AEGON N.V.: Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 Apr, 2010, 16:02 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 29, 2010 /PRNewswire/ --

- Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt alle voorstellen goed

- Rob Routs volgt Dudley Eustace op als voorzitter van de Raad van Commissarissen

- Geen dividend over 2009

Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2009 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Machtigingen

De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, gewone aandelen uit te geven in het kader van incentive plannen en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

Benoeming van de externe accountant

Ernst & Young is aangesteld als extern accountant voor de Jaarrekening over het boekjaar 2010.

Statuten

De AVvA heeft een voorstel tot statutenwijziging van AEGON N.V. aangenomen.

Nieuw beloningsbeleid Raad van Bestuur vastgesteld

De AVvA heeft een nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Het beleid gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 in.

Wijziging van het beloningsbeleid Raad van Commissarissen vastgesteld

De AVvA heeft de wijziging van het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Herbenoeming

Kees Storm is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Rob Routs volgt Dudley Eustace op als Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Zoals eerder is aangekondigd, is Dudley Eustace teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen is hij opgevolgd door Rob Routs.

Dividend 2009

Omdat de marktomstandigheden onzeker blijven, is AEGON van mening dat het verstandig is om nog steeds een substantiële kapitaalbuffer aan te blijven houden, zoals die wordt weerspiegeld door AEGON's sterke kapitaalpositie. Hoewel de afboekingen op beleggingen gedurende de tweede helft van 2009 zijn verbeterd, lagen ze over het gehele jaar gezien nog wel op een hoger niveau. Daardoor waren de kasstromen van onze operationele bedrijven lager. Om die reden heeft AEGON besloten geen dividend uit te keren aan houders van gewone aandelen. AEGON's dividendbeleid is niet gewijzigd. Doel daarvan blijft om een adequaat en oplopend dividend uit te keren aan gewone aandeelhouders afhankelijk van de kasstroom en de kapitaalpositie van de onderneming.

* Nadere details over de tijdens de aandeelhoudersvergadering genomen besluiten kunt u vinden in de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op AEGON's corporate website: http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Publications/AGM/

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     Jaar 2009  Jaar 2008
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     1,2 miljard 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   2,1 miljard 2,6 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)      28 miljard 35 miljard
  Inkomsten genererende
  beleggingen
  (per einde
  verslagperiode)     361 miljard 332 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.