AEGON realiseert groei in verkoop en resultaat en behoudt sterke kapitaalpositie

10 Mei, 2012, 06:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, May 10, 2012 /PRNewswire/ --

 

 • Hoger resultaat door groei activiteiten, kostenbesparingen en gunstige financiële markten
 • Onderliggend resultaat gestegen tot EUR 425 miljoen, inclusief een additionele last van EUR 12 miljoen
  door ongunstige sterftecijfers ten opzichte van het 1e kwartaal 2011
 • Afboekingen dalen tot EUR 41 miljoen, het laagste niveau in vier jaar
 • Nettowinst gestegen tot EUR 521 miljoen als gevolg van gunstige fair value items en belastingbaten
 • Rendement op eigen vermogen van 6,9% of 7,8% exclusief run-off activiteiten
 • Doelstelling verdubbeling resultaten uit fee-activiteiten bereikt: 35% van onderliggend resultaat in eerste kwartaal uit fee-activiteiten

 • Verkopen stijgen sterk dankzij pensioen- en vermogensbeheerstortingen
 • Toename van stortingen met 50% tot EUR 11 miljard door pensioenverkopen in de Verenigde Staten en nieuwe vermogensbeheercontracten
 • Verkoop ziektekosten- en ongevallenverzekeringen steeg met 23% tot EUR 195 miljoen, dankzij groei in Amerika
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalde met 11% tot EUR 445 miljoen; de stijging in de Verenigde Staten werd tenietgedaan door lagere verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland
 • Marktconforme waarde nieuwe productie toegenomen tot EUR 125 miljoen; prijsaanpassingen door lage rentestanden

 • Onverminderd sterke kapitaalpositie en kasstromen
 • IGDa) solvabiliteitsratio stijgt tot 201%; IGD surplus kapitaal van EUR 7,1 miljard
 • Kernkapitaalratio van 74,2% op schema om eind 2012 boven 75% uit te komen
 • Operationele vrije kasstroom neemt toe tot EUR 805 miljoen, inclusief EUR 400 miljoen aan buitengewone posten

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Na een jaar van grote veranderingen heeft AEGON in het eerste kwartaal van 2012 een sterke start gemaakt met een toename van zowel verkopen als resultaat. Door onze succesvolle kostenbesparingen is onze focus versterkt. Ook hebben ze bijgedragen aan het hogere resultaat. Doordat we ons meer richten op de groeiende behoefte aan pensioenoplossingen zijn de pensioenstortingen in de Verenigde Staten substantieel gestegen. Ook met ons vermogensbeheer voor derden konden we een aanzienlijke instroom van nieuwe gelden realiseren. Wij hebben al in een vroegtijdig stadium ons strategische doel bereikt om een groter deel van ons resultaat uit fee-activiteiten te halen.

Met name het niveau van de afboekingen - de laagste in vier jaar - stemt ons tevreden. Tegelijkertijd houden wij in deze tijd van voortdurende economische onzekerheid vast aan onze sterke kapitaalpositie.

Het financiële resultaat van AEGON in het eerste kwartaal bevestigt de kracht van ons bedrijf en laat zien dat onze maatregelen de juiste zijn. Daarom zien wij ernaar uit om weer dividend te gaan uitkeren, zodra onze aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders daartoe heeft besloten."

