Aegon rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen in vierde kwartaal 2015

19 Feb, 2016, 06:30 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 19, 2016 /PRNewswire/ --

 

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen bedraagt EUR 486 miljoen 
 • Onderliggend resultaat beïnvloed door VS
 • Nettowinst stijgt tot EUR 478 miljoen door baten uit terugvorderingen en minder verlies op fair value items
 • Rendement op eigen vermogen van 8,3%

 • Record verkopen in fee-business  
 • Door sterke groei vermogensbeheer stijgen de bruto-stortingen met 63% tot EUR 22,3 miljard; netto-stortingen stijgen tot EUR 2,8 miljard
 • Verkopen nieuwe levensverzekeringen dalen met 16% tot EUR 440 miljoen door afname op alle markten
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgt met 5% naar EUR 238 miljoen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie bedraagt EUR 149 miljoen en wordt beïnvloed door lage rente

 • Teruggave kapitaal aan aandeelhouders  
 • Operationele vrije kasstromen bedragen EUR 377 miljoen, exclusief markteffecten en eenmalige posten
 • Kapitaaloverschot in de holding van EUR 1,4 miljard en bruto-schuldratio van 27%
 • Solvency II ratio per eind 2015 ~160% en verhoging slotdividend 2015 naar EUR 0,13 herbevestigd
 • Programma inkoop eigen aandelen van EUR 400 miljoen op schema; sinds de start voor EUR 101 miljoen ingekocht

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 

"Met de resultaten over het vierde kwartaal sluiten we een jaar af waarin we een record aan verkopen hebben gerealiseerd. En hoewel niet al onze bedrijfsonderdelen aan de verwachting voor het onderliggend resultaat hebben voldaan, hebben we veel van onze strategische doelen bereikt. De sterke groei van ons belegd vermogen, dat voor het eerst in onze geschiedenis de grens van EUR 700 miljard overschreden heeft, is het resultaat van onze strategie om ons te richten op fee-business."

"Ik ben trots op het werk dat onze toegewijde medewerkers doen voor onze 30 miljoen klanten wereldwijd. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, maken we onze organisatie wendbaarder en efficiënter, en versnellen we onze digitale transformatie. Hierbij is het verlagen van de kosten één van onze belangrijkste financiële doelstellingen. We liggen daarbij goed op schema, met name in de VS."

"De recente onrust op de financiële markten, gevoed door onzekerheid over de wereldwijde economische groei, maakt duidelijk in welke uitdagende omgeving wij opereren. Dit onderstreept nog eens het belang van een sterke kapitaalpositie. Die vergroot onze weerbaarheid en stelt ons in staat om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders in de vorm van een verhoging van het slotdividend en de inkoop van eigen aandelen."

"De komende tijd blijven we gericht op de uitvoering van onze strategie zodat we nog meer mensen gedurende hun gehele leven kunnen helpen financiële zekerheid te bereiken, en tegelijkertijd op de lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden bij ons bedrijf."


  
  Kerncijfers

                        Kw4  Kw3    Kw4     12M  12M
  bedragen in EUR miljoenen         2015  2015 %  2014  %  2015  2014  %

  Onderliggend resultaat voor belastingen   486  436 11  562 -14  1,939 1,865  4
  Nettowinst / verlies            478  -524 -  399 20   619 1,186 -48
  Verkoop                  2,913 2,604 12 2,117 38 10,708 8,602 24
  Marktconforme waarde nieuwe productie    149  125 19  196 -24   597  832 -28
  Rendement op eigen vermogen        8.3%  6.8% 22  9.7% -14  7.5%  7.8% -4

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het vierde kwartaal 2014, tenzij anders vermeld. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar onze corporate website aegon.com

AANVULLENDE INFORMATIE

Den Haag - 19 februari 2016

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplementen 

Aegon's Q4 2015 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call
9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: +31-20-716-8257
Passcode: 750339

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven  

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone of van een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- enverzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Media relations                      
Debora de Laaf  
+31(0)70-344-8730          
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8405
ir@aegon.com


PRN NLD

BRON Aegon N.V.