AEGON maakt weer winst in derde kwartaal 2009

12 Nov, 2009, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, November 12 /PRNewswire/ --

Nettowinst verbeterd tot EUR 145 miljoen

- Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 351 miljoen; beïnvloed door lagere aandelenmarkten, als gevolg van maatregelen om risicoprofiel te verbeteren en door buitengewone lasten van EUR 66 miljoen

- Verbeterde fair value items als gevolg van verbeterde financiële markten, tenietgedaan door hedging van aandelenmarkt risico

- Lagere afboekingen van EUR 285 miljoen; gevolg van substantieel lagere afboekingen op aan Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa

- Doelstelling kostenmaatregelen voor 2009 van EUR 150 miljoen bereikt

Winstgevende verkopen; bewijs van sterk distributienetwerk

- Verkoop van nieuwe levensverzekeringen van EUR 484 miljoen, ondersteund door een toename van de verkoop aan Amerikaanse particuliere klanten met 11%

- Nettostortingen, exclusief institutionele garantieproducten, van EUR 2 miljard door sterke pensioenverkopen, toegenomen spaargelden en lagere uitstroom

- Waarde nieuwe productie van EUR 169 miljoen

Kapitaalpositie verder versterkt

- EUR 0,9 miljard aan kapitaal vrijgemaakt in derde kwartaal, inclusief recente kapitaaltransactie van USD 650 miljoen

- Kapitaaloverschot van EUR 4,8 miljard per eind september, inclusief de aandelenuitgifte van EUR 1 miljard

- Op 30 november terugbetaling van EUR 1 miljard door terugkoop van 250 miljoen convertible core capital securities

- Herwaarderingsreserve met EUR 3,3 miljard verbeterd, vooral het gevolg van lagere credit spreads

- Solvabiliteitsratio IGDa) neemt verder toe tot 211%

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"AEGON's versterkte kapitaalpositie, de kracht van ons distributienetwerk en het feit dat we in het derde kwartaal weer winst hebben geboekt, zijn het bewijs dat de stappen die we een jaar geleden in gang hebben gezet, de juiste waren op dat moment. Op 30 november zullen we EUR 1 miljard terugbetalen aan de Nederlandse staat, een belangrijke stap in de richting van volledige terugbetaling van de kapitaalondersteuning die AEGON vorig jaar heeft ontvangen. We zijn verheugd dat onze sterke kapitaalpositie het mogelijk maakt deze stap te zetten, terwijl wij toch een grotere kapitaalbuffer aanhouden. Dit is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de huidige omstandigheden. We vinden vooral de verbeterde verkopen en nettostortingen in het derde kwartaal bemoedigend, een duidelijk teken dat de klant vertrouwen heeft in AEGON. Tevens hebben we onze doelstelling om in 2009 EUR 150 miljoen op de kosten te besparen gerealiseerd en onze gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten verder verlaagd. AEGON verkeert vandaag de dag in een sterke positie. We zullen verder gaan met het uitvoeren van onze strategie, die ons zodanig moet positioneren dat we lange termijn mogelijkheden kunnen benutten en winstgevend kunnen groeien."

  
  KERNCIJFERS
 
                       Noot Kw3  Kw2   %   Kw3  
  bedragen in EUR miljoenen [b]         2009  2009     2008    
 
  Onderliggend resultaat voor belastingen 1   351  404  -13   500 
 
  Nettowinst                2   145  -161  N.M.  -329 
 
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen    3   484  469   3   618 
 
  Bruto stortingen exclusief institutionele  
   garantieproducten           4  6,795 5,647  20  5,364  
   
  Waarde nieuwe productie (VNB)         169  181  -7   206 
 
  Rentabiliteit op eigen vermogen     5  8.4%  10.3%  -18  8.7% 

  

  KERNCIJFERS
 
                        %   9M2009  9M2008   %
  bedragen in EUR miljoenen           
 
  Onderliggend resultaat voor belastingen  -30   733  1,754   -58
 
  Nettowinst                N.M.  -189   100   N.M.
 
