Aegon realiseert sterke stijging van winst en verkopen in eerste kwartaal 2014

15 Mei, 2014, 06:30 BST Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 15, 2014 /PRNewswire/ --


 • Hoger onderliggend resultaat vóór belastingen door sterke groei van de activiteiten 
 • Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 498 miljoen door groei, hogere aandelenmarkten en lagere rentelasten. Dit wordt deels teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen.
 • Verlies op fair value items gedaald tot EUR 116 miljoen. Dit verlies komt voornamelijk door hedging programma's.
 • Nettowinst stijgt sterk tot EUR 392 miljoen.
 • Rendement op eigen vermogen stijgt naar 8,4%.
 • Sterke stijging verkopen door pensioenen, variable annuities  en vermogensbeheer  
 • Bruto-stortingen nemen met 35% toe tot EUR 13,5 miljard door pensioenen en variable annuities in de VS en vermogensbeheer. De netto-stortingen worden negatief beïnvloed door verplichte overdracht van pensioenvermogen aan de Poolse Staat en door wijziging van een groot beleggingsmandaat.
 • Verkopen van levensverzekeringen dalen met 8% tot EUR 459 miljoen. De groei in de Verenigde Staten wordt meer dan teniet gedaan door verkoopdaling in het Verenigd Koninkrijk.
 • Verkopen schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgen met 17% tot EUR 279 miljoen.
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie blijft hoog met EUR 223 miljoen.

 • Daadkrachtig managen van kapitaal verlaagt financieringskosten 
 • Aflossing en herfinanciering van schuld ondersteunt doelstelling voor vreemd vermogen per einde 2014.
 • Kapitaaloverschot in de holding bedraagt EUR 1,7 miljard na reductie van de schuld en de solvabiliteitsratio blijft 212%.
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 331 miljoen.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur 

"Aegon heeft opnieuw een sterk resultaat behaald en zet de positieve trend van de afgelopen kwartalen voort. Pensioenen, variable annuities en vermogensbeheer hebben bijgedragen aan hogere verkopen en laten zien dat huidige én nieuwe klanten vertrouwen hebben in Aegon. Dit is het gevolg van de verbeteringen van producten, dienstverlening en bedrijfsvoering die Aegon doorvoert om de binding met onze klanten verder te verbeteren."

"In lijn met onze doelstelling hebben we onze schuldpositie verder afgebouwd. Dit maakt onze balans sterker en verlaagt de financieringskosten. Tegelijkertijd doen we investeringen in een versnelde implementatie van digitale technologie om beter met onze klanten te kunnen communiceren en onze organisatie efficiënter in te richten. Deze goede resultaten geven ons alle vertrouwen dat we ook in de toekomst klanten kunnen aantrekken en behouden en daarmee toonaangevend worden op alle markten waarin wij actief zijn."

 


  Kerncijfers

  bedragen in EUR miljoenen         Kw1 2014 Kw4 2013  % Kw1 2013  %

  Onderliggend resultaat voor belastingen     498   473  5   464  7

  Nettowinst                   392   157 150   224 74

  Verkoop                    2.086  1.741 20  1.738 20

  Marktconforme waarde nieuwe productie      223   268 -17   232 -4

  Rendement op eigen vermogen          8,4%   7,7%  9   7,8%  8

Gebruik deze link voo het officiële Engelstalige persbericht: 

http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-presentations/Press-Releases/2014/Earnings-Q1-2014

AANVULLENDE INFORMATIE 

Den Haag - 15 mei 2014 

Presentatie 

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplement 

Aegon's Q1 2014 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&A 

09:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummers  

Verenigde Staten: +1-480-629-9673
Verenigd Koninkrijk: +44-207-153-2027
Nederland: 045-631-6902

De opname van de conference call is twee uur na afloop beschikbaar op: aegon.com.

Voor het officiële persbericht verwijzen wij naar de bijlage inclusief de daarin opgenomen disclaimer.

 

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven 

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor  marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone of een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland van het Verenigd Koninkrijk;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of ewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.


  Media relations
  Robin Boon
  +31-(0)70-344-8956
  gcc@aegon.com

  Investor relations
  Willem van den Berg
  +31-(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

BRON Aegon N.V.