AEGON kondigt voor EUR 1 miljard inkoop eigen aandelen aan

09 Aug, 2007, 07:50 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 9 /PRNewswire/ --

- AEGON (LSE: AGN, NYSE: AEG)is van plan tussen nu en eind 2007 voor EUR 1 miljard aan eigen gewone aandelen in te kopen

- Door middel van een overeenkomst die vandaag is getekend, zullen eigen aandelen ter waarde van EUR 500 miljoen worden ingekocht; AEGON is van plan om vóór eind 2007 voor nog eens EUR 500 miljoen aan eigen aandelen in te kopen

- Inkoop eigen aandelen vormt een integraal onderdeel van AEGON's kapitaalmanagement

- AEGON verwacht op middellange termijn efficiënter gebruik te kunnen maken van zijn kapitaal, doordat een verschuiving optreedt naar minder kapitaalintensieve producten en door de toepassing van AEGON's interne Market Consistent Framework

- De inkoop van eigen aandelen heeft geen gevolgen voor AEGON's investeringsplannen, inclusief mogelijke acquisities

- Interimdividend voor 2007 met 25% verhoogd tot EUR 0,30 per gewoon aandeel

AEGON zal beginnen met de inkoop van eigen gewone aandelen als onderdeel van zijn kapitaalmanagement. Er is een inkoopprogramma van in totaal EUR 1 miljard goedgekeurd voor 2007. Vandaag heeft AEGON een overeenkomst gesloten met een derde partij, waarbij AEGON zich heeft verplicht voor EUR 500 miljoen aan aandelen te kopen vóór 14 december 2007. AEGON is van plan nog een of meer transacties te doen om vóór het eind van dit jaar de inkoop van eigen aandelen voor in totaal EUR 1 miljard te voltooien. Tijdens de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal AEGON de aandeelhouders toestemming vragen om de aandelen die onder dit programma worden ingekocht, te mogen intrekken.

Gebaseerd op de waarde van het totale programma van EUR 1 miljard, zal het aantal gewone aandelen dat in het kader van dit programma wordt ingekocht ongeveer 74 miljoen bedragen, uitgaande van de slotkoers van 8 augustus 2007. Dit komt overeen met 4,5% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van AEGON en 3,4% van het totale geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van AEGON. In het kader van de vandaag getekende overeenkomst zal AEGON aandelen inkopen met een korting op het gemiddelde van de volume gewogen gemiddelde prijs. AEGON zal wekelijks de details publiceren van alle transacties die in het kader van dit programma worden gedaan.

De afgelopen jaren heeft AEGON een aanmerkelijke groei in zijn waarde nieuwe productie bereikt. Tegelijkertijd hebben de bestaande activiteiten een gezonde kapitaalstroom gegenereerd, met name doordat de mondiale financiële markten zich gunstig ontwikkelden en de mogelijkheden voor omvangrijke acquisities beperkt waren. Het inkoopprogramma van AEGON zal de autonome groei van de groep niet beïnvloeden en zal de mogelijkheden om in de toekomst aanvullende acquisities te doen niet beperken.

Door een aantal ontwikkelingen kan AEGON op middellange termijn zijn kapitaal meer pro-actief en efficiënt beheren. De recente sterke financiële prestatie van AEGON valt samen met een verschuiving naar minder kapitaalintensieve producten, met name bij de activiteiten van de groep in Noord-Amerika. Tegelijkertijd laat de markt voor securitisatie van levensverzekeringsportefeuilles een gunstiger prijsniveau zien, waardoor securitisatie in potentie een effectiever instrument wordt voor kapitaalmanagement. AEGON is van mening dat het bedrijf op middellange termijn kapitaalefficiënter wordt door het toenemend gebruik van hedging om marktrisico's af te dekken en door toepassing van AEGON's interne Market Consistent Framework.

AEGON heeft vandaag tevens een verhoging aangekondigd van het interimdividend voor 2007 tot EUR 0,30 per gewoon aandeel. In lijn met zijn dividendbeleid, streeft AEGON er naar de dividenduitkeringen aan aandeelhouders de komende jaren verder te verhogen, afhankelijk van aanhoudend sterke kasstromen en een solide kapitaalpositie.

Inkoop van eigen aandelen zal een integraal onderdeel vormen van AEGON's kapitaalmanagement. AEGON verwacht dat de introductie van dit aanvullende instrument in de toekomst zal een positief effect hebben op het netto (onderliggende) operationeel resultaat per aandeel.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

DETAILS CONFERENCE CALLS EN WEBCASTS

Conference call media

Vandaag wordt om 08.15 uur een conference call voor mediavertegenwoordigers gehouden over de resultaten over het tweede kwartaal van 2007 en over de inkoop van eigen aandelen. Deze conference call is rechtstreeks te volgen via een audio webcast op AEGON's website.

Conference call voor analisten en beleggers

Vandaag wordt om 15.00 uur een conference call voor analisten en beleggers gehouden over de resultaten over het eerste kwartaal van 2007. Deze conference call kan worden beluisterd via 020-7965332. De conference call kan tevens rechtstreeks worden gevolgd via een audio webcast op AEGON's website.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http:www.aegon.com/.

  
  Contact:
  
  Group Corporate Affairs & Investor Relations:
  
  Den Haag:
  Analisten & beleggers: +31-(0)70-344-83-05
  Media: +31-(0)70-344-83-44
  E-mail: gca-ir@aegon.com
  Website: http://www.aegon.com/

PRN NLD

BRON AEGON N.V.