Aegon realiseert sterk tweede kwartaal 2014

14 Aug, 2014, 06:30 BST Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 14, 2014 /PRNewswire/ --

Beheerd vermogen stijgt voor het eerst tot boven de EUR 500 miljard 

 • Hoger onderliggend resultaat vóór belastingen door sterke groei van de activiteiten  
 • Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 514 miljoen door groei, betere bedrijfsprestaties, hogere aandelenmarkten en ondanks ongunstige sterftecijfers in de VS en schommelingen in de wisselkoersen.
 • Verlies op fair value items van EUR 263 miljoen, voornamelijk door hedging en aanpassingen van onze modellen.
 • Nettowinst stijgt met 43% naar EUR 343 miljoen, vooral dankzij hogere beleggingswinsten.
 • Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 8,8%, of 9,6% exclusief het vereiste kapitaal bij de af te bouwen activiteiten.

 • Stijging verkopen door uitbreiding van distributienetwerk en productinnovatie  
 • Bruto-stortingen nemen met 3% toe tot EUR 13,0 miljard, vooral door pensioenen en variable annuities in de VS. Netto-stortingen stijgen naar een recordhoogte van EUR 6,1 miljard.
 • Verkoop van levensverzekeringen neemt af met 2% tot EUR 511 miljoen. Azië, de VS en Spanje stijgen en het Verenigd Koninkrijk en Nederland dalen.
 • Stijging van 36% in verkopen ziektekosten- en schadeverzekeringen tot EUR 252 miljoen, vooral in de VS.
 • Hogere marges zorgen voor 9% stijging van de marktconforme waarde van de nieuwe productie tot EUR 221 miljoen.

 • Kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk en leggen basis voor dividend 
 • Kapitaaloverschot in de holding en solvabiliteitsratio blijven stabiel op respectievelijk
  EUR 1,7 miljard en 211%.
 • Operationele vrije kasstromen bedragen EUR 370 miljoen. Schommelingen in de markt en eenmalige items hebben een effect van EUR 51 miljoen.
 • Het interim-dividend bedraagt 11 eurocent per aandeel.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur 

"We zijn zeer tevreden met het sterke resultaat van Aegon dat voortbouwt op de positieve ontwikkeling in de afgelopen kwartalen."

"We bieden onze klanten voortdurend vernieuwende producten en we gaan door met de uitbreiding van ons distributienetwerk. Een goed voorbeeld is de uitbreiding naar Portugal van onze succesvolle samenwerking met Banco Santander in Spanje. Ook dit kwartaal kiezen steeds meer klanten voor Aegon. Zij vertrouwen erop dat zij met onze producten en diensten hun financiële toekomst veilig kunnen stellen. Dit vertrouwen leidt er nu voor het eerst toe dat we meer dan 500 miljard euro aan beleggingen beheren voor onze klanten."

 "Onze sterke financiële basis wordt onderstreept door onze gezonde kasstromen en kapitaalpositie. Daardoor zijn we in de gelegenheid om het interim-dividend vast te stellen op 11 eurocent per aandeel."


  Kerncijfers

                         Kw2  Kw1    Kw2        6M
  bedragen in EUR miljoenen          2014 2014  % 2013  % 6M 2014 2013  %

  Onderliggend resultaat voor belastingen   514  498  3  481  7  1,012  945  7

  Nettowinst                  343  392 -12  240 43   735  464 58

  Verkoop                  2,066 2,086 -1 1,975  5  4,152 3,713 12

  Marktconforme waarde nieuwe productie    221  223 -1  202  9   444  434  2

  Rendement op eigen vermogen         8.8% 8.4%  5 8.0% 10  8.6% 7.6% 13

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate websiteaegon.com.

AANVULLENDE INFORMATIE 

Den Haag - 14 augustus 2014 

Presentatie 

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplement 

Aegon's Q2 2014 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&A 

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer  

Nederland: 020 716 8296

De opname van de conference call is twee uur na afloop beschikbaar op: aegon.com.

Aegon's geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com.

 

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven 

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone of een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland van het Verenigd Koninkrijk;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Media relations    
Dick Schiethart    
+31(0)70-344-8821    
gcc@aegon.com    

Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com


BRON Aegon N.V.