AEGON N.V. - Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

22 Apr, 2009, 15:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAGUE, Het Nederland, April 22 /PRNewswire/ --

- Jan Nooitgedagt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en hij volgt Jos Streppel op als CFO

- Alex Wynaendts bespreekt situatie op de financiële markten

- Dudley Eustace herbenoemd in de Raad van Commissarissen, hij blijft voorzitter tot 2010

- Dividend 2008

- Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Na afloop van de vandaag in Den Haag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA), is Jan J. Nooitgedagt officieel benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. en CFO. De heer Nooitgedagt volgt Joseph B.M. Streppel op, die in januari aankondigde te zullen terugtreden, omdat hij dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt die voor AEGON bestuurders geldt.

"Ik ben verheugd en vereerd lid van de Raad van Bestuur en chief financial officer bij AEGON te worden. Hoewel dit zonder twijfel zeer uitdagende tijden zijn voor de verzekeringsindustrie en de financiële sector in zijn algemeenheid, kijk ik er naar uit om nauw met Alex Wynaendts samen te werken om AEGON in een goede uitgangspositie te plaatsen voor de mogelijkheden die zich in de toekomst gaan aandienen. We zullen daarbij voortbouwen op het solide fundament dat de afgelopen jaren is gelegd", zei Jan Nooitgedagt.

Alex Wynaendts bespreekt situatie op financiële markten

"In 2008 hebben wij maatregelen genomen om AEGON's positie te versterken tijdens de financiële crisis die de markten blijft bedreigen en het consumentenvertrouwen aantast. Wij zijn ervan overtuigd dat de stappen die zijn genomen om AEGON's kapitaalpositie te versterken en de kosten te verlagen, samen met de voorzorgsmaatregelen om een verdere verslechtering van de markt op te kunnen vangen, de juiste zijn om de gevolgen van de crisis aan te pakken. Niemand hoeft er aan te twijfelen dat AEGON zijn lange termijn verplichtingen aan zijn klanten zal nakomen. Verder zijn wij vastbesloten, zodra de marktomstandigheden zich normaliseren, terug te keren naar een periode van groei en waardecreatie voor aandeelhouders."

Dudley Eustace tot 2010 herbenoemd in de Raad van Commissarissen

Zoals eerder aangekondigd is, omdat er in de Raad van Commissarissen een groot aantal nieuwe leden is benoemd, Dudley Eustace gevraagd om een jaar langer aan te blijven als voorzitter om zo de continuïteit te waarborgen. De heer Eustace heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. In de AVvA van vandaag is aandeelhouders om goedkeuring gevraagd de heer Eustace voor de termijn van één jaar te herbenoemen. Rob Routs zal in de AVvA van april 2010 de heer Eustace opvolgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Dividend 2008

Als gevolg van de neergang van de financiële markten en de effecten daarvan op het bedrijf, heeft AEGON besloten geen slotdividend op de gewone aandelen uit te keren. In september 2008 is een interim-dividend van EUR 0,30 per aandeel uitgekeerd.

Besluiten van de AVvA

In de AVvA zijn de volgende besluiten genomen:

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer S. Levy is per 22 april 2009 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer A.W.H. Docters van Leeuwen is per 22 april 2009 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer W.F.C. Stevens is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling Raad van Bestuur

Aan het eind van de AVvA is de heer J.B.M. Streppel afgetreden als CFO en lid van de Raad van Bestuur. De heer J.J. Nooitgedagt volgt de heer Streppel op en is voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CFO.

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2008 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Machtigingen

De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 31.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers              2008      2007

  Onderliggend resultaat vóór      EUR 1,57    EUR 2,64 miljard
  belastingen              miljard

  Verkoop nieuwe levensverzekeringen  EUR 2,63    EUR 3,27 miljard
                     miljard

  Totaal bruto stortingen        EUR 40,75   EUR 44,53 miljard
                     miljard

  Inkomsten genererende beleggingen   EUR 332    EUR 370 miljard
  (per 31 december)           miljard

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

AEGON N.V.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

Website: http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.