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen    -22  1,496  2,033   -26
 
  Bruto stortingen exclusief institutionele 27  18,835  16,401   15
   garantieproducten
  Waarde nieuwe productie (VNB)       -18   551   604   -9
 
  Rentabiliteit op eigen vermogen      -3   5.0%  10.9%   -54

1) Bepaalde activa van AEGON Amerika, AEGON Nederland en AEGON UK worden gewaardeerd op marktwaarde en beheerd op een total return basis, zonder tegenovergestelde veranderingen in de waardering van de daarmee samenhangende verplichtingen. Het betreft aktiva zoals hedgefondsen, commanditaire vennootschappen, converteerbare obligaties en gestructureerde producten. Het onderliggend resultaat is exclusief het over- en onderrendement ten opzichte van de lange termijn verwachting van het management aangaande het rendement van deze aktiva. Voor de huidige aktiva bedraagt het verwachte lange termijn rendement 8-10% op jaarbasis, afhankelijk van het soort aktiefpost, bestaande uit directe opbrengsten en marktwaarde veranderingen. De verwachte resultaten van deze aktiva zijn na de effecten van eerste kosten, indien van toepassing. Bovendien bevatten bepaalde producten van AEGON Amerika garanties en worden gewaardeerd op marktwaarde zoals de gesegregeerde fondsen van AEGON Canada en de total return annuity producten en garanties op variabele annuities van AEGON USA. De winst op deze producten wordt beinvloed door bewegingen op de aandelenmarkt en door de rente. Daarom kunnen korte-termijn schommelingen op de financiele markten fluctuaties in de winst geven. In het onderliggend resultaat wordt het verwachte lange termijn resultaat opgenomen en wordt het over- of onderrendement ten opzichte van de verwachting van het management niet meegenomen. Schommelingen in marktwaarde van bepaalde garanties en van derivaten die bepaalde risico's van de garanties afdekken van AEGON Nederland en Variable Annuities Europe (opgenomen in Overige landen) worden niet meegenomen in het onderliggend resultaat. Holding bevat bepaalde uitgegeven obligaties die worden gewaardeerd tegen reële waarde door de winst- en verliesrekening. Het renterisico op deze obligaties wordt afgedekt middels swaps. De verandering in de credit spread van AEGON heeft in het derde kwartaal van 2009 geleid tot een verlies van EUR 27 miljoen door de verandering in de marktwaarde van deze obligaties.

2) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.

3) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen.

4) Totale stortingen betreffen zowel de stortingen op de balans als niet op de balans.

5) Rentabiliteit op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.

6) Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen.

7) Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON.

a) De berekening van het kapitaaloverschot en de solvabiliteitsratio op basis van de IGD (Insurance Group Directive) is gebaseerd op de IFRS-kapitaalvereisten van Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de EU (Pillar 1 voor AEGON VK) en op de lokale vereisten voor bedrijfsonderdelen buiten de EU. Het vereiste kapitaal voor de levensverzekeringsbedrijven in de VS is berekend als twee keer de hoogste waarde van de Company Action Level range (200%), zoals die in de VS wordt gehanteerd door de National Association of Insurance Commissioners. De methode om de ratio voor Nederland te berekenen is in het tweede kwartaal van 2009 aangepast om het overschot boven de technische voorzieningen, berekend volgens de 'toereikendheidstoets' (TRT), mee te nemen. Deze methode is in het derde kwartaal verder verfijnd - de vergelijkbare IGD ratio voor einde van het tweede kwartaal 2009 zou 194% zijn geweest (gerapporteerd in het tweede kwartaal: 202%).

b) De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant.

AEGON heeft drie lange termijn strategische prioriteiten:

1. Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement;

2. Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten;

3. AEGON besturen als een internationale groep.

Verder wil AEGON zijn gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de financiële markten verkleinen om zo tot meer stabiele resultaten te komen.

Herziening activiteiten

AEGON continueert de beoordeling van zijn activiteiten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de criteria voor mogelijke groei van resultaten, kasstromen en rendement. Als resultaat van deze beoordeling slankt AEGON zijn institutionele gegarandeerde producten en auto credit activiteiten in de Verenigde Staten af, trekt het bedrijf zich terug uit de group risk markt in het Verenigde Koninkrijk en heeft het zijn levensverzekeringsbedrijf in Taiwan te verkocht.

Kostenmaatregelen

AEGON heeft verdere vooruitgang geboekt met zijn maatregelen om kosten te besparen. De doelstelling om in 2009 EUR 150 miljoen aan kosten te besparen, is gerealiseerd. De operationele kosten zijn in de eerste negen maanden van 2009 met 5% gedaald, exclusief het effect van herstructureringskosten, toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers en de invloed van wisselkoersen.

Onlangs heeft AEGON aangekondigd zijn Nederlandse verkooporganisatie te reorganiseren. Dit resulteert in een additionele jaarlijkse kosten-besparing van EUR 15 miljoen. Deze reorganisatie heeft gedwongen ontslagen tot gevolg en zal tot een last van EUR 20 miljoen leiden.

