AEGON maakt senior management benoemingen bekend

09 Aug, 2012, 06:35 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 9, 2012 /PRNewswire/ --

AEGON heeft C. Michiel van Katwijk (45, Nederlands) benoemd als Chief Financial Officer (CFO) voor AEGON Americas en Darryl Button (43, Canadees) als Executive Vice President, Head of the Corporate Financial Center. Beide benoemingen gaan op 1 september 2012 in.

Darryl Button is sinds 1999 aan AEGON verbonden en is op dit moment CFO van AEGON Americas. Hij gaat leiding geven aan het Corporate Financial Center van AEGON, zoals financiën, treasury, belastingen, actuariële zaken en investor relations. Darryl rapporteert aan Jan Nooitgedagt, CFO van AEGON N.V. Darryl zal zich vestigen in Den Haag.

Michiel van Katwijk zal zich vestigen in Baltimore, Maryland. Hij gaat rapporteren aan Mark Mullin, CEO van AEGON Americas en lid van de Management Board. Gedurende zijn 20-jarige carrière bij AEGON, heeft Michiel van Katwijk diverse managementverantwoordelijkheden gehad, zoals Group Treasurer en recent Head of the Corporate Financial Center.

"Door deze benoemingen gaan wij de omvangrijke kennis en expertise binnen AEGON nog beter delen," aldus Jan Nooitgedagt. "Wij zien ernaar uit om Darryls uitgebreide operationele ervaring, opgebouwd in de vele jaren waarin hij verbonden was aan AEGON Americas, breder voor ons bedrijf in te zetten. Michiel brengt in zijn nieuwe rol een schat aan ervaring mee. Kern van onze strategie is een bredere inzet van de kennis en expertise die bij onze bedrijfsonderdelen aanwezig is. Daarmee kunnen wij onze ambitie waarmaken om leidend te zijn op de door ons gekozen markten."

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 47 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     2e kw. 2012  Jaar 2011
 
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      443 miljoen 1,5 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    428 miljoen 1,8 miljard
  Totaal bruto stortingen  9,8 miljard 32 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde verslagperiode) 452 miljard 424 miljard


Darryl Button

Met ingang van 1 september 2012 Executive Vice President, Head of the Corporate Financial Center.
43, Canadees

Darryl Button begon zijn carrière bij AEGON in 1999 als Director of Product Development en Risk Management van de Institutional Markets operating unit van AEGON USA. Darryl werd in 2002 Corporate Actuary voor AEGON USA en in 2005 Chief Financial Officer van AEGON Americas. In deze functie was Darryl eind-verantwoordelijk voor het managen van de balans voor de Amerikaanse activiteiten. In de periode 2008 - 2011 heeft hij er de positie van Chairman en executive manager voor de Canadese activiteiten bij gekregen.

Darryl heeft een bachelor's degree van de University of Waterloo in Ontario, Canada. Hij is Fellow van de Society van Actuaries, Fellow van het Canadese Institute of Actuaries en lid van de American Academy of Actuaries. Voordat Darryl bij AEGON aantrad, werkte hij bij Mutual Life Insurance Co. of Canada.

Michiel van Katwijk

Met ingang van 1 september 2012 CFO AEGON Americas

45, Nederlands

Michiel van Katwijk begon zijn carrière bij AEGON in 1991. Voordat Michiel in 1999 werd benoemd tot Group Treasurer, heeft hij een aantal financiële functies gehad. Van 2003 tot 2005 was Michiel eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Group Risk. Gedurende een groot aantal jaren was Michiel nauw betrokken bij de kapitaalmarktactiviteiten en de investor relations van AEGON. In 2005 werd Michiel Executive Vice President van AEGON N.V. en in 2010 Head Corporate Financial Center. Zijn huidige functie omvat actuariële zaken, accounting en rapportage evenals treasury, capital management, belastingen en investor relations.

Michiel heeft een BBA-graad van Nyenrode Business University en een MBA van de University of Rochester.

Rapportage volgens GAAP

In dit document is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van AEGON's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels).

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. AEGON acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in AEGON's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in AEGON's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van AEGON's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar AEGON significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke AEGON's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin AEGON actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook AEGON verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op AEGON's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van AEGON's verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor AEGON verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of AEGON's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen AEGON's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering,de  reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op AEGON's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar AEGON's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die AEGON's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • AEGON's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contact

Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

http://www.aegon.com


PRN NLD

BRON AEGON N.V.