AEGON rapporteert resultaten en waarde nieuwe productie eerste kwartaal 2006

10 Mei, 2006, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, May 10 /PRNewswire/ --

- Nettowinst 7% gedaald; operationeel resultaat 92% gestegen

  
    - Beleggingsresultaat op hoog niveau gebleven, maar door daling reële
     waarde derivaten lagere winsten op beleggingen.
    - Lager niet-operationeel resultaat door boekwinst op verkoop van
     Spaanse schadeverzekerings-activiteiten in 2005.
    - Operationeel resultaat aanmerkelijk gestegen door het effect van
     gunstige financiële markten op de waardering van bepaalde activa en
     verplichtingen.

- Verkoop van nieuwe levensverzekeringen(1) 12% gestegen, met name door recordkwartaal in HET Verenigd Koninkrijk

  
    - Alle productsegmenten hebben bijgedragen aan de 51% stijging van de
     verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk.
    - AEGON Polen behaalt voor het tweede achtereenvolgende kwartaal een
     recordverkoop.
    - Verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika gedaald, maar
     winstgevendheid verbeterd.

- Waarde nieuwe productie bedroeg EUR 163 miljoen

  
    - Waarde nieuwe productie in het eerste kwartaal van 2006 is 18% 
     gestegen vergeleken met een pro forma eerste kwartaal 2005 waarde 
     nieuwe productie(2).
    - Het interne rendement op nieuwe productie bedroeg in het eerste
     kwartaal 14,7% vergeleken met 12,4% voor geheel 2005.
    - De zich ontwikkelende markten van AEGON bleven belangrijk bijdragen 
     aan de waarde nieuwe productie.

- Veelzijdige distributie versterkt

  
    - Door toegenomen wholesale distributiecapaciteit en 
     productievernieuwing is de verkoop van variable annuities met 16% 
     gestegen.
    - Samenwerkingsverbanden met banken in Spanje definitief 
     goedgekeurd, waardoor AEGON's distributiecapaciteit wordt versterkt.

(1) De verkoop van nieuwe levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen.

(2) De pro forma eerste kwartaal 2005 waarde nieuwe productie is gelijk aan een kwart van de waarde nieuwe productie voor geheel 2005.

  
  KERNCIJFERS            Eerste  Eerste   %   Constante
                   kwartaal kwartaal    wissel-koersen
  Bedragen in EUR miljoenen,      2006   2005          %
 
  behalve gegevens per aandeel
  Operationeel resultaat vóór      827   430  92       82
  belastingen
  Gesaldeerde winsten/verliezen op   - 26   297   -
  beleggingen en bijzondere
  waardeverminderingen vóór
  belastingen
  Niet-operationele baten/lasten     44   207 - 79      - 79
  en aandeel in winst/verlies
  deelnemingen
  Winst vóór belastingen        845   934 - 10      - 13
  Nettowinst              630   677  - 7      - 11
 
  - per aandeel            0,38   0,43 - 12      - 15

Noot: In het First Quarter 2006 Results Press Release is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): operationeel resultaat vóór belastingen en de waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat vóór belastingen naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf en voor een uitleg van zijn toepassing wordt naar dit Engelse persbericht verwezen. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. In het First Quarter 2006 Results Press Release wordt een uitsplitsing gegeven en wordt gerefereerd aan de veronderstellingen die in het Embedded Value Report zijn opgenomen. AEGON is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers

Commentaar van de voorzitter

"De resultaten van AEGON in het eerste kwartaal van 2006, waaronder een aanzienlijke stijging van de waarde nieuwe productie, maken duidelijk dat we de goede keuze hebben gemaakt door de nadruk te leggen op het winstgevend laten groeien van onze kernactiviteiten in onze grootste landenunits en in onze zich ontwikkelende markten", aldus Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

"De diversificatie van AEGON's activiteiten, zowel wat betreft producten als in geografische spreiding, heeft vergeleken met een jaar geleden geresulteerd in een solide uitkomst van de resultaten van de groep. De 12% groei van de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, gecombineerd met een toename van 18% in de waarde nieuwe productie vergeleken met een kwart van de waarde nieuwe productie voor geheel 2005, geven ons blijvend vertrouwen in de lange termijn groeimogelijkheden van onze activiteiten."

