AEGON rapporteert solide resultaat en sterke kapitaalpositie

07 Aug, 2008, 07:45 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 7 /PRNewswire/ --

   
  - Sterke kapitaalpositie met kapitaaloverschot van meer dan EUR 0,8
   miljard

  - Solide onderliggend resultaat onder turbulente marktomstandigheden;
   daling van 2% tegen constante wisselkoersen

  - Groei verkoop nieuwe levensverzekeringen en stortingen houdt aan,
   resulterend in groei waarde nieuwe productie van 2% tegen constante
   wisselkoersen

  - EUR 57 miljoen vóór belastingen aan afwaarderingen op Amerikaanse
   kredietportefeuille, een weerspiegeling van de hoge kwaliteit van 
   AEGON's beleggingsportefeuille

  - Interimdividend ongewijzigd op EUR 0,30 per aandeel

Commentaar van de voorzitter

Voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V., Alexander Wynaendts, zei: "AEGON's kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten. Gegeven de omstandigheden, heeft AEGON goed gepresteerd, met een solide onderliggend resultaat en groei van zowel verkopen als stortingen. We zijn verheugd over het aanhoudende vertrouwen dat onze klanten in ons hebben. In ons Amerikaans bedrijf lagen met name de fixed annuities stortingen op een zeer hoog niveau, een verzesvoudiging ten opzichte van de vergelijkbare periode. In Nederland is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen significant gestegen en in het Verenigd Koninkrijk zijn de verkopen van vrijwel alle producten sterk gestegen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de waarde nieuwe productie verder is toegenomen en de groei winstgevend is gebleven. Het moge duidelijk zijn dat ons resultaat sterk is beïnvloed door de waardedaling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro. De nettowinst is beïnvloed door verliezen op beleggingen en door een toename van de afwaarderingen op de kredietportefeuille, die in lijn komen te liggen met onze lange termijn veronderstellingen. De onlangs afgeronde securitisatie ter waarde van EUR 315 miljoen van een deel van onze Britse portefeuille heeft onze kapitaalefficiency vergroot, wat één van onze strategische prioriteiten is. Ook als onderdeel van onze groeistrategie, hebben wij onze expansie in de opkomende regio's Centraal & Oost-Europa en Azië voortgezet. We hebben alle vertrouwen in AEGON's positie en in de mogelijkheden die we hebben om onze activiteiten winstgevend te laten groeien en tegelijkertijd ons kapitaal efficiënter te gebruiken."

  
  KERNCIJFERS 
   
  bedragen in EUR miljoenen 
   (behalve gegevens per aandeel) 
                     Con-           Con- 
                    stante          stante 
             Kw2  Kw2   wissel-  6M  6M    wissel- 
          Noot 2008 2007 % koersen % 2008 2007  % koersen% 
           1 
  Onderliggend 
   resultaat voor 
   belastingen   2  596  679 (12)  (2)  1.254 1.281  (2)  9 

  Nettowinst    3  276  655 (58) (52)   429 1,362 (69) (64) 

  Verkoop nieuwe 
   levensverze- 
   keringen     4  729  802 (9)  3  1,415 1,627 (13)  (3) 

  Totaal 
   stortingen    5 9.131 9.902 (8)  5  17.767 22.878 (22) (12) 

  Waarde nieuwe 
   productie (VNB)   212  235 (10)  2   398  467 (15)  (5) 

  Rentabiliteit 
   op eigen 
   vermogen     6 11,2% 12,6% (11)     12,2% 11,6%  5   
   