  KERNCIJFERS
 
                               Kw4    Kw1
  bedragen in EUR miljoenen b)      Noot Kw1 2012  2011  % 2011  %
 
  Onderliggend resultaat voor belastingen  1   425  346 23  414  3
 
  Nettowinst                 2   521   81  -  327 59
 
  Verkoop                  3  1,758 1,409 25 1,411 25
 
  Marktconforme waarde nieuwe productie   4   125   71 76  121  3
 
  Rendement op eigen vermogen        5   6.9%  5.2% 33 7.7% -10


Voor segment rapportage doeleinden worden bepaalde door ons gehanteerde niet-IFRS maatstaven, waaronder het onderliggend resultaat vóór belastingen, het netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationele kosten, belastingen inclusief geassocieerde deelnemingen, winst voor belastingen inclusief geassocieerde deelnemingen en marktconforme waarde nieuwe productie berekend door de opbrengsten en kosten van bepaalde deelnemingen in Spanje, India, Brazilië en Mexico naar rato te consolideren. Wij zijn van mening dat onze niet-IFRS maatstaven zinvolle informatie geven over het onderliggend operationeel resultaat van onze bedrijfsonderdelen, waaronder inzicht in de financiële maatstaven die AEGON's senior management gebruikt om het bedrijf te besturen. Zo wordt AEGON's senior management deels beloond op basis van behaalde resultaten afgezet tegen doelstellingen die gebruik maken van de hier gerapporteerde niet-IFRS maatstaven. Hoewel andere verzekeraars niet-IFRS maatstaven hanteren die in belangrijke mate vergelijkbaar zijn met die van AEGON, kunnen de in dit rapport gerapporteerde niet-IFRS maatstaven afwijken van de niet-IFRS maatstaven van andere verzekeraars. Er bestaan geen standaarden voor deze maatstaven, noch onder IFRS noch onder andere algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen. Lezers wordt aangeraden kennis te nemen van de verschillende manieren waarop AEGON en andere verzekeraars vergelijkbare informatie presenteren voordat zij tot vergelijking overgaan.

AEGON is van mening dat de niet-IFRS maatstaven die in dit rapport worden gerapporteerd tezamen met de IFRS gegevens zinvolle aanvullende informatie opleveren voor de beleggerswereld om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren, nadat de invloed van de huidige IFRS financiële verslaggevinggrondslagen voor financiële instrumenten en verzekeringscontracten buiten beschouwing is gelaten. In deze grondslagen is een aantal alternatieven opgenomen waaruit bedrijven een keuze kunnen maken bij het rapporteren van hun resultaten (bedrijven kunnen bijvoorbeeld verschillende lokale algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen toepassen). Dit kan de vergelijkbaarheid van periode op periode bemoeilijken.

Zie voor de definitie van onderliggend resultaat en de aansluiting van onderliggend resultaat naar winst voor belasting Note 3 "Segment information" in de Condensed consolidated interim financial statements.

Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. en het aandeel van minderheidsaandeelhouders.

Verkoop wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen plus 1/10 bruto stortingen plus nieuwe premieproductie ziektekostenverzekeringen plus nieuwe premieproductie schadeverzekeringen.                                    

De contante waarde van alle cash flows van de nieuwe productie gedurende de rapportageperiode, berekend op basis van economische aannames die gelden op het moment van verkoop. Marktconforme waarde nieuwe productie wordt berekend op basis van een risico neutrale benadering, waarbij geen rekening wordt gehouden met een hogere opbrengst dan de risicovrije rente, met uitzondering van een liquiditeitspremie. Marktconforme waarde nieuwe productie is na belasting en exclusief de tijdswaarde van financiële opties en garanties, een opslag voor bepaalde financiële en niet-financiële risico's en bepaalde kapitaalkosten.                                    

Rendement op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.                                    

Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen. Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON. Capital securities that are denominated in foreign currencies are, for purposes of calculating the capital base ratio, revalued to the period-end exchange rate. Capital securities that are denominated in foreign currencies are, for purposes of calculating the capital base ratio, revalued to the period-end exchange rate. Capital securities that are denominated in foreign currencies are, for purposes of calculating the capital base ratio, revalued to the period-end exchange rate.                

Reconciliatie van de operationele kosten:

                           Kw1 2012
 
  Werknemers kosten                   504
  Administratieve kosten                 262
  Operationele kosten voor IFRS rapportage        766
  Operationele kosten gerelateerd aan deelnemingen    15
  Operationele kosten in financieel bericht       781


Verkoop nieuwe levensverzekeringen, bruto stortingen en netto stortingen bevatten resultaten van onze deelnemingen in Spanje, Brazilië en Mexico die op een proportionele wijze zijn geconsolideerd.                                    

