde deelnemingen in Spanje, India, Brazilië en Mexico naar rato te consolideren. Wij zijn van mening dat onze niet-IFRS maatstaven zinvolle informatie geven over het onderliggend operationeel resultaat van onze bedrijfsonderdelen, waaronder inzicht in de financiële maatstaven die AEGON's senior management gebruikt om het bedrijf te besturen. Zo wordt AEGON's senior management deels beloond op basis van behaalde resultaten afgezet tegen doelstellingen die gebruik maken van de hier gerapporteerde niet-IFRS maatstaven. Hoewel andere verzekeraars niet-IFRS maatstaven hanteren die in belangrijke mate vergelijkbaar zijn met die van AEGON, kunnen de in dit rapport gerapporteerde niet-IFRS maatstaven afwijken van de niet-IFRS maatstaven van andere verzekeraars. Er bestaan geen standaarden voor deze maatstaven, noch onder IFRS noch onder andere algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen. Lezers wordt aangeraden kennis te nemen van de verschillende manieren waarop AEGON en andere verzekeraars vergelijkbare informatie presenteren voordat zij tot vergelijking overgaan.

AEGON is van mening dat de niet-IFRS maatstaven die in dit rapport worden gerapporteerd tezamen met de IFRS gegevens zinvolle aanvullende informatie opleveren voor de beleggerswereld om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren, nadat de invloed van de huidige IFRS financiële verslaggevinggrondslagen voor financiële instrumenten en verzekeringscontracten buiten beschouwing is gelaten. In deze grondslagen is een aantal alternatieven opgenomen waaruit bedrijven een keuze kunnen maken bij het rapporteren van hun resultaten (bedrijven kunnen bijvoorbeeld verschillende lokale algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen toepassen). Dit kan de vergelijkbaarheid van periode op periode bemoeilijken.

Zie voor de definitie van onderliggend resultaat en de aansluiting van onderliggend res

2) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. en het aandeel van minderheidsaandeelhouders.

3) Verkoop wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen plus 1/10 bruto stortingen plus nieuwe premieproductie ziektekostenverzekeringen plus nieuwe premieproductie schadeverzekeringen.

4) De contante waarde van de uitkeerbare winst van de producten die zijn verkocht gedurende de periode. Waarde nieuwe productie wordt berekend op basis van economische aannames en aannames buiten invloed van het management aan het begin van het jaar, en operationele aannames aan het begin van de periode.

5) Rendement op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.

6) Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen. Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON.

7) Reconciliatie van de operationele kosten:

 
                 Kw4 2011 12M 2011
 
  Werknemers kosten         502  2,069
  Administratieve kosten       355  1,315
  Operationele kosten voor
  IFRS rapportage          857  3,384
  Operationele kosten
  gerelateerd aan deelnemingen    15    58
  Operationele kosten in
  financieel bericht         872  3,442


8) Verkoop nieuwe levensverzekeringen, bruto stortingen en netto stortingen bevatten resultaten van onze deelnemingen in Spanje, Brazilië en Mexico die op een proportionele wijze zijn geconsolideerd.

9) Operationele vrije kasstromen weerspiegelen de som van de opbrengst op het vrije vermogen, resultaten op onze verzekeringsportefeuille, vrijval van benodigd vermogen voor onze verzekeringsportefeuille verminderd met kapitaalsbeslag gerelateerd aan de nieuwe productie. Wij verwijzen naar ons Embedded Value verslag over 2010 voor meer details.

a) De berekening van het kapitaaloverschot en de solvabiliteitsratio op basis van de IGD (Insurance Group Directive) is gebaseerd op de IFRS kapitaalvereisten van Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de EU (Pillar 1 voor AEGON VK) en op de lokale vereisten voor bedrijfsonderdelen buiten de EU. Het vereiste kapitaal voor de levensverzekeringsbedrijven in de VS is berekend als twee keer de hoogste waarde van de Company Action Level range (200%), zoals die in de VS wordt gehanteerd door de National Association of Insurance Commissioners. De berekening van de IGD ratio is exclusief het beschikbare en vereiste kapitaal van de With-Profit funds in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk staat in de solvabiliteitsberekening die bij toezichthouder wordt gedeponeerd slechts toe dat het beschikbare kapitaal van het With-Profit fund wordt opgenomen in het totaal beschikbare kapitaal, gelijk aan het bedrag van het With Profits fund vereiste kapitaal.

b) Koninkrijk staat in de solvabiliteitsberekening die bij toezichthouder wordt gedeponeerd slechts toe dat het beschikbare

c) De vergelijkende 2010 resultaat en verkoop informatie is aangepast om de verschuiving tussen de Life Reinsurance en BOLI/COLI activiteiten en de Run-off activiteiten regel weer te geven, zodat de informatie consistent is met de huidige cijfers.