 
  1) De gegevens betreffende het eerste kwartaal van 2007 zijn met 
    terugwerkende kracht aangepast voor de wijziging in de 
    waarderingsgrondslagen met betrekking tot de garanties in Nederland, 
    en waar relevant, de aanpassing van de definitie van operationeel 
    resultaat om AEGON's aandeel in de winst deelnemingen op te nemen en 
    een nieuwe presentatie per productgroep. 
  2) Bepaalde aktiva van AEGON Amerika en AEGON Nederland worden 
    gewaardeerd op marktwaarde en beheerd op een total return basis, 
    zonder tegenovergestelde veranderingen in de waardering van de 
    daarmee samenhangende verplichtingen. Het betreft aktiva zoals 
    hedgefondsen, commanditaire vennootschapppen en converteerbare 
    obligaties. Het onderliggend resultaat is exclusief het over- en 
    onderrendement ten opzichte van de lange termijn verwachting van het 
    management aangaande het rendement van deze aktiva. 
    Bovendien bevatten bepaalde producten van AEGON Amerika garanties en 
    worden gewaardeerd op marktwaarde zoals de gesegregeerde fondsen van 
    AEGON Canada en de total return annuity producten van AEGON USA. De 
    winst op deze producten wordt beinvloed door bewegingen op de 
    aandelenmarkt en door de rente. Daarom kunnen korte-termijn 
    schommelingen op de financiele markten fluctuaties in de winst geven. 
    In het onderliggend resultaat wordt het verwachte lange termijn 
    resultaat opgenomen en wordt het over- of onderrendement ten opzichte 
    van de verwachting van het management niet meegenomen. 
    Holding bevat bepaalde uitgegeven obligaties die worden gewaardeerd 
    tegen reële waarde door winst of verlies. Het renterisico op deze 
    obligaties wordt afgedekt middels swaps. De verandering in de credit 
    spread van AEGON heeft in het tweede kwartaal van 2008 geleid tot een 
    verlies van EUR 15 miljoen door de verandering in de marktwaarde van 
    deze obligaties. Het onderliggend resultaat voor belasting is 
    exclusief dit bedrag. 
  3) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen- 
    vermogensinstrumenten van AEGON N.V. 
  4) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke 
    premies plus 1/10 koopsommen. 
  5) Totale stortingen op de balans en niet op de balans. 
  6) Rentabiliteit op eigen vermogen wordt berekend door het netto 
    onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen 
    door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en 
    exclusief de herwaarderingsreserve. 
  7) Met ingang van 2008 is onroerend goed voor eigen gebruik (zowel voor 
    algemene rekening, als voor rekening van polishouders) 
    geherrubriceerd van beheerd vermogen naar overige aktiva. 
  8) Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van 
    de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen 
    slotkoersen. 
  9) Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON. 

Strategische ontwikkelingen

"Unlocking the global potential"

In juni 2008 heeft AEGON aanvullende financiële doelstellingen geïntroduceerd, naast de doelstelling waarde nieuwe productie, die deel uitmaken van een ambitieuze strategie om de komende jaren duurzame, winstgevende groei te realiseren:

  
  - Groei van de waarde nieuwe productie tot EUR 1,25 miljard in 2010.

  - Gemiddelde groei van het onderliggend resultaat van ten minste 10% per
   jaar tot 2012 vergeleken met EUR 2.033 miljoen in 2007 (tegen constante
   wisselkoersen).

  - Verhoging van het rendement op het eigen vermogen van 12% in 2007 naar
   ten minste 14% in 2010 en ten minste 15% in 2012.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft AEGON drie strategische prioriteiten vastgesteld:

  
  - Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op
   groei en rendement.

  - Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten.

  - AEGON besturen als een internationale Groep.

AEGON heeft de ambitie om een internationale toonaangevende onderneming te zijn die zijn klanten overal ter wereld helpt hun financiële toekomst veilig te stellen en om duurzame, winstgevende groei te realiseren.

AEGON heeft een aantal initiatieven gelanceerd ter ondersteuning van het beleid om zijn doelstellingen te realiseren.

  
  - In juli heeft AEGON EUR 315 miljoen kapitaal vrijgemaakt via een
   innovatieve securitisatie. Deze securitisatie ondersteunt alle drie de
   strategische prioriteiten van de Groep. Door deze transactie is het
   kernkapitaal van AEGON met EUR 315 miljoen gestegen en de financiële
   flexibiliteit van de Groep verbeterd. Bovendien is het rendement op het
   vermogen zoals dat in het Verenigd Koninkrijk wordt aangewend, 
   verbeterd. Dat deze transactie onder de huidige moeilijke 
   marktomstandigheden kon worden afgerond, is een duidelijk bewijs van 
   het blijvende vertrouwen in AEGON's kapitaalpositie.

  - AEGON heeft zijn pensioenbeheerbedrijf PTE AEGON gefuseerd met het
   pensioenbeheerbedrijf PTE Skarbiec-Emerytura van BRE Bank. Daarmee is 
   AEGON de op vier na grootste pensioenbeheerder van Polen geworden met 
   een marktaandeel van ongeveer 6%.