Operationele vrije kasstromen weerspiegelen de som van de opbrengst op het vrije vermogen, resultaten op onze verzekeringsportefeuille, vrijval van benodigd vermogen voor onze verzekeringsportefeuille verminderd met kapitaalsbeslag gerelateerd aan de nieuwe productie. Wij verwijzen naar ons Embedded Value verslag over 2011 voor meer details.                                    

De berekening van het kapitaaloverschot en de solvabiliteitsratio op basis van de IGD (Insurance Group Directive) is gebaseerd op de IFRS kapitaalvereisten van Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de EU (Pillar 1 voor AEGON UK) en op de lokale vereisten voor bedrijfsonderdelen buiten de EU. Het vereiste kapitaal voor de levensverzekeringsbedrijven in de VS is berekend als twee keer de hoogste waarde van de Company Action Level range (200%), zoals die in de VS wordt gehanteerd door de National Association of Insurance Commissioners. De berekening van de IGD ratio is exclusief het beschikbare en vereiste kapitaal van de With-Profit funds in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk staat in de solvabiliteitsberekening die bij toezichthouder wordt gedeponeerd slechts toe dat het beschikbare kapitaal van het With-Profit fund wordt opgenomen in het totaal beschikbare kapitaal, gelijk aan het bedrag van het With Profits fund vereiste kapitaal.                                    

De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant.                                    

De vergelijkende cijfers 2011 zijn aangepast in verband met wijzigingen in AEGON's organisatie. Bedrijfsonderdelen in Azië die voorheen bestuurd werden door AEGON Amerika zijn nu opgenomen in Azië, in het Nieuwe markten segment. Deze herziening in financiële rapportage weerspiegelt de veranderingen in de aansturing van de organisatie, waarbij AEGON's activiteiten in Azië worden aangestuurd vanuit AGON's regionale hoofdkantoor in Hongkong.                                    .

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • AEGON speelt met nieuwe aanpak in op pensioenhervormingen in Verenigd Koninkrijk
 • AEGON breidt strategisch samenwerking met Liberbank in Spanje uit
 • AEGON beëindigt notering van gewone aandelen aan de London Stock

Stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel

AEGON heeft tot doel een stabiele winstgroei te realiseren met een verbeterd risico-rendementprofiel. Daarom zijn de volgende doelstellingen* geformuleerd:

 • Groei van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar tussen 2010 en 2015.
 • Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015.
 • In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken.
 • Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstroom 2010 met 30% in 2015.

AEGON denkt deze doelstellingen te kunnen realiseren al zullen de uitkomsten aan de onderkant van de bandbreedte liggen omdat de economische teruggang een negatief effect heeft op de groeikansen van het bedrijf.

AMBITIE AEGON

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015
STRATEGISCHE PRIORITEITEN
o Optimize portfolio
o Enhance customer loyalty
o Deliver operational excellence
o Empower employees

AEGON's ambitie
AEGON's ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund door vier strategische doelstellingen: Optimize Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees.


Deze doelstellingen zijn ingebed in alle AEGON activiteiten en leveren het strategische raamwerk om de ambitie van het bedrijf te verwezenlijken: voor klanten en distributiepartners de meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de sector.

Optimize portfolio

In het Verenigd Koninkrijk positioneert AEGON zich om de mogelijkheden te benutten die de pensioen-hervorming en de introductie van automatische deelname aan pensioenregelingen bieden. In maart 2012 heeft AEGON aangekondigd dat het bedrijf samen met de National Employment Savings Trust (NEST) Corporation in het Verenigd Koninkrijk werkgevers, die naast een NEST pensioenregeling ook een AEGON pensioenregeling willen aanbieden, zal ondersteunen bij geïntegreerde automatische deelname. De verwachting is dat automatische deelname de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij pensioenvoorzieningen zal vergroten en AEGON heeft een prima uitgangspositie om aanvullende pensioenoplossingen te bieden. AEGON ligt op schema om halverwege 2012, als onderdeel van het onlangs geïntroduceerde platform AEGON Retirement Choices, een specifiek Workplace Savings platform te introduceren.

