AEGON onderzoek: Multinationals lopen voorop bij grensoverschrijdende integratie pensioenen

04 Dec, 2006, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, December 4 /PRNewswire/ --

- Eerste pensioenonderzoek ooit onder multinationals

- Bedrijfsleven verwacht hogere kosten door complexe pensioenadministratie

- Multinationals zoeken marktconforme grensoverschrijdende oplossingen via pensioennetwerken

Multinationale ondernemingen die in Europa actief zijn verwachten met hogere kosten te worden geconfronteerd omdat zij te maken hebben met zeer uiteenlopende nationale pensioenstelsels in verschillende landen. Dat blijkt uit het eerste pensioenonderzoek dat ooit onder multinationals is gehouden en dat vandaag is gepubliceerd door AEGON. Uit het rapport 'Bridging Pension Plans Worldwide' blijkt dat de Europese Unie (EU) minder concurrerend wordt dan regio's elders ter wereld door de grote verscheidenheid in pensioenstelsels. Daardoor wordt de trend aangewakkerd om werkgelegenheid te verplaatsen naar buiten de Europese Unie.

Het wereldwijde onderzoek toont aan dat multinationale bedrijven op zoek zijn naar efficiëntere manieren om de pensioenvoorziening voor hun medewerkers te regelen. Van de ondervraagden heeft 74% aangegeven er de voorkeur aan te geven een specifiek voor hen ontworpen geïntegreerd grensoverschrijdend pensioenstelsel in te voeren in plaats van te wachten op de invoering van Europese pensioenwetgeving.

Uit het rapport, dat is samengesteld in samenwerking met LIMRA International (de wereldwijde organisatie van verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleners), blijkt verder dat er wereldwijd een toenemende trend is bij ondernemingen om een groter deel van het financiële risico neer te leggen bij individuele medewerkers en van de eigen balans af te halen. Dit krijgt vorm door een verschuiving van salaris-dienstjarenregelingen naar beschikbare-premieregelingen. Van de werkgevers met meer dan 5.000 medewerkers verwacht 61% dat deze trend wereldwijd zal doorzetten.

EU bedrijven benadeeld door pensioenkosten

Binnen de EU worden de kosten voor pensioenvoorzieningen in belangrijke mate beïnvloed door de complexiteit van de Europese pensioenregelgeving, vindt 91% van de ondervraagden. Voor pensioenvoorzieningen die in de gehele EU van kracht zijn worden de additionele administratieve kosten geraamd op gemiddeld 7,5%. Van de ondervraagden is 78% van mening dat Europese multinationals daardoor minder concurrerend kunnen opereren en minder nieuwe werkgelegenheid zullen creëren binnen Europa.

Frans van der Horst, managing director van het AEGON Pension Network zegt: "Ons onderzoek maakt duidelijk dat multinationals op zoek zijn naar een weg door het Europese pensioenlabyrint en dat zij bezorgd zijn over het feit dat de complexiteit van de pensioenregelgeving de administratiekosten opdrijft. Dat een geïntegreerd, grensoverschrijdend pensioensysteem ontbreekt, wordt door de ondernemers als een belangrijk nadeel voor hun concurrentiekracht gezien. Het is duidelijk dat er steeds meer behoefte ontstaat aan oplossingen die de kosten voor multinationals binnen de perken houden en hun concurrentiekracht herstellen. Europese verzekeraars reageren al op deze vraag en de markt is bezig deze oplossingen te ontwikkelen. Omdat wetgevend kader voor een uniforme aanpak binnen de EU ontbreekt, lopen multinationals voorop bij het zoeken naar kostenbewuste oplossingen om aan hun wensen te voldoen."

Multinationals lopen voorop bij het zoeken naar nieuwe oplossingen

De meeste ondervraagden verwachten dat multinationals het voortouw zullen nemen bij het tot stand brengen van eigen geïntegreerde netwerken, om de problemen de baas te worden die zijn ontstaan door de lappendeken van inconsistente nationale regelingen. Men verwacht dat 22% van de top 500 bedrijven in de wereld in de komende vijf jaar voor al zijn medewerkers zijn eigen geïntegreerde wereldwijde pensioenoplossing zal hebben ingevoerd.

Het AEGON onderzoek bevestigt dat er heel duidelijk een verschuiving aan het optreden is van salaris-dienstjarenregelingen naar beschikbare-premieregelingen. Het toenemende aantal beschikbare-premieregelingen leidt er toe dat beleggings- en langleven risico's verschuiven van de werkgever naar de individuele werknemer. In vrijwel alle landen verwachten de meeste ondervraagden dat in de komende vijf jaar minder dan een kwart van de grote werkgevers nog een salaris-dienstjarenregeling zal aanbieden. In de Verenigde Staten echter zal de komende vijf jaar naar verwachting nog bij tussen de 26% en 50% van de grote ondernemingen een salaris-dienstjarenregeling van kracht zijn.

Over 'Bridging Pension Plans Worldwide'

Het AEGON onderzoek geeft weer hoe toonaangevende pensioendeskundigen uit 16 landen over de hele wereld aankijken tegen de mondiale marktontwikkelingen. De 115 deskundigen die zijn geïnterviewd vertegenwoordigen 44 multinationals en 31 consultants of financiële professionals die bij elkaar 1.700 multinationals adviseren. Tezamen adviseren of controleren de ondervraagden de pensioenvoorzieningen van achttien miljoen werknemers wereldwijd met ongeveer EUR 1 biljoen aan vermogen onder beheer.

Doel van het onderzoek is om verantwoordelijken voor het mondiale pensioenbeheer bij multinationals de laatste inzichten te verschaffen over de toekomst van de pensioenindustrie om hen zo te ondersteunen bij het ontwikkelen en evalueren van de strategie van de eigen onderneming.

Het AEGON onderzoek is uitgevoerd in het derde kwartaal van 2006 door LIMRA International via de Delphi methode. Daarbij worden deskundigen een aantal keren geïnterviewd met als doel consensus tot stand te brengen. Het AEGON onderzoek is het eerste wereldwijde Delphi onderzoek dat is uitgevoerd naar pensioenvoorzieningen bij multinationale ondernemingen.

Een samenvatting van het rapport 'Bridging Pension Plans Worldwide' is beschikbaar op www.aegonpensionnetwork.com.

Over het AEGON pension network

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De drie grootste markten van AEGON, dat wereldwijd ongeveer 27.000 medewerkers in dienst heeft, zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

AEGON Nederland, AEGON UK, AEGON USA en La Mondiale hebben gezamenlijk in 2003 het AEGON Pension Network opgezet. Het AEGON Pension Network is het eerste internationale netwerk gericht op pensioenoplossingen voor multinationale ondernemingen. Het wereldwijde netwerk wordt ondersteund door ervaren internationale pensioen- en employee benefit aanbieders gevestigd in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten.

Door internationale coördinatie en een wereldwijde benadering van pensioenvoorzieningen is het AEGON Pension Network in staat producten en diensten aan te bieden, die de cliënt helpen de voor hem meest geschikte oplossing te vinden, die vervolgens kan worden geïntegreerd in zijn wereldwijde pensioen en employee benefit strategie.

Disclaimers

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'doelen', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

  
  CONTACT

  Group Corporate Affairs & Investor Relations

            Den Haag
  
  Analisten &    +31(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +31(0)70-344-83-44
  Email       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.