 

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • AEGON heeft  financiële doelstellingen herbevestigd; aan onderkant bandbreedte
 • Kostenreductie van 25% in het Verenigd Koninkrijk bereikt en programma voor verbetering van klanten-administratie in eindstadium
 • AEGON realiseert innovatieve transactie om het langlevenrisico in Nederland te beperken

Stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel

AEGON gaat door met het transformatieprogramma met als doel een stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. AEGON heeft de volgende doelstellingen* geformuleerd:

 • Groei van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar tussen 2010 en 2015.
 • Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015.
 • In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken.
 • Toename van de 2010 genormaliseerde operationele vrije kasstroom met 30% in 2015.

AEGON heeft deze doelstellingen herbevestigd op de analistenconferentie afgelopen december, al zullen de uitkomsten aan de onderkant van de bandbreedte liggen omdat de economische teruggang een negatief effect heeft op de groeikansen van het bedrijf.

AMBITIE AEGON

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015

STRATEGISCHE PRIORITEITEN

 • Optimize portfolio
 • Enhance customer loyalty
 • Deliver operational excellence
 • Empower employees

AEGON's ambitie
AEGON's ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund door vier strategische doelstellingen: Optimize Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees. Deze doelstellingen zijn ingebed in alle AEGON activiteiten en leveren het strategische raamwerk om de ambitie
van het bedrijf te verwezenlijken: voor klanten en distributiepartners de meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de sector.

Optimize portfolio
In januari 2012 heeft AEGON een innovatieve financiële transactie gesloten om een toekomstige stijging van het langlevenrisico in Nederland gedeeltelijk te beperken. Als gevolg van deze kapitaalmarkttransactie is nu ongeveer een derde, ofwel EUR 12 miljard, van de onderliggende reserves in het Nederlandse bedrijf gedeeltelijk afgeschermd tegen een toekomstige stijging van het langlevenrisico. Met de transactie wordt het vereiste kapitaal verminderd tegen een aantrekkelijke prijs.

Begin 2012 heeft AEGON van DNB toestemming gekregen om een premiepensioeninstelling (PPI) op
te zetten. Dit is een instelling die tegen lage kosten individuele beschikbare premieregelingen kan uitvoeren. AEGON's PPI zal beschikbare premie pensioenoplossingen aanbieden aan zowel kleinere ondernemingen als grotere bedrijven bij wie kwaliteit voorop staat.

In het Verenigd Koninkrijk is het AEGON Retirement Choices platform geïntroduceerd. Dit platform wil klanten helpen meer voordeel te halen uit hun pensioenvoorzieningen. Het platform biedt klanten een keus uit verschillende producten, waaronder Self Invested Personal Pension, Invidual Savings Accounts en General Investment Accounts. De beleggings-propositie geeft toegang tot bij AEGON verzekerde fondsen, offshore bonds, collectieve en andere beleggingsmogelijkheden. AEGON voert het platform gefaseerd in. In de eerste helft van 2012 zal het platform beschikbaar zijn voor de At Retirement markt, terwijl een platform voor de institutionele markt in de tweede helft van het jaar geïntroduceerd wordt.

* De belangrijkste economische aannames verwerkt in de doelstellingen: jaarlijks bruto rendement op aandelen 9%, Amerikaanse
 10-jaars rente 4,75% in 2016 en een EUR/USD wisselkoers van 1,35.

In lijn met de strategische doelstelling 'Optimize portfolio' heeft AEGON de focus in Canada aan-gescherpt en het productaanbod aangepast met de nadruk op leven- en beschermingsproducten, terwijl de verkoop- en marketingactiviteiten voor beleggings-producten zijn stopgezet.