In het Verenigd Koninkrijk richt AEGON zich ook op het aangaan van strategische distributieovereen-komsten, vooruitlopend op wijzigingen die het gevolg zijn van de Retail Distribution Review. Onlangs heeft AEGON bekendgemaakt dat het bedrijf is uitgekozen om deel uit te maken van een alleen voor een select aantal aanbieders toegankelijk adviespanel van de toonaangevende adviesgroep Sesame Bankhall.

* De belangrijkste economische aannames verwerkt in de doelstellingen: jaarlijks bruto rendement op aandelen 9%, Amerikaanse 10-jaars rente 4,75% in 2016 en een EUR/USD wisselkoers van 1,35.

Azië is een lange termijn groeimarkt voor AEGON. Om de mogelijkheden in deze regio optimaal te benutten, worden alle activiteiten in Azië nu aangestuurd vanuit het regionale hoofdkantoor in Hongkong. Hierdoor kunnen product- en distributiekennis worden gebundeld en de efficiency worden verbeterd met als doel organische groei van de activiteiten van AEGON in Azië te bereiken.

AEGON heeft met ingang van het eerste kwartaal 2012 zijn financiële rapportage aangepast volgend op de wijzigingen in de organisatiestructuur. Een aantal activiteiten in Azië, die voorheen vanuit AEGON Amerika werden aangestuurd, worden vanaf nu gerapporteerd als onderdeel van Azië binnen het segment Nieuwe markten. Deze aanpassingen zijn niet van invloed op het door AEGON gepubliceerde geconsolideerd onderliggend resultaat vóór belastingen of op de nettowinst

In Spanje heeft AEGON een overeenkomst gesloten met Liberbank om de samenwerking op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen uit te breiden door een belang van 50% te nemen in Liberbank Vida. Naast het netwerk van Caja Cantabria heeft de samenwerkingsovereenkomst nu ook betrekking op het kantorennetwerk van Cajastur en Caja Extremadura. Onder de overeenkomst kunnen AEGON en Liberbank levensverzekeringen en pensioenproducten aan ruim één miljoen klanten aanbieden via een netwerk van meer dan 700 kantoren.

In India heeft AEGON Religare iTerm opnieuw in de markt gezet. Dit is een innovatieve levensverzekering die klanten de mogelijkheid geeft uit meerdere opties te kiezen. AEGON Religare bevestigt opnieuw zijn leidende positie in verkoop via het internet en verwacht dat binnen twee jaar ten minste 15 tot 20% van de polissen online verkocht wordt omdat miljoenen klanten in India het internet gaan gebruiken. Sinds de introductie van iTerm in 2009 zijn meer dan 19.000 polissen online verkocht.

AEGON heeft van DNB toestemming gekregen om een tweede premiepensioeninstelling (PPI) op te zetten. Dit is een instelling die tegen lage kosten individuele beschikbare premieregelingen kan uitvoeren. AEGON's tweede PPI zal beschikbare premie pensioenoplossingen aanbieden aan het midden- en kleinbedrijf. De eerste PPI richt zich meer op grotere bedrijven.

Deliver operational excellence

In het Verenigd Koninkrijk heeft AEGON met succes zijn nieuwe bedrijfsmodel geïmplementeerd en zijn doelstelling bereikt om de operationele kosten voor zijn levensverzekerings- en pensioenactiviteiten met 25% te verminderen, gerekend vanaf het niveau van 2009. Deze herstructurering levert een jaarlijkse kostenbesparing op van GBP 80 miljoen. Dit voordeel zal zichtbaar worden in 2012.

In Nederland ligt AEGON op schema met de reorganisatie van de activiteiten met als doel de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken, zodat beter ingespeeld kan worden op de gewijzigde omstandigheden en mogelijkheden in de Nederlandse markt. Door het reorganisatieprogramma en andere initiatieven bereikt AEGON Nederland een jaarlijkse kostenreductie van EUR 100 miljoen ten opzichte van het niveau van 2010.

De kostenbesparingen moeten de druk op het onderliggende resultaat door de hogere financieringslasten voor hypotheken, hogere voorzieningen voor het langlevenrisico en de terugloop in de bestaande levensverzekerings-portefeuille opvangen. Het merendeel van de kostenbesparingen wordt naar verwachting in 2012 gerealiseerd. Tot op dit moment is voor EUR 49 miljoen aan kostenbesparingen doorgevoerd.