  - AEGON heeft zijn positie op de zich snel ontwikkelende pensioenmarkt
   van Centraal & Oost-Europa versterkt door de fusie van zijn Hongaarse
   pensioenfonds met het Uniqa and Public Service Pension Fund. Door deze 
   fusie is AEGON nu de op een na grootste pensioenaanbieder van 
   Hongarije.

  - Begin juli heeft AEGON de acquisitie van het Turkse levensverzekerings-
   en pensioenbedrijf Ankara Emeklilik afgerond. De penetratiegraad voor
   levensverzekeringen in Turkije is laag en de particuliere pensioenmarkt 
   in het land biedt significante groeimogelijkheden.

Na de fusie van de pensioenfondsen in Polen en Hongarije heeft AEGON nu twee miljoen pensioenfondsdeelnemers in de regio Centraal & Oost-Europa. Het streven is om in 2010 2,3 miljoen pensioenfondsdeelnemers in deze regio te hebben.

  
  - In de loop van het kwartaal is de joint venture met Caja de Ahorros de
   Santander y Cantabria in Spanje operationeel geworden.

  - In juli is de verkoop van levensverzekeringen in India door AEGON en
   zijn partner Religare van start gegaan.

  - AEGON heeft een nieuwe joint venture op het gebied van vermogensbeheer
   opgezet in China, AEGON Industrial Fund Management Company. AEGON IFMC 
   is een Chinese beheerder van beleggingsfondsen met ongeveer EUR 3 
   miljard aan beheerd vermogen.

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie is tegen constante wisselkoersen met 2% gestegen door een sterke groei in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk. Door het zwakker worden van de Amerikaanse dollar en het Britse pond is de gerapporteerde waarde nieuwe productie echter gedaald tot EUR 212 miljoen. Het interne rendement van AEGON bleef met 18% vrij stabiel, aangezien AEGON de nadruk blijft leggen op het afsluiten van winstgevende nieuwe productie.

Rendement op het eigen vermogen

AEGON heeft voortgang geboekt met zijn doelstelling voor het rendement op het eigen vermogen. Het rendement op het eigen vermogen steeg in de eerste zes maanden van 2008 naar 12,2% vergeleken met 12,0% voor het gehele jaar 2007.

Groei onderliggend resultaat

Tegen constante wisselkoersen is het onderliggend resultaat van AEGON in de eerste zes maanden van 2008 met 9% gestegen.

  
  FINANCIEEL OVERZICHT   
                     Con-            Con- 
                     stante           stante 
             Kw2  Kw2   wissel-   6M  6M    wissel- 
  EUR miljoenen  Noot 2008 2007 % koersen %  2008 2007 %  koersen % 
           1   
  Onderliggend 
   resultaat 
   voor 
   belasting 
   per 
   productgroep      
  Levens- en 
   risicoverze- 
   keringen      252  329  (23) (14)   504  589  (14)  (5) 
  Individuele 
   spaar- en 
   pensioen- 
   producten      115  155  (26) (14)   231  280  (18)  (5) 
  Pensioenen en 
   vermogensbeheer   129  119   8  17   250  251  (0)  8 
  Institutionele 
   producten      99  67  48  72   207  154  34  55 
  Levensherverze- 
   keringen       0  23  N.M. N.M.   43  59  (27) (19) 
  Distributie      8   9  (11) (20)   17  19  (11) (16) 
  Schadeverze- 
   keringen       20  14  43  36    37  17  118  119 
  Financiering- 
  slasten en 
   overige       (38) (47) (19) (10)   (55) (105) (48) (44) 
  Aandeel in 
   nettowinst 
   geassocieerde 
   deelnemingen     11  10  10  14    20  17  18  23 
  Onderliggend 
   resultaat 
   voor 
   belasting      596  679  (12)  (2)  1,254 1,281  (2)  9 
  Over/(onder) 
   rendement 
   van posten op 
   marktwaarde     62  63  (2)  10   (254) 102  N.M. N.M. 
  Operationeel 
   resultaat 
   voor 
   belasting      658  742  (11)  (1)  1,000 1,383  (28) (19) 
   