In Brazilië werkt Mongeral AEGON samen met Finsol, een niet-gouvernementele microkredietorganisatie, voor het aanbieden van microverzekeringsproducten. Onlangs is eveneens een beleggingsservice opgericht voor vermogende klanten. Deze nieuwe initiatieven zijn onderdeel van de strategie om het productaanbod verder uit te breiden. In 2011 heeft Mongeral AEGON een aantal nieuwe distributieovereenkomsten gesloten en de inkomsten van de joint venture stegen met 8% tot ongeveer USD 290 miljoen. AEGON heeft een belang van 50% in deze joint venture.

Deliver operational excellence
In het Verenigd Koninkrijk heeft AEGON een nieuw bedrijfsmodel ingevoerd en de doelstelling gehaald om voor het leven- en pensioenbedrijf ten opzichte van 2009 een kostenreductie van 25% te bereiken. Het herstructureringsprogramma heeft tot een kosten-reductie van GBP 80 miljoen geleid, wat in 2012 tot verbeterde resultaten moet leiden.

In Nederland ligt AEGON op schema met de reorganisatie van de activiteiten met als doel de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken, zodat beter ingespeeld kan worden op de gewijzigde omstandigheden en mogelijkheden in de Nederlandse markt. Door het reorganisatieprogramma en andere initiatieven bereikt AEGON Nederland een jaarlijkse kostenreductie van EUR 100 miljoen ten opzichte van 2010. De kostenbesparingen moeten de druk op het onderliggende resultaat door de hogere financierings-lasten voor hypotheken, hogere voorzieningen voor
het langlevenrisico en de terugloop in de levens-verzekeringsportefeuille opvangen. Het merendeel van de kostenbesparingen wordt naar verwachting in 2012 gerealiseerd.

AEGON heeft een nieuw Beleid voor Verantwoord Beleggen (Responsible Investment Policy). In dit beleidsdocument is een aantal criteria opgenomen voor milieu, sociaal en bestuurlijk verantwoord beleggen. Deze criteria moeten ervoor zorgen dat risico's en mogelijkheden van de bedrijven waarin AEGON belegt, geïdentificeerd kunnen worden. Het beleidsdocument
is onderdeel van een breder beleid om milieu- en andere maatschappelijke factoren te verankeren in het beleggingsbeleid en in het beheer en de monitoring van de beleggingsportefeuille.

Enhance customer loyalty
Onlangs heeft AEGON de manier waarop wereldwijd met klanten wordt gecommuniceerd, verbeterd: brieven en productbrochures zijn herschreven om meer duidelijkheid te scheppen en meer invoelend vermogen te tonen. Daarnaast zijn speciale klantenteams aan het werk gegaan om lessen te trekken uit de ervaring met het klantencontact bij AEGON. De productontwikkeling is na terugkoppeling van klanten verbeterd. Deze voorbeelden onderstrepen de ambitie van het bedrijf om voor klanten en distributiepartners de eerste keus aanbieder voor levensverzekeringen en pensioenen
te worden.

Empower employees

Eind vorig jaar heeft AEGON wereldwijd de mening
van medewerkers gepeild. Dit onderzoek richtte zich met name op de betrokkenheid van en de mogelijk-heden voor medewerkers. De resultaten in beide categorieën waren in overeenstemming met het gemiddelde voor financiële dienstverleners wereldwijd. Deze factoren zijn van groot belang voor het bedrijf
bij het verwezenlijken van zijn doelstelling om mede-werkers meer bevoegdheden te geven en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de verzekeringssector
te worden.

Aanpassingen financiële rapportage

Vanaf het eerste kwartaal van 2012 zal AEGON de financiële rapportage aanpassen om wijzigingen in de organisatie weer te geven. Een aantal activiteiten in Azië, die voorheen vanuit de Verenigde Staten werden aangestuurd, wordt opgenomen in het Azië segment binnen Nieuwe markten en zal worden aangestuurd vanuit AEGON's regionale hoofdkantoor in Hongkong. Vergelijkbare cijfers voor het gehele jaar 2010 en de kwartaalcijfers 2011 worden op 12 april 2012 gepubliceerd. Eveneens vanaf het eerste kwartaal 2012 zullen kosten die de holding maakt voor bedrijfs-onderdelen in de resultaten van het betreffende bedrijfsonderdeel opgenomen worden.