Behoud van kapitaal

Gedurende het derde kwartaal is EUR 0,9 miljard aan kapitaal vrijgemaakt uit bestaande activiteiten. Daarmee komt het totaal voor de eerste negen maanden op EUR 2,5 miljard. Sinds dit strategische programma in juni van 2008 werd aangekondigd, is inmiddels EUR 4,2 miljard aan kapitaal vrijgemaakt.

Kapitaal & risicomanagement

Kapitaaloverschot

- Het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een AA rating bedroeg EUR 4,8 miljard vergeleken met EUR 3,5 miljard aan het einde van het tweede kwartaal van 2009. In normale omstandigheden streeft AEGON ernaar een kapitaaloverschot van EUR 1,5 miljard tot EUR 2 miljard te hebben. Echter, in de huidige omgeving streeft AEGON een substantieel hogere kapitaalbuffer na.

- Maatregelen om minder risicovol te worden en om kapitaal efficiënter te beheren van in totaal EUR 0,9 miljard en EUR 0,4 miljard aan statutaire winst hebben verder bijgedragen aan AEGON's kapitaaloverschot. Dit werd gedeeltelijk teniet gedaan door een verlaging van ratings van beleggingen in Amerika waardoor EUR 0,2 miljard meer kapitaal moet worden aangehouden, afboekingen van eveneens EUR 0,2 miljard en andere items. In de resultaten over het derde kwartaal van 2009 is de opbrengst van de recente kapitaaltransactie van ongeveer USD 650 miljoen meegenomen.

- AEGON heeft op 13 augustus 2009 met succes een aandelenuitgifte van EUR 1 miljard afgerond. De opbrengst daarvan zal worden gebruikt om een derde van de EUR 3 miljard aan kernkapitaal terug te betalen die afgelopen jaar via AEGON's grootste aandeelhouder Vereniging AEGON werd verkregen en die is gefinancierd door de Nederlandse staat. Zoals eerder is aangekondigd, zal AEGON deze EUR 1 miljard aan kernkapitaal op 30 november aan de Nederlandse staat terugbetalen.

IFRS kernkapitaal

- Eind september 2009 bedroeg het kernkapitaal exclusief de herwaarderingsreserve EUR 16,4 miljard, 80% van de totale kapitaalbasis. Dat is ruim boven de minimumdoelstelling van AEGON van 70% [6,7].

- Kernkapitaal inclusief de herwaarderingsreserve bedroeg EUR 14,6 miljard, bestaande uit EUR 11,6 miljard aan eigen vermogen en EUR 3 miljard aan convertible core capital securities.

- De herwaarderingsreserve verbeterde in het derde kwartaal met EUR 3,3 miljard tot EUR 1,8 miljard negatief op 30 september 2009. Ongeveer 85% van de verbetering van de herwaarderingsreserve is het gevolg van lagere credit spreads en ongeveer 15% komt door lagere risicovrije rentevoeten.

AEGON heeft onlangs via het Ministerie van Financiën een plan ingediend bij de Europese Commissie waarin wordt aangetoond dat het bedrijf in de kern solide en gezond is. Dit plan is een vereiste voor alle financiële instellingen die staatssteun hebben ontvangen gedurende de financiële crisis. Het is niet bekend wanneer dit proces zal worden afgerond en wat de uitkomst zal zijn.

Verbeterd risicoprofiel

Om zijn gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten te verkleinen heeft AEGON zijn risico's op het gebied van aandelen en obligaties substantieel verminderd. Daarnaast heeft AEGON het lange termijn renterisico teruggebracht door zijn Taiwanese levensverzekeringsbedrijf te verkopen.

Gevoeligheid voor aandelenmarkten

In de loop van het derde kwartaal 2009 heeft AEGON zijn gevoeligheid voor aandelenmarkten verder verkleind door 50% van zijn indirecte positie in aandelen, onderdeel van geboden garanties in het Nederlandse bedrijf, te hedgen. Dat is gebeurd via futures en beperkt de volatiliteit van het resultaat in de toekomst.

Gevoeligheid kredietrisico

De afslanking van de institutionele garantieproducten activiteiten in de Verenigde Staten vormt onderdeel van AEGON's beslissing om zijn gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten te verkleinen. Op die manier wordt het kredietrisico verkleind. Eind 2010 zal het beheerd vermogen daardoor met USD 20 miljard zijn teruggebracht en USD 0,8 miljard aan kapitaal zijn vrijgemaakt.

