Aegon realiseert groei van resultaat, verkopen en kasstromen in tweede kwartaal

08 Aug, 2013, 06:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 8, 2013 /PRNewswire/ --


 • Sterk onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door fair value items
 • Onderliggend resultaat neemt toe tot EUR 478 miljoen; positief effect groei activiteiten en gunstige aandelenmarkten voor een deel teniet gedaan door herstructurering in Spanje en ongunstige wisselkoersen
 • Nettowinst van EUR 243 miljoen beïnvloed door verlies op fair value items als gevolg van hogere aandelenkoersen, volatiele aandelenmarkten en stijgende rente
 • Rendement op eigen vermogen bedraagt 6,7% of 7,4% exclusief de aflopende activiteiten

 • Positieve trend in verkopen spaar- en pensioenproducten zet door
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 21% tot EUR 520 miljoen; sterke pensioenverkopen vooral in Verenigd Koninkrijk en Nederland
 • Verkoop ongevallen-, ziektekosten- en schadeverzekeringen daalt met 7% naar EUR 187 miljoen als gevolg van beëindigen van enkele distributie-overeenkomsten
 • Stortingen nemen met 30% toe tot EUR 12,7 miljard; tegenover substantieel toegenomen vermogensbeheer en stortingen voor variable annuities, beleggingsfondsen en pensioenen staan
  lagere stortingen voor Stable Value Solutions
 • Marktconforme waarde van nieuwe activiteiten neemt sterk toe tot EUR 202 miljoen als resultaat
  van hogere verkoopvolumes, hogere rente en verbetering van marges

 • Kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk
 • IGD solvabiliteitsratio 220%, als gevolg van sterke kapitaalpositie bedrijfsonderdelen
 • Kapitaaloverschot van de holding neemt toe tot EUR 1,9 miljard
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 674 miljoen; inclusief markteffect en eenmalige items van
  EUR 308 miljoen
 • Interim-dividend verhoogd naar 11 eurocent per aandeel; verwateringseffect van dividend in
  aandelen wordt geneutraliseerd

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"De toename van ons onderliggend resultaat en onze verkopen in het afgelopen kwartaal bevestigen dat Aegon op de juiste weg is met zijn strategische transformatie. Vooral de goede verkopen van pensioenen en variable annuities in onze belangrijkste markten laten zien dat er een aanhoudend sterke vraag is naar onze aan pensioen gerelateerde producten."

"We zijn nieuwe distributie-overeenkomsten aangegaan die de netwerken van Aegon versterken, ons bereik vergroten en ons goed positioneren voor verdere groei van de verkoop in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. We zijn hierdoor in de gelegenheid om een langdurige relatie aan te gaan met vele nieuwe klanten om hen te ondersteunen bij de keuzes voor hun financiële toekomst."

"Door onze sterke kapitaalpositie en goede kasstromen kunnen wij ons interim-dividend verhogen als teken van vertrouwen. We hebben ons zodanig gepositioneerd dat we van stijgende rentetarieven en van recente marktontwikkelingen in de VS en elders kunnen profiteren en zijn in staat ook op de lange termijn waarde te creëren voor onze klanten en aandeelhouders."

"Onze goede resultaten in dit kwartaal bevestigen dat we de juiste beslissingen hebben genomen en dat we in de toekomst verdere strategische stappen kunnen zetten om leidend te worden op alle door ons gekozen markten."

  Kerncijfers

                        Kw2  Kw1    Kw2    6M  6M
  bedragen in EUR miljoenen         2013 2013  % 2012 % 2013 2012  %

  Onderliggend resultaat voor belastingen  478  445  7  457 5  923  896  3

  Nettowinst                 243  204 19  249 -2  447  774 -42

  Verkoop                 1.975 1.738 14 1.604 23 3.713 3.362 10

  Marktconforme waarde nieuwe productie   202  232 -13  117 73  434  242 79

  Rendement op eigen vermogen        6,7% 6,3%  6 7,1% -6 6,3% 7,0% -10


Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com.

DISCLAIMERS

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van Aegon's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Over Aegon

Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft circa 24.000 medewerkers en miljoenen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.

Media
Robin Boon   
+31(0)70-344-8956    
gcc@aegon.com    

Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com


BRON AEGON N.V.