  Operationeel 
   resultaat 
   voor belasting 
   per 
   productgroep      
  Levens- en 
   risicoverze- 
  keringen       266  348  (24) (14)   498  610  (18)  (9) 
  Individuele 
   spaar- en 
   pensioen- 
   producten      139  163  (15)  (5)   81  299 (73) (66) 
  Pensioenen en 
   vermogensbeheer   109  117  (7)  2   196  263 (25) (18) 
  Institutionele 
   producten      155  88  76  100   100  188 (47) (39) 
  Levensherverze- 
   keringen       3  39  (92) (88)   34   75 (55) (47) 
  Distributie      8   9  (11) (20)   17   19 (11) (16) 
  Schadeverze- 
   keringen       20  15  33  36    37   17 118  119 
  Financiering- 
   slasten en 
   overige       (53) (47)  13  21    17  (105) N.M. N.M. 
  Aandeel in 
   nettowinst 
   geassocieerde 
   deelnemingen     11  10  10  14    20   17  18  23 
  Operationeel 
   resultaat 
   voor 
   belasting      658  742  (11)  (1)  1,000 1,383 (28) (19) 
   
  Winsten/ 
   (verliezen) op 
   beleggingen    (226) (90) (151) (165)  (265)  193 N.M. N.M. 
  Bijzondere 
   waardever- 
  minderingen     (98)  (4) N.M. N.M.  (130)   3 N.M. N.M. 
  Overige baten/ 
   (lasten)       9  39  (77) (78)   (45)  54 N.M. N.M. 
  Winst voor 
   belasting      343  687  (50) (43)   560 1,633 (66) (60) 
  Belastingen     (67) (32) 109  160   (131) (271) (52) (42) 
  Nettowinst      276  655  (58) (52)   429 1,362 (69) (64) 
   
  Netto 
   onderliggend 
   resultaat      437  532  (18)  (8)   940  986  (5)  6 
  Netto 
   operationeel 
   resultaat      490  570  (14)  (4)   757 1,054 (28) (20) 
   
  Onderliggend 
   resultaat 
   geografisch       
  Amerika       441  504  (13)  2   919  982  (6)  8 
  Nederland      116  115   1   1   229  202  13  13 
  Verenigd 
   Koninkrijk      48  71  (32) (21)   93  137 (32) (22) 
  Overige. 
   landen        29  36  (19) (22)   68   65  5   4 
  Holding en 
   overig       (38) (47) (19) (10)   (55) (105) (48) (44) 
  Onderliggend 
   resultaat 
   voor 
   belasting      596  679  (12)  (2)  1,254 1,281  (2)  9 
  Operationeel 
   resultaat 
   geografisch       
  Amerika       541  574  (6)  8   645 1,079 (40) (31) 
  Nederland       93  108  (14) (14)   177  207 (14) (14) 
  Verenigd Koninkrijk  48  71  (32) (21)   93  137 (32) (22) 
  Overige landen    29  36  (19) (22)   68   65  5   4 
  Holding en overig  (53) (47)  13  21    17  (105) N.M. N.M. 
  Operationeel 
   resultaat voor 
   belasting      658  742  (11)  (1)  1,000  1,383 (28) (19) 
   
  Provisies en. 
   kosten      1,515 1,532  (1)  10  2,931  3,047 (4)  6 
   waarvan 
    operationele 
    kosten      772  799  (3)  7  1,555  1,594 (2)  7 

Operationeel overzicht

Overzicht

AEGON heeft een solide onderliggend resultaat behaald in het tweede kwartaal van 2008. De gerapporteerde resultaten zijn sterk beïnvloed door het sterker worden van de euro tegenover zowel de Amerikaanse dollar als het Britse pond. Het onderliggend resultaat, waarin het effect van marktschommelingen in bepaalde fair value items niet is meegenomen, daalde tegen constante wisselkoersen met 2% (12% lager in euro) vergeleken met een sterk tweede kwartaal in 2007. De positieve bijdrage van de onderliggende groei aan het resultaat en gunstiger investment spreads in Amerika werden teniet gedaan door de negatieve invloed die de lagere aandelen- en obligatiemarkten hadden op de activiteiten die vergoedingen genereren.

De schommelingen in de fair value van bepaalde beleggingscategorieën in Nederland en Amerika, als mede een aantal producten met financiële garanties, de zogenoemde fair value items, lagen in het tweede kwartaal van 2008 hoger dan de verwachte lange termijn rendementen. Dit werd veroorzaakt door lagere credit spreads en gunstiger rendementen op alternatieve beleggingen in Amerika.

De nettowinst daalde tot EUR 276 miljoen door lagere beleggingswinsten en hogere afwaarderingen.

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen daalde tegen constante wisselkoersen met 2% en met 12% in euro.