Om deze uitstroom te financieren zijn activa van de institutionele activiteiten overgedragen aan andere onderdelen van het bedrijf in de Verenigde Staten in ruil voor kasgeld. Als gevolg daarvan hebben de op spreads gebaseerde institutionele activiteiten een negatieve marge gerealiseerd op deze activa, wat een negatieve invloed heeft gehad op het onder-liggend resultaat. In de eerste negen maanden van 2009 heeft AEGON het balanstotaal van de op spreads gebaseerde institutionele activiteiten met USD 9 miljard verminderd.

In verband met de lagere credit spreads heeft AEGON besloten om zijn positie in kredietderivaten terug te brengen, waardoor de volatiliteit van het resultaat en de kapitaalpositie verder verminderd.

AEGON besturen als een internationale groep

- AEGON's nieuwe wereldwijde asset management organisatie is op 1 oktober formeel van start gegaan. AEGON's internationale vermogens-beheeractiviteiten zijn daarmee ondergebracht in één internationale organisatie.

- In het Verenigd Koninkrijk is een Europees datacentrum geopend, waarin de datacentra van het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn ondergebracht. Hierdoor worden kosten bespaard en verbetert de efficiency aanzienlijk.

- Om de effectiviteit van de marketingactiviteiten verder te verbeteren, zal AEGON Scottish Equitable verder gaan onder de naam AEGON. De merkbekendheid van AEGON in het Verenigd Koninkrijk is sterk toegenomen sinds AEGON de hoofdsponsor is geworden van het Britse tennis.

- Door gebruik te maken van de kennis en expertise in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is verdere vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van variable annuity producten. Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van dit jaar variable annuity producten te introduceren in Nederland en Japan.

  
  FINANCIEEL OVERZICHT
 
  EUR miljoenen         Noot  Kw32009  Kw22009   %   Kw32008  
 
  Onderliggend resultaat voor 
   belasting per productgroep
  Levens- en risicoverzekeringen      280    266   5    286 
  Individuele spaar- en 
   pensioenproducten            79    62   27    56  
  Pensioenen en vermogensbeheer       29    83  -65    79 
  Institutionele producten          5    29  -83    98 
  Levensherverzekeringen          15    13   15     8  
  Distributie                -1    1  N.M.    3 
  Schadeverzekeringen            7    12  -42    11 
  Financieringslasten en overige      -69   -72   4    -40 
  Aandeel in nettowinst 
   geassocieerde deelnemingen        6    10  -40    -1 
  Onderliggend resultaat 
   voor belasting             351   404  -13    500 
  Over / (onder) rendement van 
   posten op marktwaarde         -58   -31  -87   -456  
  Operationeel resultaat 
   voor belasting             293   373  -21    44 
  
  Operationeel resultaat voor 
   belasting per productgroep
  Levens- en risicoverzekeringen      289   270   7    214  
  Individuele spaar- en 
   pensioenproducten           -61    88  N.M.   -101  
  Pensioenen en vermogensbeheer       69    35   97    -51 
  Institutionele producten         37   131  -72    -38 
  Levensherverzekeringen          43    61  -30    -76 
  Distributie                -1    1  N.M.    3 
  Schadeverzekeringen            7    12  -42    11 
  Financieringslasten en overige      -96   -235   59    83 
  Aandeel in nettowinst 
   geassocieerde deelnemingen        6    10  -40    -1 
  Operationeel resultaat 
   voor belasting             293   373  -21    44 
  Winsten/(verliezen) op 
   beleggingen              -100    35  N.M.    25 .
  Bijzondere waardeverminderingen     -285   -393   27   -407  
  Overige baten/(lasten)          48   -353  N.M.    -5 
  Winst voor belasting           -44   -338   87   -343  
  Belastingen               189   177   7    14 
  Nettowinst                145   -161  N.M.   -329 
  Netto onderliggend resultaat       309   357  -13    363 
  Netto operationeel resultaat       272   331  -18    38 
 
  Onderliggend resultaat geografisch
  Amerika                 289   280   3    388 
  Nederland                102   129  -21    74  
  Verenigd Koninkrijk           -13    20  N.M.    35
  Overige landen              42    47  -11    42  
  Holding en overig            -69   -72   4    -39 
  Onderliggend resultaat 
   voor belasting             351   404  -13    500 
  Operationeel resultaat geografisch
  Amerika                 213   461  -54    -65 
  Nederland                141    76   86    -52 .
  Verenigd Koninkrijk            -6    22  N.M.    35 
  Overige landen              41    49  -16    42  
  Holding en overig            -96   -235   59    84 .
  Operationeel resultaat 
   voor belasting             293   373  -21    44 
 