Beëindiging notering London Stock Exchange

AEGON zal een verzoek indienen om de notering van gewone aandelen aan de London Stock Exchange (LSE) in het Verenigd Koninkrijk te beëindigen. Het aantal aan de LSE verhandelde aandelen is te verwaarlozen en staat niet in verhouding tot de daarmee samenhangende kosten. Zodra de beëindiging door de LSE wordt geaccepteerd, zal de laatste handelsdag bekendgemaakt worden. De aandelen AEGON blijven genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange.

  FINANCIEEL OVERZICHT c)
 
                                Kw1  Kw4    Kw1
  EUR miljoenen                    Noot  2012  2011  %  2011  %
 
  Onderliggend resultaat
  Amerika                           292  316 -8  336 -13
  Nederland                          79   75  5   81 -2
  Verenigd Koninkrijk                     29  -26  -   12 142
  Nieuwe markten                        88   65 35   68 29
  Holding en overig                      -63  -84 25  -83 24
  Onderliggend resultaat voor belasting            425  346 23  414  3
 
  Fair value items                      156  -20  -  -85  -
  Winsten / (verliezen) op beleggingen             45   49 -8   91 -51
  Bijzondere waardeverminderingen               -41  -94 56  -62 34
  Overige baten/(lasten)                   -17  -194 91   -3  -
  Run-off activiteiten                     -2   1  -   22  -
  Winst voor belasting                    566   88  -  377 50
  Belastingen                         -45   -7  -  -50 10
  Nettowinst                         521   81  -  327 59
 
  Nettowinst / (verlies) toerekenbaar aan:
  Houders van eigen-vermogensinstrumenten van 
  AEGON N.V.                         521   79  -  327 59
  Minderheidsbelang                       -   2  -   -  -
 
  Netto onderliggend resultaat                328  253 30  333 -2
 
  Provisies en kosten                    1,399 1,684 -17 1,513 -8
  waarvan operationele kosten              7  781  872 -10  837 -7
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen                        1,160 1,876 -38 1,726 -33
  Periodieke premie op jaarbasis               329  311  6  328  0
  Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen            445  498 -11  501 -11
 
  Nieuwe levenproductie
  Amerika                        8  120  109 10  105 14
  Nederland                          32  117 -73   65 -51
  Verenigd Koninkrijk                     213  189 13  247 -14
  Nieuwe markten                     8   80   83 -4   84 -5
  Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen            445  498 -11  501 -11
 
  Nieuwe premieproductie ziektekostenverzekeringen      195  188  4  159 23
  Nieuwe premieproductie schadeverzekeringen          14   13  8   13  8
 
  Bruto stortingen (op en niet op de balans)
  Amerika                        8 7,392 5,009 48 5,629 31
  Nederland                          560  560  0  462 21
  Verenigd Koninkrijk                      8   9 -11   19 -58
  Nieuwe markten                     8 3,083 1,522 103 1,267 143
  Totaal bruto stortingen                 11,043 7,100 56 7,377 50
 
  Netto stortingen (op en niet op de balans)
  Amerika                        8 1,061  -886  -  -233  -
  Nederland                         -185  -160 -16  -115 -61
  Verenigd Koninkrijk                     -1   1  -   2  -
  Nieuwe markten                     8 1,364  108  - -1,719  -
  Totaal netto stortingen exclusief run-off activiteiten  2,239  -937  - -2,065  -
  Run-off activiteiten                   -1,160 - 611 -90  -880 -32
  Totaal netto stortingen                  1,079 -1,548  - -2,945  -


OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

In het eerste kwartaal 2012 steeg AEGON's onderliggend resultaat vóór belastingen met 3% in vergelijking met het eerste kwartaal 2011 tot EUR 425 miljoen. De stijging is het gevolg van goed uitgevoerde kostenbesparingsprogramma's, een hoger resultaat uit fee-activiteiten door gunstige aandelenmarkten en gunstige valutaontwikkelingen. Het resultaat werd negatief beïnvloed door ongunstige sterftecijfers en een lager resultaat uit fixed annuities in Amerika en slechte arbeids-ongeschiktheidscijfers in Nederland.