De stijging van het resultaat met 2% in Amerika (in USD) was het gevolg van bedrijfsgroei en hogere marges bij de institutionele activiteiten, deels tenietgedaan door lagere aandelenmarkten, een versterking van de reserve voor levensherverzekeringen met USD 49 miljoen en een gunstiger sterfteresultaat in 2007.

In Nederland werd het resultaat positief beïnvloed door een eenmalige vrijval van voorzieningen, gedeeltelijk tenietgedaan door een lager beleggingsresultaat. Het Verenigd Koninkrijk rapporteert een daling van het onderliggend resultaat, vooral door de invloed van de lagere beurskoersen op de fondsgerelateerde vergoedingen en hogere kosten samenhangend met investeringen in het bedrijf.

De daling van het resultaat in Overige landen is een weerspiegeling van de investeringen in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf in Centraal & Oost-Europa, een lager technisch resultaat in Taiwan en een lagere bijdrage van AEGON's samenwerkingsverband met het Franse La Mondiale. Dat AEGON's Chinese vermogensbeheeractiviteiten voor het eerst werden geconsolideerd, had een positief effect op het resultaat, evenals de joint ventures met de Spaanse spaarbanken.

Operationeel resultaat vóór belastingen

Het operationeel resultaat vóór belastingen daalde tegen constante wisselkoersen met 1% (of met 11% in euro) tot EUR 658 miljoen. Gedurende het kwartaal vond een gedeeltelijke ommekeer plaats van de ongekende stijging van de credit spreads zoals die zich in het eerste kwartaal van dit jaar voordeed. Dit had een positieve invloed op de marktwaarde van AEGON's EUR 4,2 miljard grote synthethic CDO (collateralized debt obligation) programma en andere kredietgerelateerde financiële instrumenten. Het resultaat van AEGON's portefeuille met alternatieve beleggingen in Amerika was dit kwartaal hoger dan het verwachte lange termijn rendement. Het resultaat van de private equity beleggingen in Nederland bleef echter achter bij het verwachte lange termijn rendement.

Nettowinst

De nettowinst is gedaald tot EUR 276 miljoen, vooral door valutaschommelingen, lagere beleggingswinsten in Amerika en Nederland en hogere afwaarderingen. In Amerika hebben de normale obligatieverkopen tot beleggingsverliezen geleid. In Nederland werden de positieve ontwikkeling van de marktwaarde van vastgoed en de gerealiseerde winsten op aandelen meer dan tenietgedaan door verliezen op obligaties en schommelingen in de fair value van derivaten.

Per saldo bedroegen de afwaarderingen in het tweede kwartaal EUR 98 miljoen vóór belastingen. Daarvan heeft EUR 57 miljoen betrekking op AEGON's kredietportefeuille in Amerika (7 basispunten), waaronder voor het eerst een afwaardering op subprime hypotheken van EUR 41 miljoen. Daarnaast is er EUR 26 miljoen afgewaardeerd op de Amerikaanse aandelenportefeuille. De resterende EUR 15 miljoen betreft overige afwaarderingen.

  
  VERKOPEN 
   
                     Con-            Con- 
                     stante           stante 
             Kw2  Kw2   wissel-  6M   6M     wissel- 
  EUR miljoenen  Noot 2008 2007  % koersen % 2008  2007  % koersen % 
   
  Nieuwe
   levenproductie   
  Koopsommen     2.880 3.298 (13)  (1) 5.637  7.173 (21) (12)
  Periodieke premie 
   op jaarbasis     441  472  (7)  6   851   910  (6)  5  
  Totaal periodiek 
   plus 1/10
   koopsommen      729  802  (9)  3  1.415  1.627 (13)  (3)
  
  Nieuwe premieproductie 
   ziektekostenverze- 
   keringen       141  160 (12)  2   307   336  (9)  5  
  Nieuwe premieproductie 
   schadeverzekeringen  16   13  23  32   32   25  28  31  
  
  Bruto stortingen 
   (op en niet op 
   de balans) per 
   productgroep       
  Fixed annuities    875  156 N.M. N.M. 1.181   349 N.M. N.M.  
  Variabele annuities  717  741  (3)  11  1.402  1.424  (2)  12  
 Spaarstortingen     688  728  (5)  (5) 1.336  1.297  3   3  
 Beleggingsfondsen    908  554  64  83  1.472  1.138  29  45  
 Pensioenen en 
   vermogensbeheer  2.461 2.924 (16)  (4) 5.644  6.085  (7)  6  
  Institutionele 
   garantieproducten 3.481 4.799 (27) (16) 6.730 12.585 (47) (38)
  Levensherverze- 
   keringen        1   0 N.M. N.M.   2    0 N.M. N.M.  
  Totaal bruto 
   stortingen     9.131 9.902  (8)  5 17.767 22.878 (22) (12)
  