  Provisies en kosten          1,473  1,504   -2   1,315 
   waarvan operationele kosten      776   814   -5    789
  
  FINANCIEEL OVERZICHT
 
  EUR miljoenen            % 9M2009 9M2008   %
 
  Onderliggend resultaat voor 
   belasting per productgroep
  Levens- en risicoverzekeringen   -2   785   790   -1
  Individuele spaar- en 
   pensioenproducten         41  -172   287  N.M.
  Pensioenen en vermogensbeheer   -63   154   329  -53
  Institutionele producten      -95   123   305  -60
  Levensherverzekeringen       88    5   51  -90
  Distributie            N.M.   6   20  -70
  Schadeverzekeringen        -36   18   48  -63
  Financieringslasten en overige   -73  -204   -95  -115
  Aandeel in nettowinst 
   geassocieerde deelnemingen    N.M.   18   19   -5
  Onderliggend resultaat 
   voor belasting          -30   733  1,754  -58
  Over / (onder) rendement van 
   posten op marktwaarde       87  -286  -849   66
  Operationeel resultaat 
   voor belasting          N.M.  447   905  -51
 
  Operationeel resultaat voor 
   belasting per productgroep
  Levens- en risicoverzekeringen   35   738   691   7
  Individuele spaar- en 
   pensioenproducten         40  -279   -20  N.M.
  Pensioenen en vermogensbeheer   N.M.  -31   27  N.M.
  Institutionele producten      N.M.  181   62  192
  Levensherverzekeringen       N.M.  163   -42  N.M.
  Distributie            N.M.   6   20  -70
  Schadeverzekeringen        -36   18   48  -63
  Financieringslasten en overige   N.M.  -367   100  N.M.
  Aandeel in nettowinst 
   geassocieerde deelnemingen    N.M.   18   19   -5
  Operationeel resultaat 
   voor belasting          N.M.  447   905  -51
 
  Winsten/(verliezen) op 
   beleggingen           N.M.  108  -101  N.M.
  Bijzondere waardeverminderingen   30 -1,064  -537  -98
  Overige baten/(lasten)       N.M.  -328   -50  N.M.
  Winst voor belasting        87  -837   217  N.M.
  Belastingen            N.M.  648  -117  N.M.
  Nettowinst             N.M.  -189   100  N.M.
 
  Netto onderliggend resultaat    -15   652  1,303  -50
  Netto operationeel resultaat    N.M.  440   692  -36
 
  Onderliggend resultaat geografisch
  Amerika              -26   501  1,307  -62
  Nederland              38   303   303   0
  Verenigd Koninkrijk        N.M.   14   128  -89
  Overige landen            0   119   110   8
  Holding en overig         -77  -204   -94  -117
  Onderliggend resultaat 
   voor belasting          -30   733  1,754  -58
  Operationeel resultaat geografisch
  Amerika              N.M.   574   580  -1
  Nederland             N.M.   99   -14  N.M.
  Verenigd Koninkrijk        N.M.   20   128  -84
  Overige landen           -2   121   110  10
  Holding en overig         N.M.  -367   101  N.M.
  Operationeel resultaat 
   voor belasting          N.M.   447   905  -51
 
  Provisies en kosten         12  4.595  4.246   8
   waarvan operationele kosten    -2  2.432  2.344   4

Onderliggend resultaat vóór belastingen

In het derde kwartaal van 2009 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 351 miljoen. Het onderliggend resultaat is beïnvloed door maatregelen die tot doel hebben risico's te verlagen, om de gevolgen van de financiële crisis te weerstaan. Door deze maatregelen is het resultaat in het derde kwartaal met ongeveer EUR 40 miljoen beïnvloed. Het resultaat is ook beïnvloed door lagere aandelen-markten en door enkele eenmalige posten (EUR 66 miljoen). Worden deze eenmalige posten buiten beschouwing gelaten, dan zou het onderliggend resultaat in het derde kwartaal EUR 417 miljoen hebben bedragen.

Deze eenmalige posten waren:

- Een voorziening van EUR 43 miljoen voor een programma in het Verenigd Koninkrijk om de consistentie van klantgegevens in de systemen te verbeteren.