  FINANCIEEL OVERZICHT c)
 
                    Kw4   Kw3    Kw4    12M  12M
  EUR miljoenen       Noot  2011  2011  %  2010  %  2011  2010  %
 
  Onderliggend
  resultaat
  Amerika               328   310  6  369 -11 1,310 1,459 -10
  Nederland              75   68 10   87 -14  298  385 -23
  Verenigd Koninkrijk         -26    9  -   -6  -   5   72 -93
  Nieuwe markten            53   43 23   59 -10  212  200  6
  Holding en overig          -84   -69 -22  -57 -47  -303  -283  -7
  Onderliggend resultaat voor
  belasting              346   361 -4  452 -23 1,522 1,833 -17
 
  Fair value items          -20  -288 93   30  -  -416  221  -
  Winsten / (verliezen) op
  beleggingen             49   102 -52  255 -81  446  658 -32
  Bijzondere
  waardeverminderingen        -94  -132 29  -133 29  -388  -452  14
  Overige
  baten/(lasten)           -194   -54  -  -258 25  -267  -309  14
  Run-off activiteiten         1   -5  -   9 -89   28  -26  -
  Winst voor belasting         88   -16  -  355 -75  925 1,925 -52
  Belastingen             -7   76  -  -37 81  -53  -165  68
  Nettowinst              81   60 35  318 -75  872 1,760 -50
 
  Nettowinst / (verlies) toerekenbaar
  aan:
  Houders van
  eigen-vermogensinstrumenten
  van AEGON N.V.            79   60 32  318 -75  869 1,759 -51
  Minderheidsbelang           2    -  -   -  -   3   1 200
 
  Netto onderliggend resultaat    253   308 -18  348 -27 1,233 1,417 -13
 
  Provisies en kosten        1,684  1,575  7 1,659  2 6,272 6,145  2
  waarvan operationele
  kosten            7   872   886 -2  909 -4 3,442 3,397  1
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen            1,876  1,073 75 2,002 -6 5,864 7,493 -22
  Periodieke premie op
  jaarbasis              311   298  4  330 -6 1,249 1,332  -6
  Totaal periodiek plus 1/10
  koopsommen             498   405 23  530 -6 1,835 2,081 -12
 
  Nieuwe levenproductie
  Amerika            8   119   110  8  118  1  446  497 -10
  Nederland              117   32  -  113  4  254  248  2
  Verenigd Koninkrijk         189   199 -5  224 -16  852 1,061 -20
  Nieuwe markten        8   73   64 14   75 -3  283  275  3
  Totaal periodiek plus 1/10
  koopsommen             498   405 23  530 -6 1,835 2,081 -12
 
  Nieuwe premieproductie
  ziektekostenverzekeringen      188   153 23  180  4  645  622  4
  Nieuwe premieproductie
  schadeverzekeringen         13   12  8   15 -13   52   58 -10
 
  Bruto stortingen (op en niet op de
  balans)
  Amerika            8  5,009  7,376 -32 5,757 -13 23,028 21,018  10
  Nederland              560   584 -4  490 14 2,048 2,382 -14
  Verenigd Koninkrijk          9   11 -18   25 -64   56   96 -42
  Nieuwe markten        8  1,522  2,525 -40 1,541 -1 6,556 9,082 -28
  Totaal bruto
  stortingen            7,100 10,496 -32 7,813 -9 31,688 32,578  -3
 
  Netto stortingen (op en niet op de
  balans)
  Amerika            8  -886  2,840  -  -566 -57 2,147 1,272  69
  Nederland             -160   54  -  -260 38  -334  -221 -51
  Verenigd Koninkrijk          1    1  0   12 -92   18   53 -66
  Nieuwe markten        8   108  1,502 -93  304 -64 -2,596 3,905  -
  Totaal netto stortingen
  exclusief run-off
  activiteiten            -937  4,397  -  -510 -84  -765 5,009  -
  Run-off activiteiten        -611 -1,121 45 -1,436 57 -3,139 -6,586  52
  Totaal netto
  stortingen            -1,548  3,276  - -1,946 20 -3,904 -1,577 -148
 
  BEHEERD VERMOGEN
 
                         30
                  31 dec.  sept.
                    2011  2011  %
  Beheerd vermogen (totaal)    423,518 404,254  5
  Beleggingen voor algemene
  rekening            144,079 143,006  1
  Beleggingen voor rekening
  van polishouders        142,529 139,599  2
  Niet in de balans opgenomen
  beleggingen derden       136,910 121,649 13
 


OPERATIONAAL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

In het vierde kwartaal 2011 bedroeg AEGON's onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 346 miljoen. De daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is vooral het gevolg van hogere bijzondere lasten in het Verenigd Koninkrijk in verband met een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie, de gevolgen van lagere aandelenmarkten en rentestanden en een eenmalige bate voor de holding in het vierde kwartaal vorig jaar.

