AEGON rapporteert embedded value en waarde nieuwe productie 2005

10 Mei, 2006, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, May 10 /PRNewswire/ --

- Sterke stijging van embedded value en waarde nieuwe productie onderstreept voortdurende nadruk op winstgevende groei

- Waarde nieuwe productie met 13% gestegen tot EUR 550 miljoen

- Totale embedded value met 27% gestegen tot EUR 21 miljard

- Totale embedded value per gewoon aandeel met 27% gestegen tot EUR 12,61

- AEGON's activiteiten in de zich ontwikkelende markten genereerden 25% van de waarde nieuwe productie in 2005.

De vandaag door AEGON N.V. gerapporteerde informatie over embedded value en waarde nieuwe productie onderstreept de toenemende diversiteit van AEGON's activiteiten en de voortdurende succesvolle nadruk op winstgevende groei. Met de sterke bijdrage van de zich ontwikkelende markten in Azië en Centraal- en Oost-Europa en van de Overige Europese landen aan de waarde nieuwe productie, werd een kwart van AEGON's waarde nieuwe productie buiten de drie grootste landenunits gegenereerd.

Jos Streppel, lid van de Raad van Bestuur en CFO van AEGON N.V., zei: "Wij zijn verheugd met de stijging van onze embedded value levenbedrijf en waarde nieuwe productie. Hoewel niet alle onderdelen even goed presteerden als in het voorgaande jaar, hebben de diversiteit van AEGON's activiteiten en de nadruk op winstgevende groei wederom tot een sterk resultaat geleid. Het intern rendement op nieuwe productie van meer dan 12% onderstreept onze gedisciplineerde aanpak gericht op de verkoop van winstgevende producten."

Aan het einde van 2005 bedroeg de totale embedded value van AEGON N.V. EUR 21,0 miljard, een stijging van 27% ten opzichte van 2004. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen AEGON bedroeg de waarde van de totale embedded value per gewoon aandeel EUR 12,61, een stijging van 27%.

De embedded value levenbedrijf is met 22% gestegen tot EUR 27,6 miljard. De embedded value levenbedrijf profiteerde van de ontwikkeling van de bestaande portefeuille met EUR 1,4 miljard, een hoger dan verwacht rendement op beleggingen van EUR 1,7 miljard en een positief valutaverschil van EUR 2,2 miljard. De totale marge embedded value, die de totale verandering in embedded value levenbedrijf weergeeft exclusief kapitaalmutaties, nam toe tot 25,0% ten opzichte van 12,7% in 2004. De operationele marge embedded value, gedefinieerd als het operationeel resultaat embedded value (waarde nieuwe productie plus ontwikkeling van de bestaande portefeuille) gedeeld door de embedded value levenbedrijf aan het begin van het jaar, daalde tot 7,8% in 2005, met name door ongunstige operationele verschillen en aanpassingen van veronderstellingen in Nederland, welke gedeeltelijk betrekking hebben op verbeteringen aan bepaalde Spaarkas levensverzekeringen (Koersplan). Alle overige landenunits presteerden naar verwachting.

De waarde nieuwe productie, die de contante waarde van de verwachte uitkeerbare winst uit de in 2005 afgesloten contracten weergeeft, bedroeg EUR 550 miljoen, een stijging van 13% ten opzichte van de in 2004 gerapporteerde EUR 489 miljoen. Het totale interne rendement op nieuwe productie in 2005 bedroeg 12,4%.

AEGON's nieuw activiteiten in Tsjechië, Polen en Slowakije en de partnerships in China, Frankrijk en Spanje zijn opgenomen in de embedded value levenbedrijf en waarde nieuwe productie over 2005. In de vergelijkende embedded value cijfers over 2004 werden deze activiteiten tegen boekwaarde opgenomen onder overige activiteiten in de totale embedded value cijfers en werden zij niet meegenomen in de gerapporteerde waarde nieuwe productie in 2004.