- Versnelde afschrijving van eerste kosten (DPAC) op fixed annuities van EUR 23 miljoen, een gevolg van de overdracht van activa in verband met de afslanking van een deel van de institutionele activiteiten in de Verenigde Staten.

Het onderliggend resultaat vóór belastingen in Amerika daalde vergeleken met het derde kwartaal van 2008 met 30% tot USD 403 miljoen. Deze daling is het gevolg van lagere spreads op producten, lagere beheervergoedingen door lager beheerd vermogen, hogere kosten voor de pensioenvoorziening voor eigen medewerkers en versnelde afschrijvingen van eerste kosten op fixed annuities. Spreads op bepaalde institutionele producten zijn significant teruggelopen doordat activa zijn overgedragen aan andere onderdelen van het bedrijf in de Verenigde Staten in ruil voor kasgeld. In het derde kwartaal van 2008 waren in het resultaat voor Amerika versnelde afschrijvingen van eerste kosten opgenomen op variable annuities en ongunstige sterfteresultaten in het levensherverzekeringsbedrijf.

In Nederland is het onderliggend resultaat vóór belastingen toegenomen tot EUR 102 miljoen, een stijging van 38% vergeleken met het derde kwartaal van 2008. Dit is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf.

In het Verenigd Koninkrijk is het onderliggend resultaat vóór belastingen vergeleken met het derde kwartaal van 2008 gedaald tot een verlies van GBP 11 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een eenmalige post van GBP 38 miljoen voor een programma om de consistentie van klantgegevens in de systemen te verbeteren.

Het onderliggend resultaat vóór belastingen in Overige landen bedroeg EUR 42 miljoen. Een stijging van 60%, exclusief het resultaat van AEGON's Taiwanese levensverzekeringsbedrijf dat in het tweede kwartaal van 2009 werd verkocht. Deze stijging is vooral het gevolg van verbeterde resultaten voor CAM Vida, een van AEGON's Spaanse samenwerkingsverbanden, en het levens-verzekeringsbedrijf in Centraal & Oost-Europa.

Financieringslasten en overige, die in het onder-liggend resultaat vóór belastingen zijn inbegrepen, betreffen kosten voor de holding en bedroegen EUR 69 miljoen. De stijging ten opzichte van het derde kwartaal 2008 is vooral het gevolg van hogere rentelasten.

Fair value items

In Amerika was het resultaat op fair value items USD 97 miljoen (EUR 76 miljoen) lager dan het verwachte rendement op de lange termijn. Dit is het resultaat van hogere marktwaardes van fair value activa, total return annuities, obligatiederivaten en garanties. Deze werden meer dan teniet gedaan door het resultaat op AEGON's hedgeprogramma voor aandelen gerelateerd aan zijn variable annuity portefeuille voor particuliere klanten in de Verenigde Staten, waarop een verlies van USD 252 miljoen (EUR 184 miljoen) werd geleden. In Nederland lag het resultaat op fair value items EUR 39 miljoen hoger dan verwacht door de positieve ontwikkeling van de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges. Fair value items voor de holding bestaan uit drie obligaties uitgegeven door AEGON, die tezamen met daaraan gerelateerde hedges tegen fair value via de winst- en verliesrekening worden gewaardeerd. Doordat AEGON's eigen credit spread verder omlaag ging gedurende het derde kwartaal van 2009 resulteerde dit in een verlies van EUR 27 miljoen.

Beleggingsresultaat

In het derde kwartaal van 2009 heeft AEGON op beleggingen een verlies geleden van in totaal EUR 100 miljoen. Gerealiseerde winst op de obligaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd meer dan teniet gedaan door verliezen in Amerika en door de waardevermindering van beleggingen in woningen in Nederland.

Afboekingen

De afboekingen op obligaties bedroegen EUR 285 miljoen en zijn sterk gedaald vergeleken met het derde kwartaal van 2008. Toch liggen de afboekingen nog steeds op een hoger niveau dan AEGON's lange termijn verwachtingen met betrekking tot afboekingen. Afboekingen op aan de Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa van EUR 74 miljoen waren aanzienlijk lager dan in voorgaande kwartalen. In het Verenigd Koninkrijk namen de afboekingen toe tot EUR 80 miljoen. Deze afboekingen zijn gerelateerd aan beleggingen in bedrijfsobligaties.