Don Shepard benadrukt verder dat de publicatie per kwartaal van de waarde nieuwe productie, met ingang van het eerste kwartaal van 2006, een belangrijke aanvullende maatstaf biedt om de ontwikkeling van AEGON te beoordelen.

Reagerend op de overige belangrijke ontwikkelingen van het eerste kwartaal, merkt Don Shepard op: "Distributie heeft opnieuw AEGON's solide resultaten ondersteund. De toename van 16% van de verkoop van variable annuities in Amerika was het gevolg van sterke verkoopresultaten via al onze distributiekanalen en van de toegenomen wholesale distributiecapaciteit in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk hebben we een toename van 51% behaald in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Ons tussenpersonennetwerk Positive Solutions heeft opnieuw een recordkwartaal afgesloten met een hogere productiviteit van de aangesloten tussenpersonen. De verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringen via het intermediair in Nederland is verbeterd."

"Het interne rendement van 7,9% op producten verkocht in Nederland ligt onder het door ons gewenste niveau, vooral door margedruk in aan hypotheken gerelateerde activiteiten en een wijziging in de rentestanden. De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis in Amerika is met 11% gedaald vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De daling is vooral het gevolg van lagere verkopen van Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance (BOLI/COLI). Bovendien is de verkoop via het agentenkanaal van Transamerica licht gedaald door sectorbrede veranderingen in het hogere leeftijden segment. Het interne rendement in Amerika steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 100 basispunten tot 12,3%."

"In Spanje hebben we onze positie in het voor levensverzekeringen en pensioenen belangrijke bankkanaal verder kunnen versterken. De toezichthoudende autoriteiten hebben recent hun definitieve goedkeuring gegeven aan de joint ventures met Caja Navarra en Caja de Badajoz. Nu deze samenwerkings-overeenkomsten zijn afgerond, worden AEGON producten in ongeveer 1.500 bankfilialen in heel Spanje verkocht."

"We hebben in het eerste kwartaal goede vooruitgang geboekt met AEGON's pensioenactiviteiten. We blijven, gezien de demografische ontwikkelingen en onze expertise, zoeken naar mogelijkheden om verdere groei te realiseren in deze expanderende markt."

"Over het geheel genomen heeft AEGON een goed kwartaal afgesloten met een veelbelovende verkoopgroei binnen de groep, terwijl er tegelijkertijd vooruitgang is geboekt in de verkoop en distributie in onze zich ontwikkelende markten. De sterke toename in de waarde nieuwe productie voor AEGON als geheel laat zien dat we ons blijven richten op het afsluiten van winstgevende verkopen om de waarde op lange termijn voor al onze stakeholders zeker te stellen."

DISCLAIMERS

Niet op GAAP gebaseerde resultaten (Regulation G)

Dit persbericht bevat financiële resultaten die niet op GAAP zijn gebaseerd. Embedded value is niet gebaseerd op IFRS grondslagen, die zijn toegepast bij de opstelling van AEGON's jaarrekening 2005 en is op geen enkele manier te vervangen door de op IFRS grondslagen gebaseerde financiële gegevens. In het AEGON Embedded Value 2005 rapport zijn de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value gereconcilieerd naar het eigen vermogen van EUR 19,3 miljard, zoals gerapporteerd in AEGON's jaarrekening over 2005. AEGON is van mening dat de resultaten die niet zijn gebaseerd op GAAP, zoals in dit rapport weergegeven, tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals 'geloven', 'schatten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'verwachten', 'anticiperen', 'voorspellen', 'ramen', 'rekenen op', 'plannen', 'voortzetten', 'willen', 'voorspellen', 'zullen', 'wensen', 'is overtuigd' en soortgelijke uitingen - als ze op ons betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om alle verwachtingen publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers zijn gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel van kracht zijn op de specifieke data.

Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

> de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

> de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Over AEGON

AEGON (LSE: AGN , NYSE: AEG) is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van onze klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

CONTACT

Group Corporate Affairs & Investor Relations

  
            Den Haag
  Analisten &    070-344-83-05
  beleggers
  Media       070-344-83-44
  Email       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.