  Netto stortingen 
   (op en niet op 
   de balans) per 
   productgroep       
  Fixed annuities   (24) (1,334) 98  98  (819) (2.650) 69  64
  Variabele annuities (102)  (141) 28  16  (254)  (316) 20  10  
  Spaarstortingen    114   180 (37) (37)   42   115 (63) (63)  
 Beleggingsfondsen   416   198 110  138   587   390  51  71  
 Pensioenen en 
   vermogensbeheer   180  1.020 (82) (81) 1.350   756  79  100  
  Institutionele 
   garantieproducten  401  (605) N.M. N.M.  (794) 1.341 N.M. N.M.  
  Levensherverze- 
   keringen      (14)   0 N.M. N.M.  (29)   0 N.M. N.M.  
  Totaal netto 
   stortingen     971  (682) N.M. N.M.   83  (364) N.M. N.M.    BEHEERD VERMOGEN 
   
                      Per 30 juni  Per 31 maart 
                       2008      2008    % 
  Beheerd vermogen (totaal)     7   344.200     339.833    1
                    
  Beleggingen voor algemene rekening   126.613     125.359    1
                    
  Beleggingen voor rekening van 
   polishouders              125.460     126.273   (1)
                    
  Niet in de balans opgenomen 
   beleggingen derden           92.127     88.201    4 

Provisies en kosten

Provisies en kosten zijn met 1% gedaald in het tweede kwartaal. De operationele kosten zijn 3% gedaald door de recente versterking van de euro. Tegen constante wisselkoersen zijn de operationele kosten met 7% gestegen als gevolg van verdere investeringen in het bedrijf.

Verkopen

De totale verkoop van nieuwe levensverzekeringen is tegen constante wisselkoersen met 3% gestegen. Door de wisselkoersschommelingen is de totale verkoop van nieuwe levensverzekeringen echter gedaald tot EUR 729 miljoen. De verkoop van collectieve pensioencontracten en lijfrentes in Nederland steeg sterk. In het Verenigd Koninkrijk is de verkoop in vrijwel alle productcategorieën sterk gestegen, terwijl de verkoop van nieuwe levensverzekeringen aan particulieren in Amerika eveneens sterk bleef groeien. De verkoop van levensherverzekeringen en bank-owned en corporate-owned levensverzekeringen in Amerika was echter lager.

Unit-linked verkopen in Centraal & Oost-Europa werden beïnvloed door de schommelingen op de aandelenmarkten, terwijl de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan daalde doordat een verschuiving optrad van levensverzekeringen naar variable annuity stortingen.

Stortingen

De totale bruto stortingen zijn tegen constante wisselkoersen met 5% gestegen. Door de wisselkoersschommelingen zijn de stortingen gedaald tot EUR 9,1 miljard. In Amerika lag de verkoop van fixed annuities op het hoogste kwartaalniveau sinds 2003, profiterend van het steiler worden van de yield curve, een nieuwe distributie-overeenkomst en de vraag naar producten met een gegarandeerd, stabiel rendement.

De stortingen voor variable annuities gingen vooral omhoog doordat de verkoop via brokers/dealers, financiële planners en banken sterk bleef stijgen, alsmede door de consolidatie van de levensverzekeringsbedrijven van Merrill Lynch.

De netto stortingen zijn in het tweede kwartaal positief, vooral het resultaat van de sterke toename in de verkoop van fixed annuities, alsmede van de daling van de uitstroom voor fixed annuities.

De per saldo hogere inleg in beleggingsfondsen in Amerika en de op vergoedingen gebaseerde institutionele activiteiten droegen eveneens bij aan de toename van de netto stortingen. De inleg in de beleggingsfondsen voor particulieren in Amerika was per saldo positief ondanks het negatieve marktsentiment, het gevolg van de succesvolle ontwikkeling van een toegewijde verkooporganisatie.

In Azië zijn zowel de bruto als de netto stortingen sterk gestegen. Dit is het gevolg van de consolidatie van AEGON's nieuwe vermogensbeheer joint venture in China en van succesvolle verkopen van variable annuity producten in Taiwan.