Belastingen

Het resultaat in het derde kwartaal van 2009 omvatte een belastingbate van EUR 154 miljoen samen-hangend met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten tussen Ierland en de Verenigde Staten. Deze herverzekerings-overeenkomsten worden in beide regio's tegen fair value gerapporteerd. Terwijl verliezen in de Verenigde Staten werden belast tegen 35%, werden winsten in Ierland belast tegen 12,5%. De belastingbaten die samenhangen met deze interne transacties bedroegen in de eerste negen maanden van 2009 EUR 399 miljoen en hiermee is de fiscale last voor deze interne transacties van EUR 490 miljoen over het jaar 2008 grotendeels goedgemaakt.

Nettowinst

De nettowinst steeg tot EUR 145 miljoen vergeleken met een verlies in het derde kwartaal van 2008, vooral door verbeterde resultaten op fair value items, lagere afboekingen en het feit dat de fiscale last van vorig jaar gedeeltelijk werd goedgemaakt.

Provisies en kosten

De operationele kosten zijn in het derde kwartaal van 2009 met 2% gedaald vergeleken met het derde kwartaal van 2008. In de eerste negen maanden van 2009 zijn de operationele kosten gedaald met 5%, exclusief de invloed van herstructureringskosten, de toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers en wisselkoersinvloeden. De totale provisies en kosten stegen in de eerste negen maanden vooral door versnelde afschrijving van eerste kosten in Amerika, samenhangend met lagere aandelenmarkten in het eerste kwartaal van 2009.

In lijn met de lagere verkoopniveaus, werden minder uitgaven geactiveerd en daalden de provisies vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2008.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 tot EUR 484 miljoen door hogere verkopen van koop-somproducten. In Amerika steeg de verkoop van levensverzekeringsproducten voor particulieren met 11%, het gevolg van een sterke verkoop van levensverzekeringen en hogere verkopen van universal life producten. In Nederland is de toename van de verkoop vooral het gevolg van nieuwe collectieve pensioencontracten. In het Verenigd Koninkrijk is de verkoop gedaald, vooral door het beëindigen van de group risk activiteiten. In Centraal & Oost-Europa steeg de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 21% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009, terwijl in Spanje de verkopen daalden gedurende het kwartaal. In Azië lagen de verkopen op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van 2009.

Stortingen

De totale brutostortingen, exclusief de institutionele gegarandeerde producten, stegen tot EUR 6,8 miljard, een stijging van 20% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. De stijging is het gevolg van een sterke toename van de stortingen in pensioen- en beleggingsfondsen in de Verenigde Staten, hogere spaartegoeden in Nederland, nieuwe vermogensbeheercontracten in het Verenigd Koninkrijk en hogere verkopen van beleggings-fondsen in China. Als voorzien lagen de brutostortingen voor fixed annuities lager als gevolg van lagere rentevergoedingen. De stortingen voor variable annuity producten daalden zowel in Amerika als in het Verenigd Koninkrijk. De nettostortingen, exclusief de institutionele gegarandeerde producten, stegen tot EUR 2 miljard, vooral door een grote toename in de stortingen en een lagere uitstroom bij pensioenen en vermogensbeheer.

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie bedroeg in het derde kwartaal 2009 EUR 169 miljoen, een daling met 7% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. De waarde nieuwe productie in Nederland steeg door hogere verkoopvolumes en verbeterde marges. De waarde nieuwe productie in Amerika steeg licht, gemeten in lokale valuta. Deze stijgingen werden echter meer dan teniet gedaan door dalingen in het Verenigd Koninkrijk en Overige landen, alsmede door wisselkoerseffecten.

Inkomsten genererende beleggingen

De inkomsten genererende beleggingen zijn gestegen tot EUR 354 miljoen gedurende het derde kwartaal van 2009, een toename met 4% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. Dit is het gevolg van een verdere stijging van de aandelenkoersen, gecombineerd met lagere credit spreads en iets lagere renteniveaus, tezamen met netto-instroom.

  
  VERKOPEN
 
  EUR miljoenen          Noot Kw32009  Kw22009   %  Kw32008  
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen               1,732   1,504  15   2,568 
  Periodieke premie op jaarbasis      311    318  -2    361 
  Totaal periodiek plus 
   1/10 koopsommen             484    469   3    618 
 
  Nieuwe premieproductie 
   ziektekostenverzekeringen        125    146  -14    146 
  Nieuwe premieproductie 
   schadeverzekeringen           12    11   9     19 
 
