AEGON maakt USD 650 miljoen aan kapitaal vrij

13 Okt, 2009, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, October 13 /PRNewswire/ -- AEGON heeft een kapitaaltransactie succesvol afgerond, waardoor in de Verenigde Staten ongeveer USD 650 miljoen aan additioneel kapitaal wordt vrijgemaakt. Door de overeenkomst, met in aanvang een omvang van USD 900 miljoen, wordt een deel van de toekomstige winst van een van AEGON's levenportefeuilles gekapitaliseerd. De overeenkomst tussen AEGON en JPMorgan Chase Bank heeft een looptijd van 10 jaar.

"Het verbeteren van het rendement van AEGON's activiteiten blijft een van onze belangrijkste prioriteiten", aldus CFO Jan Nooitgedagt. "Door deze nieuwe transactie, onderdeel van ons beleid om kapitaal te behouden, wordt onze kapitaalpositie verder versterkt. Bovendien kunnen we onze kapitaalpositie effectiever beheren".

Tussen het derde kwartaal van 2008 en het tweede kwartaal van 2009 heeft AEGON in totaal EUR 3,3 miljard aan kapitaal vrijgemaakt uit zijn bestaande activiteiten. AEGON blijft aanvullende mogelijkheden onderzoeken om kapitaal te behouden.

AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                     Tweede kwartaal  Jaarresultaat
  Kerncijfers              2009       2008
  Onderliggend resultaat vóór      EUR 404 miljoen  EUR 1,57 miljard
  belastingen                       
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen  EUR 469 miljoen  EUR 2,63 miljard
                              
  Totaal bruto stortingen        EUR 6,8 miljard  EUR 40,75 miljard
                              
  Inkomsten genererende beleggingen   EUR 342 miljard  EUR 332 miljard
  (per einde verslagperiode)

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

AEGON N.V.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media            Analisten & beleggers
  Greg Tucker         Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8956      +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com  E-mail: ir@aegon.com

Website: http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.