Het onderliggend resultaat in Amerika bedroeg EUR 292 miljoen. De daling van 13% ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 is voornamelijk het gevolg van ongunstige sterftecijfers (EUR 12 miljoen) en een lager resultaat uit fixed annuities, omdat op deze activiteit minder nadruk wordt gelegd. Dit werd ten dele goedgemaakt door een hoger resultaat uit fee-activiteiten. Daarnaast werd het resultaat negatief beïnvloed door doorbelaste kosten van het Corporate Center (EUR 7 miljoen) en een stijging van employee benefit kosten (EUR 10 miljoen).

In Nederland daalde het onderliggend resultaat met 2% tot EUR 79 miljoen. De daling was voornamelijk het gevolg van een stijgend aantal uitkeringen op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het schadesegment. Dit werd goedgemaakt door een hogere bijdrage van de hypotheekportefeuille.

In het Verenigd Koninkrijk verdubbelde het onderliggende resultaat tot ruim EUR 29 miljoen. De sterke verbetering van het resultaat was het gevolg van de succesvolle implementatie van het kostenbesparingsprogramma en eenmalige buitengewone lasten die in het vorige jaar zijn geboekt en dit jaar niet terugkeren.

Het onderliggend resultaat in Nieuwe markten steeg 29% tot EUR 88 miljoen. De stijging was voornamelijk het gevolg van een hoger resultaat bij AEGON Asset Management door groei van de activiteiten, hogere fees en verschil in de fasering van kosten.

Dit werd ten dele tenietgedaan door een lager onderliggend resultaat in Centraal- en Oost-Europa en bij Variable Annuities Europe.

De totale kosten van de holding daalden 24% tot EUR 63 miljoen omdat de kosten van het Corporate Center nu ten laste van de bedrijfsonderdelen worden gebracht. Deze wijziging heeft betrekking op de verschillende diensten die het Corporate Center verleent aan de bedrijfsonderdelen. In het eerste kwartaal 2012 is EUR 16 miljoen aan bedrijfs-onderdelen doorbelast.

Nettowinst

Alle bedrijfsonderdelen leverden in het eerste kwartaal 2012 een positieve bijdrage aan de nettowinst. De stijging tot EUR 521 miljoen was het gevolg van een hoger onderliggend resultaat, gunstige resultaten op fair value items en lagere afboekingen op beleggingen.

Fair value  items

Het resultaat op fair value items steeg tot EUR 156 miljoen. De positieve resultaten zijn vooral gerelateerd aan de alternatieve beleggings-categorieën in Amerika, de garantieportefeuille in Nederland en derivaten aangehouden door de holding.

Gerealiseerde winsten op beleggingen

In het eerste kwartaal bedroegen de gerealiseerde winsten op beleggingen EUR 45 miljoen. Dit is het gevolg van normale handelsactiviteiten in de beleggingsportefeuille.

Afboekingen

De afboekingen op beleggingen daalden tot EUR 41 miljoen. Dit is het laagste niveau in vier jaar. De afboekingen hangen voornamelijk samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt.

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 17 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op een last van EUR 17 miljoen in verband met de bankbelasting in Hongarije over het volledige jaar 2012.

Herstructureringskosten in Nederland (EUR 3 miljoen) en AEGON Asset Management (EUR 1 miljoen) werden goedgemaakt door een positieve bijdrage van EUR 6 miljoen in verband met polishouderbelasting.

Run-off  activiteiten

De run-off activiteiten boekten een verlies van EUR 2 miljoen. De positieve resultaten uit BOLI/COLI (EUR 17 miljoen) werden tenietgedaan door een verlies op de spread-based activiteiten (EUR 7 miljoen) en door amortisatie van vooruitbetaalde kosten gerelateerd aan de verkoop van het levensherverzekeringsbedrijf (EUR 9 miljoen).