Het onderliggend resultaat in Amerika bedroeg
EUR 328 miljoen. In de resultaten van Life & Protection is een last van EUR 22 miljoen begrepen die een eenmalige bate van EUR 23 miljoen voor variable annuities teniet heeft gedaan. In lijn met AEGON's strategie steeg het aandeel van de fee-activiteiten in het resultaat ten opzichte van het vierde kwartaal vorig jaar. De bijdrage uit fixed annuities was lager, omdat op deze activiteit minder de nadruk wordt gelegd.

In Nederland daalde het onderliggend resultaat tot
EUR 75 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere kosten voor de uitvoering van een programma voor productverbetering in de levenportefeuille. Aanvullende voorzieningen voor het langlevenrisico werden goedgemaakt door gunstige ziekte- en sterftecijfers.

In het Verenigd Koninkrijk was het onderliggend resultaat EUR 26 miljoen negatief. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door kosten voor een lopend programma voor verbetering van de klanten-administratie, gedeeltelijk goedgemaakt door een eenmalige positieve bijdrage als gevolg van gewijzigde voorwaarden in de pensioenvoorziening van medewerkers. De verkoop van Guardian in het derde kwartaal 2011 en het daaruit voortvloeiende gemis aan winst droeg eveneens bij aan de daling.

Het onderliggend resultaat van Nieuwe Markten bedroeg in het vierde kwartaal 2011 EUR 53 miljoen en werd beïnvloed door negatieve wisselkoersen in Midden- en Oost-Europa. De gunstige ontwikkeling in schadeclaims in het schadebedrijf werden teniet gedaan door wijzigingen in de pensioenwetgeving in Hongarije en Polen.


De kosten voor de holding stegen tot EUR 84 miljoen, omdat in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar een eenmalige bate van EUR 20 miljoen was begrepen.

Nettowinst

De nettowinst van EUR 81 miljoen werd beïnvloed door een lager onderliggend resultaat, lagere winsten op beleggingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en aanzienlijke herstructureringskosten.

Fair value  items
In het vierde kwartaal was het totale resultaat op fairvalue items een verlies van EUR 20 miljoen. Negatieve resultaten in Amerika en de holding werden grotendeels goedgemaakt door een positieve bijdrage van fair value items in Nederland.

Gerealiseerde winsten op beleggingen

In het vierde kwartaal bedroegen de gerealiseerde winsten op beleggingen EUR 49 miljoen. Dit is het gevolg van normale handelsactiviteiten in de beleggingsportefeuille.

Afboekingen

De afboekingen op beleggingen bedroegen EUR 94 miljoen. In de Verenigde Staten hingen de afboekingen voornamelijk samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt. In Midden- en Oost-Europa waren de afboekingen voornamelijk het gevolg van nieuwe wetgeving in Hongarije met betrekking tot in Zwitserse francs afgesloten hypotheken, die van invloed was op de hypothekenportefeuille.

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 194 miljoen. In Amerika werd een last genomen van EUR 37 miljoen als gevolg van verhoogde reserves in verband met
het gebruik van de U.S. Social Security Administration's sterfte-informatie. In Nederland bedroegen de her-structureringskosten EUR 12 miljoen en een af-schrijving van immateriële activa gerelateerd aan de distributieactiviteiten bedroeg EUR 75 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk bedroegen de herstructurerings-kosten EUR 48 miljoen. De last van EUR 18 miljoen van de holding is gedeeltelijk eveneens gerelateerd
aan herstructureringen.

Run-off  activiteiten
De run-off activiteiten behaalden een resultaat van
EUR 1 miljoen omdat de lagere betaalde vergoedingen op intern overgedragen beleggingen gerelateerd aan het institutionele spread-bedrijf teniet werden gedaan door amortisatie van vooruitbetaalde kosten gerelateerd aan de verkoop van het levensherverzekeringsbedrijf.