  Bruto stortingen (op en niet op 
   de balans) per productgroep
  Fixed annuities              434    928  -53   1,200 
  Variabele annuities            693    949  -27    644  
  Spaarstortingen             1,795    779  130    547 
  Beleggingsfondsen             949    671  41    725  
  Pensioenen en vermogensbeheer      2,924   2,319  26   2,248  
  Institutionele garantieproducten     764   1,115  -31   5,687 
  Levensherverzekeringen           0     1  N.M.     0 
  Totaal bruto stortingen         7,559   6,762  12   11,051 
  Totaal bruto stortingen (excl. 
   institutionele garantieproducten)   6,795   5,647  20   5,364 
 
  Netto stortingen (op en niet op 
   de balans) per productgroep
  Fixed annuities             -225    145  N.M.    297 
  Variabele annuities            149    412  -64    -73 
  Spaarstortingen              440    43  N.M.   -206 
  Beleggingsfondsen             255    23  N.M.    185  
  Pensioenen en vermogensbeheer      1,373    246  N.M.    162 
  Institutionele garantieproducten    -3,473  -1,432 -143   1,300 
  Levensherverzekeringen          -12    -12   0    -13  
  Totaal netto stortingen        -1,493   -575 -160   1,652 
  Totaal netto stortingen (excl. 
   institutionele garantieproducten)   1,980    857  131    352 


  
  VERKOPEN
 
  EUR miljoenen              %  9M2009  9M2008   %
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen               -33  5,261  8,205  -36
  Periodieke premie op jaarbasis     -14   970  1,212  -20
  Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen -22  1,496  2,033  -26
 
  Nieuwe premieproductie 
   ziektekostenverzekeringen      -14   435   453  -4
  Nieuwe premieproductie 
   schadeverzekeringen         -37    35    51  -31
 
  Bruto stortingen (op en niet op 
   de balans) per productgroep
  Fixed annuities            -64  2,990  2,381  26
  Variabele annuities           8  2,356  2,046  15
  Spaarstortingen            N.M.  3,154  1,883  67
  Beleggingsfondsen            31  2,262  2,197   3
  Pensioenen en vermogensbeheer      30  8,072  7,892   2
  Institutionele garantieproducten    -87  3,727  12,417  -70
  Levensherverzekeringen         N.M.    1    2  -50
  Totaal bruto stortingen        -32  22,562  28,818  -22
  Totaal bruto stortingen (excl. 
   institutionele garantieproducten)   27  18,835  16,401  15
 
  Netto stortingen (op en niet op 
   de balans) per productgroep
  Fixed annuities            N.M.   608   -522  N.M.
  Variabele annuities          N.M.   639   -327  N.M.
  Spaarstortingen            N.M.   416   -164  N.M.
  Beleggingsfondsen            38   180   772  -77
  Pensioenen en vermogensbeheer     N.M.  2,125  1,512  41
  Institutionele garantieproducten    N.M. -7,259   506  N.M.
  Levensherverzekeringen          8   -40   -42   5
  Totaal netto stortingen        N.M. -3,331  1,735  N.M.
  Totaal netto stortingen (excl. 
   institutionele garantieproducten)  N.M.  3,928  1,229  N.M.

  BEHEERD VERMOGEN
                      Per 30   Per 30
                    sept. 2009  juni 2009  %
                       
  Beheerd vermogen (totaal)       354,033   341,815  4
  Beleggingen voor algemene 
   rekening              132,617   131,533  1
  Beleggingen voor rekening 
   van polishouders          119,647   112,107  7
  Niet in de balans opgenomen 
   beleggingen derden         101,769   98,175  4


  Den Hague, 12 november 2009
  Media conference call
  08.00 uur
  Audio webcast op http://www.aegon.com

  Analyst & Investor call
  15.00 uur
  Audio webcast op http://www.agon.com
  
  Inbelnummers:
  VS : +1-480-629-9822
  VK : +44-208-515-2302
  NL : +31(0)20-796-5332

Supplementen

AEGON's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het derde kwartaal 2009 zijn beschikbaar op http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR       Kw3 2009   Jaar 2008
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      351 mijoen  1,6 miljard

  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    484 miljoen  2,6 miljard
                       
  Totaal bruto stortingen  6,8 miljard  40,8 miljard

  Inkomsten genererende
  beleggingen
  (per einde verslagperiode) 354 miljard  332 miljard

DISCLAIMERS

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): (netto) onderliggend resultaat, netto operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van de verschillende maatstaven verwijzen wij naar pagina's 27 en 34 van het Engelse persbericht.

Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn verkorte, geconsolideerde tussentijdse resultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
   - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
    beleggingsportefeuilles; en
   - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
    bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
    daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact
  Media: Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations: Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.