Belastingen

In het eerste kwartaal bedroeg de belastinglast EUR 45 miljoen, waarin een bate is verwerkt van EUR 51 miljoen in verband met de run-off van institutional spread-based activiteiten van AEGON in Ierland. In het Verenigd Koninkrijk werd een belastingbate van EUR 27 miljoen geboekt als gevolg van een aangekondigde verlaging van het belasting-tarief, terwijl in Nederland een belastingbate van EUR 19 miljoen is geboekt als gevolg van een schikking.

Rendement op eigen vermogen

Door een hoger dan gemiddeld eigen vermogen exclusief de herwaarderingsreserve en een lager onderliggend resultaat in vergelijking met het eerste kwartaal 2011 bedroeg het rendement op het eigen vermogen 6,9% over het eerste kwartaal 2012. Over dezelfde periode bedroeg het rendement op het eigen vermogen exclusief de run-off activiteiten 7,8%.

Operationele kosten

In het eerste kwartaal daalden de operationele kosten 7% tot EUR 781 miljoen als gevolg van kosten-besparingen, lagere herstructureringslasten en desinvesteringen.

Verkopen en stortingen

De totale verkopen van AEGON stegen 25% tot EUR 1,8 miljard. De gestegen verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika werd tenietgedaan door lagere verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De sterke bruto stortingen zijn voornamelijk het gevolg van pensioenstortingen in Amerika en goede resultaten in zowel het particuliere als institutionele segment van AEGON Asset Management. De nieuwe premieproductie voor ziektekosten- en ongevallenverzekeringen steeg sterk, voornamelijk als gevolg van reisverzekeringen in Amerika.

Marktconforme waarde nieuwe productie

AEGON opereert volgens economische criteria. Dit wil zeggen dat de onderneming zijn producten prijst op basis van marktomstandigheden die gehedged kunnen worden in plaats van op basis van aannames over economische omstandigheden in de toekomst. Vanaf het eerste kwartaal 2012 zal AEGON elk kwartaal de marktconforme waarde nieuwe productie publiceren. Tegelijkertijd wordt de publicatie van de waarde nieuwe productie zoals die tot nu toe op embedded value basis werd berekend, beëindigd.

Vergeleken met het eerste kwartaal 2011 is de marktconforme waarde nieuwe productie licht gestegen tot EUR 125 miljoen. Hogere winst-gevendheid van de annuity-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en een hogere bijdrage van hypotheken in Nederland werden gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de waarde nieuwe productie in Amerika als gevolg van lagere rentestanden.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen steeg 3% in vergelijking met het einde van 2011 tot EUR 437 miljard op 31 maart 2012. De toename is het gevolg van een netto-instroom en het effect van hogere aandelenmarkten op beleggingsverzekeringen en op niet op de balans opgenomen activa. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door uitstroom uit de run-off activiteiten en fixed annuities.

Kapitaalmanagement

AEGON's kernkapitaal exclusief de herwaarderings-reserve bedroeg EUR 17,7 miljard. Dit komt overeen met 74,2%6 van de totale kapitaalbasis per 31 maart 2012. AEGON ligt op schema om aan het eind van 2012 een kernkapitaal van ten minste 75% van het totale kapitaal te hebben.

Het eigen vermogen steeg tot EUR 21,3 miljard. De stijging is het gevolg van de nettowinst over het eerste kwartaal en een stijging van de herwaarderingsreserve. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. De herwaarderings-reserve steeg in het eerste kwartaal licht tot EUR 3,6 miljard, vooral door een lagere kredietopslag op obligaties.

De reserve voor omrekeningsverschillen vreemde valuta daalde, met name als gevolg van de stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het eigen vermogen per gewoon aandeel, exclusief preferent kapitaal, bedroeg per 31 maart 2012
EUR 10,18.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2012 bedroeg het kapitaaloverschot in de holding EUR 1,4 miljard. AEGON streeft naar een buffer in de holding van ten minste 1,5 maal de kosten van de holding, in 2012 ongeveer gelijk aan EUR 750 miljoen.

Op 31 maart 2012 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) solvabiliteitsratio 201%, een stijging ten opzichte van de 195% aan het einde van 2011.