Belastingen

In de nettowinst van het vierde kwartaal is een belastinglast van EUR 7 miljoen begrepen, terwijl er in de Verenigde Staten een bate van EUR 15 miljoen was die betrekking had op de aanwending van fiscale verliezen waarvoor in het verleden geen latente belastingvordering was opgenomen. Een last van
EUR 29 miljoen in het Verenigd Koninkrijk had betrekking op de afwaardering van een latente belastingvordering.

Rendement op eigen vermogen

Door een hoger dan gemiddeld eigen vermogen exclusief de herwaarderingsreserve en een lager onderliggend resultaat bedroeg over het gehele
jaar 2011 het rendement op het eigen vermogen
van AEGON's activiteiten, exclusief de run-off activiteiten, 7,9%. Over dezelfde periode bedroeg
het rendement op het eigen vermogen inclusief de
run-off activiteiten 6,7%.

Operationele kosten

Als gevolg van kostenbesparingen en het positieve effect van wijzigingen in pensioenregelingen van medewerkers daalden de operationele kosten in het vierde kwartaal met 4% tot EUR 872 miljoen.

Verkopen en stortingen

De totale verkopen daalden met 6% tot EUR 1,4 miljard. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde voornamelijk als gevolg van lagere verkopen van koopsomproducten in het Verenigd Koninkrijk.
De bruto stortingen bedroegen EUR 7,1 miljard: de aanhoudend sterke verkoop van variable annuities werd tenietgedaan door de lagere verkopen van pensioenen in de Verenigde Staten. De nieuwe premieproductie voor ziektekosten- en ongevallen-verzekeringen en overige schadeverzekeringen steeg met 3% tot EUR 201 miljoen.


Waarde nieuwe productie

Vergeleken met het vierde kwartaal 2010 daalde
de waarde nieuwe productie aanzienlijk tot EUR 53 miljoen. Dit is het gevolg van de huidige markt-omstandigheden, zoals lagere rentestanden in Amerika en een lagere hypotheekproductie in Nederland.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen steeg in vergelijking met het einde van het derde kwartaal 2011 met 5% tot EUR 424 miljard aan het einde van het jaar, voornamelijk als gevolg van hogere aandelenmarkten, het effect van lagere spreads op vastrentende waarden en een sterkere dollar ten opzichte van de euro.

Kapitaalmanagement

AEGON's kernkapitaal, exclusief herwaarderings-reserves, bedroeg EUR 17,5 miljard. Dit komt overeen met 73,5%6 van de totale kapitaalbasis aan het eind van 2011. AEGON ligt op schema om aan het eind van 2012 een kernkapitaal van ten minste 75% van het totale kapitaal hebben.

Het eigen vermogen steeg tot EUR 21 miljard als gevolg van de herwaardering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en een stijging van
de herwaarderingsreserves tot EUR 3,5 miljard in het vierde kwartaal. Het eigen vermogen per gewoon aandeel, exclusief preferent kapitaal, bedroeg
EUR 10,03 per 31 december 2011.

De herwaarderingsreserves per 31 december 2011 stegen tot EUR 3,5 miljard, vooral als gevolg van dalende spreads die een positief effect hadden op de vastrentende waarden. Verder verbeterde de reserve voor omrekeningsverschillen vreemde valuta als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

AEGON streeft naar een buffer in de holding van ten minste 1,5 maal de kosten van de holding, in 2011 ongeveer gelijk aan EUR 900 miljoen. Aan het eind
van 2011 bedroeg het kapitaaloverschot in de holding EUR 1,2 miljard.

Op 31 december 2011 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) solvabiliteitsratio 195%, een stijging ten opzichte van de 192% aan het eind van het derde kwartaal.

Op basis van lokale solvabiliteitseisen steeg de Risk Based Capital (RBC) ratio in de Verenigde Staten tot ~450%. De IGD ratio in Nederland bedroeg ~195%, terwijl de Pillar I ratio in het Verenigd Koninkrijk aan het eind van 2011 ~150% bedroeg.

DNB heeft pensioenfondsen en verzekeraars de mogelijkheid gegeven om de gemiddelde rentecurve over het vierde kwartaal 2011 te gebruiken om de verplichtingen te berekenen in plaats van de rentecurve van eind 2011. Het toepassen van de gemiddelde rentecurve over het vierde kwartaal zou de IGD ratio in Nederland aanzienlijk doen stijgen, maar AEGON heeft besloten vast te houden aan de methode om de verplichtingen te berekenen op basis van de rentecurve aan het eind van het kwartaal.

