Aegon publiceert resultaten eerste kwartaal 2015

13 Mei, 2015, 06:30 BST Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 13, 2015 /PRNewswire/ --

 • Resultaat negatief beïnvloed door hogere claims bij levensverzekeringen  
 • Onderliggend resultaat daalt tot EUR 469 miljoen, waarbij de groei van de fee-based activiteiten en de sterkere Amerikaanse dollar teniet werden gedaan door hogere claims in de VS, meer opzeggingen in Polen en de lage rente
 • Verlies op fair value items van EUR 159 miljoen, vooral door hedging
 • Nettowinst bedraagt EUR 316 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen komt uit op 6,6% en op 7,2% exclusief het kapitaal voor run-off businesses
 • Beheerd vermogen stijgt naar EUR 638 miljard door sterke toename van netto-stortingen, gunstige marktomstandigheden en valuta-effecten 
 • Vermogensbeheer, pensioenproducten in de VS en spaargeld in Nederland stuwen bruto-stortingen (EUR 18,7 miljard) en netto-stortingen (EUR 7,3 miljard) tot recordhoogte
 • Verkoop van levensverzekeringen stijgt met 20% tot EUR 551 miljoen, voornamelijk door hogere verkoop van levensverzekeringen met een spaarelement in de VS en Azië
 • Verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen met 18% gestegen tot
  EUR 329 miljoen
 • Winstgevende verkoop met een marktconforme waarde van de nieuwe productie van
  EUR 140 miljoen, ondanks de lage rente
 • Solide kapitaalpositie en sterke kasstromen 
 • Solvency-ratio klimt naar 216%; kapitaaloverschot in de holding stijgt naar EUR 1,4 miljard
 • Bruto schuldratio verbetert tot 27,8%, wat resulteert in extra kapitaal flexibiliteit
 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten van EUR 339 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur  

"Aegon heeft dit kwartaal een teleurstellend onderliggend resultaat geboekt, vooral door hogere claims
in de VS. We hielden rekening met het reguliere seizoenseffect, maar het aantal claims en ook de hoogte ervan oversteeg onze verwachtingen. De nettowinst was desondanks solide en kwam uit op meer dan
EUR 300 miljoen.

De winstgevendheid van onze activiteiten blijft zich - ondanks de aanhoudend lage rente - zeer positief ontwikkelen en de verkoopcijfers zijn tot recordhoogte gestegen. Dit bevestigt dat we het vertrouwen genieten van steeds meer klanten, die door Aegon worden geholpen bij het zekerstellen van hun financiële toekomst.

In dit eerste kwartaal van 2015 hebben we belangrijke stappen gezet bij het uitvoeren van onze strategie en het verder uitbreiden van ons distributienetwerk. Vooruitkijkend naar de rest van dit jaar hebben we er het volste vertrouwen in dat de ingezette koers zal bijdragen aan toekomstige groei."


  
  Key performance indicators

  amounts in EUR millions b)       Notes Q1 2015 Q4 2014  % Q1 2014  %

  Underlying earnings before tax       1   469   562 (17)  498  (6)

  Net income                    316   399 (21)  392 (19)

  Sales                    2  2,750  2,117  30  2,086  32

  Market consistent value of new business   3   140   196 (29)  223 (37)

  Return on equity              4  6.6%  9.7% (32)  8.4% (21)

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste kwartaal 2014, tenzij anders vermeld. 

Voor het officiële Engelstalige bericht verwijzen wij naar de corporate website  aegon.com 

ANVULLENDE INFORMATIE  

Den Haag - 13 mei 2015  

Presentatie  

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplement  

Aegon's Q4 2014 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&A  

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer  

Nederland: 020 716 8256

De opname van de conference call is twee uur na afloop beschikbaar op: aegon.com.

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven  

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Aegon's geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com.


Media relations
Marcel van Beusekom
+31(0)70-344-8572
gcc@aegon.com


Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-3448405
ir@aegon.com


PRN NLD

BRON Aegon N.V.