Op basis van lokale solvabiliteitseisen bleef de Risk Based Capital (RBC) ratio in de Verenigde Staten ongeveer gelijk met ~445%. De IGD ratio in Nederland steeg tot ~210%, terwijl de Pillar I ratio in het Verenigd Koninkrijk aan het einde van het eerste kwartaal 2012 ~135% bedroeg.

In mei heeft AEGON de verkoop van EUR 667 miljoen SAECURE 11 notes afgerond. Onderdeel van deze transactie was een tranche van USD 600 miljoen van in Amerikaanse dollars luidende residential mortgage-backed securities (RMBS) die onder Amerikaanse beleggers is geplaatst. Door deze transactie heeft AEGON zijn beleggerbasis voor dit type beleggingen buiten Europa verder verbreed.

AEGON is van mening dat deze succesvolle plaatsing betekent dat Amerikaanse beleggers erkennen dat Nederlandse RMBS notes van hoge kwaliteit zijn en dat AEGON's SAECURE programma wordt erkend als een kwalitatief hoogwaardig programma in de Nederlandse RMBS markt. De netto-opbrengst wordt gebruikt om een deel van de bestaande Nederlandse hypothekenportefeuille van AEGON te herfinancieren.

Kasstromen

AEGON streeft naar duurzame kasstromen en heeft zichzelf ten doel gesteld de operationele vrije kasstroom vanaf het genormaliseerde niveau van EUR 1,0-1,2 miljard per jaar in 2010 te verbeteren met 30% in 2015. In het eerste kwartaal genereerden de bedrijfsonderdelen van AEGON EUR 805 miljoen operationele vrije kasstromen. De operationele vrije kasstromen werden positief beïnvloed door de gunstige renteontwikkelingen en stijgende aandelen-markten. Exclusief eenmalige baten van ongeveer EUR 400 miljoen bedroeg de operationele vrije kasstroom EUR 405 miljoen. De operationele vrije kasstromen reflecteren de door de bedrijfsonderdelen gegenereerde uitkeerbare winsten. De effecten van initiatieven om kapitaal te besparen zijn niet inbegrepen in de gerapporteerde operationele vrije kasstromen.


  BEHEERD VERMOGEN                      31 mrt. 31 dec. 
                     2012   2011  %
  Beheerd vermogen (totaal)     436,753 423,518  3
  Beleggingen voor algemene rekening 140,770 144,079 -2
  Beleggingen voor rekening van 
  polishouders            149,501 142,529  5
  Niet in de balans opgenomen 
  beleggingen derden         146,482 136,910  7


AANVULLENDE INFORMATIE

Den Haag, 10 mei 2012

Media conference call

07.45 uur: audio webcast op http://www.aegon.com

Analyst & Investor conference call

09.00 uur: audio webcast op http://www.agon.com


Inbelnummers

Nederland: 045 631 6902

Verenigd Koninkrijk: +44-207-153-2027

Verenigde Staten: +1-480-629-9673

Twee uur na de call is de opname ervan beschikbaar op http://www.aegon.com.

Supplementen

AEGON's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het eerste kwartaal 2012 zijn beschikbaar op http://www.aegon.com

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 47 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     1e kw. 2012  Jaar 2011
 
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      425 miljoen 1,5 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    445 miljoen 1,8 miljard
  Totaal bruto stortingen  11,0 miljard 32 miljard
  Beheerd vermorgen
  (per einde verslagperiode) 437 miljard 424 miljard


Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van AEGON's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit document bevat bepaalde informatie over AEGON's resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over AEGON in euro's, de valuta van de jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. AEGON acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in AEGON's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in AEGON's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van AEGON's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar AEGON significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke AEGON's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin AEGON actief is;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op AEGON's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van AEGON's verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor AEGON verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of AEGON's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen AEGON's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering,de  reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op AEGON's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar AEGON's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die AEGON's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • AEGON's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.


Contact


Media:
Greg Tucker
+31-(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com


Investor Relations:
Willem van den Berg
+31-(0)70-344-8305
ir@aegon.comhttp://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.