In januari 2012 heeft AEGON voor USD 500 miljoen aan 8% niet-cumulatief achtergesteld schuldpapier uitgegeven in de Verenigde Staten met een looptijd tot 2042. Als onderdeel van de uitgifte hebben de begeleidende banken de mogelijkheid benut nog eens USD 25 miljoen aan schuldpapier uit te geven om te voorzien in overtekening. Hiermee is de bruto-opbrengst van deze uitgifte USD 525 miljoen. AEGON verwacht dat het schuldpapier onder Solvency II als Tier 2 kapitaal aangemerkt zal worden en zal de opbrengst gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

AEGON is in januari 2012 een kredietfaciliteit van
EUR 2 miljard overeengekomen met een syndicaat van internationale banken. De kredietfaciliteit heeft een looptijd van vijf jaar en kan tweemaal met één jaar worden verlengd. De nieuwe faciliteit vervangt bestaande faciliteiten van in totaal USD 3 miljard die
in september 2012 zouden aflopen.

Kasstromen
AEGON streeft naar duurzame kasstromen en heeft zichzelf tot doel gesteld de operationele vrije kasstroom vanaf het genormaliseerde niveau van EUR 1,0-1,2 miljard per jaar in 2010 te verbeteren met 30% in 2015. In het vierde kwartaal genereerden de business units van AEGON EUR 233 miljoen operationele vrije kasstromen. Voor het gehele jaar bedroegen de operationele vrije kasstromen EUR 103 miljoen. Hierin is EUR 1.075 miljoen begrepen vanwege de negatieve invloed van de financiële markten in het derde kwartaal.
De operationele vrije kasstromen reflecteren de gegenereerde uitkeerbare winsten van de business units. De effecten van kapitaalbesparingsinitiatieven of opbrengsten uit verkopen zijn niet inbegrepen in de gerapporteerde operationele vrije kasstromen.

Slotdividend 2011
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2012 zal de Raad van Bestuur, onvoorziene omstandigheden daargelaten, over de tweede helft van 2011 een slotdividend voorstellen van EUR 0,10 per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten. Wanneer een dividend wordt voorgesteld, moet AEGON een afweging maken tussen voor-zichtigheid versus een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders, bijvoorbeeld tijdens ongunstige economische en/of financiële marktomstandigheden.

Indien het dividend wordt goedgekeurd door aandeel-houders, zullen de aandelen AEGON vanaf 18 mei 2012 ex dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is 18 mei 2012. De keuzeperiode loopt van 23 mei tot en met 8 juni 2012. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON aan de beurs van Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 4 juni 2012 tot en met 8 juni 2012. Het dividend wordt per 15 juni 2012 uitgekeerd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De registratiedatum voor het bijwonen van en stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 18 april 2012. De agenda voor deze vergadering wordt op 4 april 2012 gepubliceerd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Media conference call
07.45 uur: audio webcast op http://www.aegon.com

Analyst & Investor conference call
09.00 uur: audio webcast op http://www.agon.com

Inbelnummers
Nederland: 045-631-6902
Verenigd Koninkrijk: +44-207-153-2027
Verenigde Staten: +1-480-629-9673

Twee uur na de A&I call is de opname ervan beschikbaar op http://www.aegon.com en via onderstaande telefoonnummers:
Verenigd Koninkrijk: +44-207-154-2833, toegangscode: 4502160#
Verenigde Staten: +1-303-590-3030, toegangscode: 4502160#

Supplementen

AEGON's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het vierde kwartaal 2011 zijn beschikbaar op http://www.aegon.com

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     Jaar 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     1,5 miljard 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   1,8 miljard 2,1 miljard
  Totaal bruto stortingen  32 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     424 miljard 413 miljard


Contact

Media:
Greg Tucker

+31-(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg

+31-(0)70-344-8305
ir@aegon.comhttp://www.aegon.com

DISCLAIMERS

Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 "Segment Information" van onze "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Voor de wijze waarop AEGON waarde nieuwe productie definieert en berekent verwijzen wij naar het Embedded Value Report gedateerd 12 mei 2011. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit document bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in onze beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van onze tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar wij significante risico's hebben ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen onze bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op onze bedrijfsvoering, onze reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op onze cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die onze bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.


BRON AEGON N.V.