AEGON's beleggingsportefeuille

Gedurende het tweede kwartaal hebben hogere rentestanden, gedeeltelijk tenietgedaan door kleinere credit spreads, geleid tot een verdere afname van de herwaardering van obligaties. De meeste obligaties die AEGON in portefeuille heeft worden geclassificeerd als 'available for sale'. Volgens IFRS lopen veranderingen in de marktwaarde van dergelijke activa via de herwaarderingsreserve, als onderdeel van het eigen vermogen van de Groep. Sinds het einde van het eerste kwartaal van 2008 is AEGON's herwaarderingsreserve gedaald met EUR 933 miljoen, vooral het gevolg van hogere rentestanden. Volgens IFRS wordt het aan de hogere rentestanden gekoppelde voordeel op de waarde van de verplichtingen niet gerapporteerd. AEGON heeft slechts een beperkte directe positie in aandelen in de beleggingsportefeuille, tot uiting komend in een positieve herwaardering van EUR 10 miljoen in verband met aandelen.

In tegenstelling tot afwaarderingen hebben herwaarderingen geen invloed op het resultaat van de Groep. Obligaties worden afgewaardeerd als AEGON besluit deze met een verlies te verkopen of anderszins verwacht de volledige hoofdsom en rente van een bepaalde belegging niet meer terug te krijgen. AEGON is een lange termijn belegger en is over het algemeen van plan grote delen van de portefeuille vast te houden tot de afloopdatum. Bovendien beschikt AEGON door zijn effectieve portefeuillebeheer over ruime liquiditeit in de beleggingsportefeuille en verwacht niet gedwongen te worden activa te moeten verkopen. In Amerika zijn de gerealiseerde verliezen zoals tot uiting komend in het tweede kwartaal resultaat een weerspiegeling van de normale handelsactiviteiten in de obligatieportefeuille.

AEGON's kredietrisico is vooral geconcentreerd in de Verenigde Staten. De afgelopen paar jaar heeft de Groep zijn Amerikaanse beleggingsportefeuille zo gestructureerd dat deze ongunstige marktomstandigheden goed kan weerstaan. Als gevolg daarvan bedroegen de netto afwaarderingen op deze kredietportefeuille in het tweede kwartaal slechts EUR 57 miljoen, een bewijs dat de beleggingsportefeuille van de Groep van hoge kwaliteit is gebleven. In dit bedrag is een afwaardering van EUR 41 miljoen opgenomen als afwaardering op de subprime hypotheekportefeuille ter grootte van EUR 2,5 miljard. Het kredietrisico is echter geconcentreerd in het segment van de zogenoemde floating rate subprime beleggingen, waarvan meer dan 72% een AAA en AA rating heeft. Eind juni was er op dit segment van de beleggingen, groot EUR 1,0 miljard, per saldo een ongerealiseerd verlies van EUR 388 miljoen. Hoewel er duidelijk een risico bestaat dat er op deze portefeuille in de toekomst afwaarderingen zullen zijn, mochten de marktomstandigheden verder verslechteren, is AEGON van mening dat zijn positie een beheersbare omvang heeft.

Inkomsten genererende beleggingen

De inkomsten genererende beleggingen bedroegen eind juni 2008 EUR 344 miljard, 1% meer dan eind maart 2008.

Kapitaal

Eind juni bedroeg het eigen vermogen EUR 11,6 miljard, een daling van EUR 1 miljard vergeleken met eind maart 2008. AEGON's herwaarderingsreserve daalde met EUR 933 miljoen tot een negatieve waarde van EUR 2.959 miljoen. Wisselkoersveranderingen hadden een positief effect van EUR 118 miljoen. Het positieve effect van de nettowinst (EUR 276 miljoen) werd echter meer dan teniet gedaan door de rente die werd betaald op perpetuals (EUR 45 miljoen) en het betaalde dividend op gewone en preferente aandelen van EUR 290 miljoen respectievelijk EUR 112 miljoen.