De embedded value levenbedrijf en de waarde nieuwe productie zijn beoordeeld door Tillinghast. Op basis van deze beoordeling is Tillinghast van mening dat de toegepaste methodologie, de gebruikte veronderstellingen en de resultaten opgenomen in het rapport AEGON Embedded Value 2005 op de juiste manier zijn bepaald, redelijk zijn en in overeenstemming zijn met de Europese Embedded Value grondslagen. Bij het afgeven van dit oordeel is Tillinghast uitgegaan van de waarden die door AEGON zijn toegekend aan de 'overige activiteiten' (voor meer informatie over de beoordeling verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van het embedded value rapport).

  
  Embedded value                 Year-end Year-end
  (amounts in millions unless stated otherwise,    2005   2004
  after tax)
                             EUR  EUR (A)  %
 
  Life business
  Adjusted net worth (ANW)             15,969  12,896  24
      Free surplus (FS)              3,184  1,957  63
      Required surplus (RS)           12,785  10,939  17
 
  Value of in-force life business (ViF)       11,624  9,748  19
      Present value future profits (PVFP)    14,877  12,487  19
      Cost of capital (CoC)           (3,253) (2,740)  19
 
  Embedded value life insurance (EVLI)       27,593  22,643  22
 
  Other activities
  IFRS book value                    68   665 (90)
 
  Total embedded value before holding activities  27,661  23,308  19
 
  Holding activities                (6,677) (6,841)  (2)
      Market value of debt, capital securities (6,433) (6,642)  (3)
      & other net liabilities
      Present value holding expenses       (244)  (199)  23
  Total embedded value (TEV)            20,984  16,467  27
      Value of preferred share capital     (1,462) (1,601)  (9)
  Total embedded value (TEV) attributable to    19,522  14,866  31
  common shareholders
      TEV attributable to common shareholders   12.61   9.89  27
      per share (EUR)
  
  (A) Adjusted for the move to IFRS for regulatory accounting in the
  Netherlands, a required surplus change in Taiwan, the adoption of IFRS in
  the value of other activities and the presentation of holding debt at
  market value.

  
  Value of new business    2005 EUR  2004 EUR  %
  (amounts in millions, 
  after tax)

  Americas           273     311   (12)
  The Netherlands        39     29    35
  United Kingdom         98     78    26
  Asia              83     48    71
  Central and Eastern      27     20    33
  Europe
  Other European         30      2   N.M.
  Countries

  Total             550     489    13

De tabellen in dit persbericht geven een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot de embedded value en waarde nieuwe productie in 2005. Deze moeten samen worden gelezen met de gedetailleerde informatie over embedded value levenbedrijf en totale embedded value in het rapport dat beschikbaar is op www.aegon.com. Dit rapport is alleen in de Engelse taal gepubliceerd.

DISCLAIMERS

Niet op GAAP gebaseerde resultaten (Regulation G)

Dit persbericht bevat financiële resultaten die niet op GAAP zijn gebaseerd. Embedded value is niet gebaseerd op IFRS grondslagen, die zijn toegepast bij de opstelling van AEGON's jaarrekening 2005 en is op geen enkele manier te vervangen door de op IFRS grondslagen gebaseerde financiële gegevens. In het AEGON Embedded Value 2005 rapport zijn de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value gereconcilieerd naar het eigen vermogen van EUR 19,3 miljard, zoals gerapporteerd in AEGON's jaarrekening over 2005. AEGON is van mening dat de resultaten die niet zijn gebaseerd op GAAP, zoals in dit rapport weergegeven, tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

> de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

> de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Over AEGON N.V.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van onze klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

  
  CONTACT
  Group Corporate Affairs & Investor Relations
  Den Haag
  Analisten & beleggers    070-344-83-05
  Media            070-344-83-44
  Email            gca-ir@aegon.com
  Website           www.aegon.com

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.