Aegon publiceert resultaten derde kwartaal 2015

12 Nov, 2015, 06:30 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, November 12, 2015 /PRNewswire/ --

 

 • Herziening van actuariële aannames beinvloedt het onderliggend resultaat  
 • Onderliggend resultaat bedraagt EUR 436 miljoen en is beïnvloed door veranderingen in actuariële aannames
 • Overige lasten van EUR 950 miljoen veroorzaakt door een boekverlies op de verkoop van de Canadese levensverzekeringsactiviteiten en het aanpassen van modellen
 • Nettoverlies van EUR 524 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen is 6,8%, of 8,1% exclusief het effect van veranderingen in aannames

 • Fee-businesses blijven groeien 
 • Aanhoudende groei van pensioenstortingen in de VS, vermogensbeheer en spaargeld in Nederland; bruto-stortingen 27% toegenomen tot 19,4 miljard; netto-stortingen stijgen 20% tot EUR 4,3 miljard
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 435 miljoen, vooral door minder pensioenverkopen in Nederland en het VK
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen bedraagt EUR 230 miljoen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie van EUR 125 miljoen beïnvloed door lage rente

 • Solide kapitaalpositie en kasstromen 
 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten bedragen EUR 350 miljoen
 • Kapitaaloverschot in de holding stijgt naar EUR 1,8 miljard en de bruto-schuldratio naar 28,8%
 • Solvency I ratio neemt toe tot 225% door de opbrengsten uit desinvesteringen en eenmalige baten

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 

"Dit kwartaal zijn Aegon's resultaten beïnvloed door veranderingen in onze aannames, het doorlopende programma om onze modellen te optimaliseren en het boekverlies op de verkoop van onze activiteiten in Canada. Tegelijkertijd bleven de verkopen dit kwartaal sterk, met name bij onze snel groeiende pensioenactiviteiten in de VS en vermogensbeheer.


Wij zijn tevreden dat wij onze positie in één van onze belangrijkste groeisegmenten hebben versterkt. Met de aankoop van Mercer's pensioenadministratie-unit zijn wij een top tien aanbieder in de pensioensector in de VS geworden. Door deze recente strategische ontwikkeling vergroten en verbreden we ons klantenbestand en breiden we ons aanbod van aantrekkelijke fee-based pensioenoplossingen verder uit.

De vooruitgang die we boeken met de voorbereiding op Solvency II geeft ons het vertrouwen dat we goed zijn gepositioneerd om succesvol te kunnen opereren binnen dit nieuwe toezichtskader. We blijven ons inzetten om waarde te creëeren voor onze klanten en aandeelhouders en kijken er naar uit om onze plannen te delen tijdens onze conferentie voor analisten en beleggers in januari."


  
  Kerncijfers

                        Kw3  Kw2    Kw3     9M   9M
  bedragen in EUR miljoenen         2015  2015  %  2014  %  2015  2014  %

  Onderliggend resultaat voor belastingen   436  549 -21  291  * 1,453 1,303  *

  Nettowinst / verlies            -524  350  -   52  -  142  787 -82

  Verkoop                  2,604 2,442  7 2,333 12 7,796 6,485 20

  Marktconforme waarde nieuwe productie    125  183 -31  192 -35  448  636 -30

  Rendement op eigen vermogen        6.8%  8.2% -18  4.9%  *  7.3%  7.3%  *


*Vanaf Q3 2015 worden de resultaten van modelaanpassingen geboekt onder Overige lasten. Op een vergelijkbare basis zou het onderliggend resultaat voor belastingen in Q3 2014 en over 9M 2014 uitkomen op respectievelijk EUR 373 miljoen en EUR 1.385 miljoen. Het rendement op eigen vermogen in Q3 2014 en over 9M 2014 zou uitkomen op respectievelijk 6,2% en 7,7%. Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van de gerapporteerde cijfers in het derde kwartaal 2014, tenzij anders vermeld. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar onze corporate website aegon.com.

AANVULLENDE INFORMATIE

Den Haag - 12 november 2015

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplementen 

Aegon's Q3 2015 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&A
9:00 a.m. CET

Inbelnummer

Nederland: +31 20 716 8256

Passcode: 7116860

Audio webcast op aegon.com

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven  

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.


    
Media relations
Debora de Laaf
+31(0)70-344-8730
gcc@aegon.com
    
Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

    PRN NLD


BRON Aegon N.V.