AEGON hanteert toleranties voor het schuldniveau in de kapitaalbasis die wordt ingezet voor de kernactiviteiten. De kapitaalbasis bestaat uit drie elementen: eigen vermogen, perpetual capital securities, achtergestelde en senior schuld. AEGON streeft er naar dat het eigen vermogen ten minste 70% van zijn totale kapitaalbasis bedraagt, perpetual capital securities 25% en achtergestelde en senior schuld maximaal 5%. AEGON beheert het valutarisico voor de kapitaalbasis op economische wijze. Het grootste deel van de perpetual capital securities is uitgegeven in Amerikaanse dollars. Dit kapitaalsonderdeel maakt deel uit van het eigen vermogen van de Groep en wordt als zodanig opgenomen op de balans tegen de oorspronkelijke wisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar. Eind juni 2008 bedroeg het eigen vermogen exclusief herwaarderingsreserve 74% van AEGON's totale kapitaalbasis. Het groepsvermogen, dat ook nog andere vermogensinstrumenten omvat (zoals perpetual capital securities) en minderheidsdeelnemingen, bedroeg 95% van het totale kapitaal 8,9).

AEGON handhaaft zijn dividendbeleid en blijft een aantrekkelijk dividend bieden, gebaseerd op de kasstromen en kapitaalpositie.

Gedurende het tweede kwartaal zijn AEGON's kasstromen en kapitaalpositie sterk gebleven ondanks de aanhoudend turbulente omstandigheden op de financiële markten. Het totale dividend 2008 zal worden voorgesteld in maart 2009 in lijn met AEGON's bestaande dividendbeleid.

AEGON's kapitaalpositie bleef sterk met EUR 1,8 miljard aan financial flexibility, waarin opgenomen een kapitaaloverschot van meer dan EUR 0,8 miljard plus leencapaciteit. De financial flexibility is exclusief de recente securitisatie van EUR 315 miljoen en ruimte die er bestaat voor verdere securitisaties. Het kapitaaloverschot is het verschil tussen het beschikbare kapitaal en het vereiste kapitaal.

De kasstromen van AEGON's business units bleven eveneens sterk. De kasstromen naar de holding zijn de afgelopen jaren beïnvloed door de aanhoudend sterke positie van de euro tegenover de Amerikaanse dollar.

AEGON is van mening dat het zijn strategie met de huidige sterke kapitaalpositie en kasstromen kan uitvoeren. Daarnaast zal AEGON, als onderdeel van zijn strategie, securitisaties gebruiken om de herallocatie van kapitaal te versnellen, zoals de onlangs aangekondigde securitisatie van EUR 315 miljoen van een deel van de Britse unit-linked portefeuille.

Interimdividend

Het interimdividend voor 2008 bedraagt EUR 0,30. Het interimdividend wordt betaald in contanten of in aandelen naar keuze van de aandeelhouder. De waarde van het dividend in aandelen zal ongeveer gelijk zijn aan de waarde van het dividend in contanten. AEGON is van plan om het verwateringseffect van het dividend in aandelen te neutraliseren.

AEGON aandelen gaan op 8 augustus 2008 ex-dividend. De peildatum voor dividendgerechtigheid is 12 augustus 2008. De keuzeperiode voor aandeelhouders loopt van 8 augustus tot en met 29 augustus 2008. De aandelenfractie zal worden bepaald aan de hand van de gemiddelde koers van het aandeel ter beurze van Euronext Amsterdam over de vijf beursdagen 1 tot en met 5 september 2008. De aandelenfractie zal worden gepubliceerd op 5 september 2008 na sluiting van Euronext Amsterdam. Het dividend wordt 15 september 2008 betaalbaar gesteld.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan 31.500 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): netto operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen, netto onderliggend operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van de verschillende maatstaven verwijzen wij naar pagina 23 & 32 van het Engelse persbericht. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
   - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
    beleggingsportefeuilles; en
   - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
    bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
    daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;
  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;
  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;
  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;
  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en
  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

Dit persbericht is een verkorte vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations             
  Telefoon: +31(0)70-344-8344         
  E-mail: gcc-ir@aegon.com 

  Persconferentie
  9:00 uur
  Audio webcast via http://www.aegon.com

  Investor relations            
  Telefoon: +31(0)70-344-8305        
  E-mail: ir@aegon.com  

  Analyst & investor call
  17:00 uur
  Audio webcast via http://www.aegon.com
  Inbelnummers: VS +1-480-629-1990
         VK +44-208-515-2301
         NL +31(0)20-796-5332

  Financial supplement           
  AEGON's Q2 2008 Financial supplement is 
  beschikbaar op http://www.aegon.com   

  Website: http://www.aegon.com    

BRON AEGON N.V.