AEGON publiceert voorlopige resultaten vierde kwartaal 2008;

17 Feb, 2009, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 17 /PRNewswire/ --

- AEGON behoudt sterke kapitaalpositie ondanks een verlies in het vierde kwartaal

  
  Kapitaalpositie blijft sterk; kapitaaloverschot boven AA-vereisten van
  EUR 2,9 miljard per 31 december 2008

  - Eigen vermogen van ongeveer EUR 6,1 miljard per 31 december 2008

  - Kernkapitaal1 van ongeveer EUR 9,1 miljard per 31 december 2008

  - Kernkapitaal, exclusief herwaarderingsreserve, van ongeveer EUR 16,3
   miljard per 31 december 2008, 78% van de totale kapitaalbasis - boven 
   de doelstelling van 70%

  - Herwaarderingsreserve in vierde kwartaal met EUR 1,7 miljard afgenomen
   naar EUR 7,2 miljard negatief

  - IGD2 kapitaaloverschot van EUR 5,5 miljard, gelijk aan een IGD
   solvabiliteitsratio van 180% (2007: 190%)

  - De levenbedrijven van AEGON USA hadden ongeveer 350% van het door de
   NAIC3 vereiste minimumkapitaal (2007: 336%)

  - EUR 1,7 miljard kapitaal vrijgemaakt in 2008, inclusief EUR 1 miljard
   in het vierde kwartaal
  
  Nettoverlies vierde kwartaal 2008 naar verwachting ongeveer EUR 1,2
  miljard

  - Onderliggend verlies vóór belastingen van ongeveer EUR 200 miljoen,
   voornamelijk als gevolg van versterking van de reserves en versnelde
   afschrijvingen van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten 
   en lagere beheervergoedingen

  - Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 0,8
   miljard vóór belastingen als gevolg van:

    Lagere resultaten van beleggingen die op fair value basis worden
    gewaardeerd

    Stijging van de fair value van bepaalde garantieproducten in 
    Amerika en Nederland als gevolg van de daling van de aandelenmarkten,
    lagere rentestanden en hogere volatiliteit, gedeeltelijk 
    gecompenseerd door het positieve effect van de credit spread 
    benodigd voor de waardebepaling van deze garanties

  - Winst op beleggingen van ongeveer EUR 100 miljoen vóór belastingen

  - Totaal aan afboekingen ongeveer EUR 500 miljoen vóór belastingen,
   waarvan ongeveer EUR 350 miljoen betrekking heeft op obligaties
  
  Kernactiviteiten blijven gezond ondanks aanhoudende onrust op
  financiële markten

  - Verkoop nieuwe levensverzekeringen in het vierde kwartaal EUR 0,6
   miljard

  - Totaal bruto stortingen EUR 12 miljard; netto stortingen EUR 1,7
   miljard; fixed annuity bruto stortingen van EUR 1,7 miljard; variable 
   annuity bruto stortingen van EUR 0,6 miljard
  
  Maatregelen om effecten financiële crisis te weerstaan

  - Verdere vrijmaking van EUR 1,5 miljard kapitaal verwacht in 2009

  - Goede uitgangspositie om in 2009 volgens plan EUR 150 miljoen
   kostenbesparingen te realiseren

  - Verlaging van de spread-based balances bij de Institutional Markets
   Division met EUR 14 miljard, waardoor over de komende twee jaar het
   kredietrisico wordt verminderd en er EUR 0,6 miljard kapitaal 
   vrijkomt, waarvan EUR 0,3 miljard in 2009

Meer details komen op 12 maart om 7.30 uur ter beschikking als AEGON de resultaten vierde kwartaal 2008 en de door de accountant gecontroleerde resultaten gehele jaar 2008 publiceert.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft bijna 32.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
                              Eerste 
                    2007        negen maanden 2008
  Kerncijfers                    
 
  Onderliggend resultaat vóór     EUR 2,64 miljard  EUR 1,75 miljard
  belastingen                 
 
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen EUR 3,27 miljard  EUR 2,03 miljard
                     
 
  Totaal bruto stortingen       EUR 44,53 miljard EUR 28,82 miljard
                     
 
  Inkomsten genererende beleggingen  EUR 370 miljard  EUR 351 miljard
  (einde periode)           

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

   - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
    beleggingsportefeuilles; en

   - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
    bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en 
    de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en 
    schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar 
   te maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdan en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations             Investor relations
  Greg Tucker               Gerbrand Nijman
  Telefoon: +31(0)70-344-8956       Telefoon: +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com        E-mail: ir@aegen.com

  Website http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.