Aegon realiseert goed onderliggend resultaat en sterke stijging van verkopen en waarde nieuwe productie

20 Feb, 2014, 06:30 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, February 20, 2014 /PRNewswire/ --

Groei onderliggend resultaat vóór belastingen

    - Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 491 miljoen door groei van de activiteiten, hogere aandelenmarkten en eenmalige posten; dit wordt gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen

    - Fair value verlies van EUR 260 miljoen door het effect van stijgende rente en aandelenmarkten op hedging programma's en door lagere risico-opslag bij waardering van verplichtingen

    - Nettowinst daalt naar EUR 174 miljoen, vooral door fair value verliezen

    - Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,9% door een toename van het eigen vermogen

Stortingen blijven op hoog niveau door variable annuities, pensioenen en vermogensbeheer

    - Bruto-stortingen nemen met 15% toe tot EUR 10,6 miljard, vooral in variable annuities en pensioenen in de Verenigde Staten en vermogensbeheer; de netto-stortingen exclusief aflopende activiteiten zijn meer dan verdubbeld tot EUR 2 miljard

    - Verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 480 miljoen; dit is een afname van 29%, die vooral kan worden verklaard door uitzonderlijk hoge verkopen een jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland

    - Verkoop ziektekosten- en schadeverzekeringen daalt met 6% naar EUR 199 miljoen door de lagere productie in Nederland en ongunstige wisselkoersen

    - Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt tot EUR 268 miljoen door een hogere rente, gestegen verkoopvolumes en management maatregelen voor betere marges

Kapitaalpositie blijft sterk, onder meer door operationele kasstromen

    - Solvabiliteitsratio van 212% onderstreept onze sterke kapitaalpositie

    - Kapitaaloverschot in de holding neemt toe tot EUR 2,2 miljard; EUR 0,9 miljard hiervan is bestemd voor schuldreductie in 2014

    - Operationele vrije kasstromen van EUR 228 miljoen, dit is inclusief markteffecten en eenmalige posten van EUR 76 miljoen negatief

   - Slotdividend wordt voorgesteld van EUR 0,11 per aandeel - het totale dividend over 2013 neemt toe met 5% vergeleken met 2012

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Met de goede resultaten in het vierde kwartaal sluit Aegon een sterk jaar af. Dit bevestigt dat de strategische keuzes die wij hebben gemaakt de juiste zijn. Ons onderliggend resultaat, verkopen en waarde van de nieuwe productie zijn opnieuw gestegen. De nettowinst is negatief beïnvloed door fair value verliezen die vooral voortvloeien uit de hedges waarmee we onze kapitaalpositie beschermen. De kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk zodat we tegelijkertijd kunnen investeren in ons bedrijf én in betere dienstverlening aan onze klanten."

"Innovatie speelt een belangrijke rol in alle lagen van de organisatie om het contact met onze klanten te verbeteren, onze bedrijfsvoering te optimaliseren en aantrekkelijke producten aan te bieden. Een goed voorbeeld was een tweede transactie die een deel van het lang-levenrisico in Nederland afdekt, waarmee we onze leidende positie in de Nederlandse pensioenmarkt hebben bevestigd. Daarnaast zien we toenemende waardering voor de kwaliteit van onze producten en het hoge niveau van de dienstverlening in onze andere kernmarkten de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk."

"We stellen een slotdividend voor van 11 eurocent per aandeel. Dit is in lijn met onze eerder gecommuniceerde doelstelling van het betalen van een aantrekkelijk dividend, in wat onzekere economische tijden blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de genomen maatregelen, de kracht van het bedrijf en een sterke kapitaalpositie kunnen inspelen op de toenemende vraag van onze klanten."

  Kerncijfers

                  Kw4  Kw3     Kw4    12M  12M
  bedragen in EUR miljoenen   2013  2013  %  2012  %  2013 2012  %

  Onderliggend resultaat
  voor belastingen        491  531  -8  461  7 1,945 1,851  5

  Nettowinst           174  227 -23  431 -60  849 1,582 -46

  Verkoop           1,741 1,697  3 1,813 -4 7,151 6,725  6

  Marktconforme waarde
  nieuwe productie        268  285  -6  204 31  986  619 59

  Rendement op eigen
  vermogen           6.9%  9.9% -30  7.4% -7  7.4% 7.4%  0


Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website: http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-presentations/Press-Releases/2014/Q4-2013/

Over Aegon

Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan 25 landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft ruim 26.500 medewerkers en miljoenen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.

DISCLAIMERS

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone of een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland van het Verenigd Koninkrijk;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  Media
  Robin Boon
  +31(0)70-344-8956
  gcc@aegon.com


  Investor relations
  Willem van den Berg
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com


BRON Aegon N.V.