AEGON realiseert sterke winstgroei en toename waarde nieuwe productie

08 Nov, 2012, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

THE HAGUE, Nedeland, November 8, 2012 /PRNewswire/ --

 • Hoger resultaat door groei, lagere kosten en gunstige valutaontwikkelingen
 • Onderliggend resultaat neemt toe tot EUR 472 miljoen
 • Nettowinst van EUR 374 miljoen door hoger onderliggend resultaat en minder afschrijvingen
 • Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 7,7%. Exclusief vermogen in activiteiten die worden afgebouwd, is dit 8,6%

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier:

http://www.multivu.com/mnr/58637-aegon-quarter-3-results  

 • Stabiele verkopen - toename verkopen ziektekosten- en ongevallenverzekeringen teniet gedaan door lagere stortingen
 • EUR 405 miljoen aan nieuwe levensverzekeringen verkocht; tegenover sterke verkopen in de VS staan afgenomen verkopen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje
 • Verkopen ziektekosten- en ongevallenverzekeringen nemen met 24% toe tot EUR 190 miljoen door groei in Amerika
 • Stortingen dalen met 10% tot EUR 9,4 miljard
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie neemt sterk toe tot EUR 173 miljoen als gevolg van prijsaanpassingen en hogere marges

 • Aanhoudend sterke kapitaalpositie en kasstromen
 • Kapitaalbasisratio van 75% - in lijn met het doel van minimaal 75% eind 2012
 • Solvabiliteitsratio stijgt tot 222%
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 448 miljoen, exclusief negatief markteffect van EUR 407 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"De resultaten van het derde kwartaal geven ons het vertrouwen dat onze strategische prioriteiten de juiste zijn. We zien een sterke toename van de winst, verbeterde marges op verkochte producten, lagere kosten en een aanhoudend sterke kapitaalpositie. De kracht van onze organisatie blijkt uit de goede verkopen van pensioen- en andere spaarproducten voor later. Tegelijkertijd blijven we investeren in zowel ontwikkelde als opkomende markten om ons bedrijf beter en sneller te laten reageren op de nieuwe realiteit. Ondanks voorzichtige tekenen van herstel blijft er op de korte termijn aanzienlijke onzekerheid over de economische ontwikkeling. Het blijft daarom noodzakelijk om voldoende financiële buffers aan te houden en gedisciplineerd te blijven in ons risico- en prijsbeleid. We hebben een sterke uitgangspositie en nemen de noodzakelijke maatregelen om onze organisatie dichter bij de eindklant te brengen. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst van ons bedrijf."

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht. De Engelse tekst is leidend.

  Kerncijfers
 
                        Kw3  Kw2   Kw3    9M  9M
  bedragen in EUR miljoenen         2012 2012 % 2011 % 2012 2011 %
 
  Onderliggend resultaat voor belastingen  472  443 7  361 31 1,340 1,176 14
 
  Nettowinst                 374  254 47  60 - 1,149  791 45
 
  Verkoop                 1,550 1,604 -3 1,620 -4 4,912 4,292 14
 
  Marktconforme waarde nieuwe productie   173  117 48  93 86  415  351 18
 
  Rendement op eigen vermogen        7.7% 6.8% 13 6.8% 13 7.0% 7.4% -5


AANVULLENDE INFORMATIE

Media conference call
07.45 uur: podcast beschikbaar twee uur na de call op aegon.com.

Analyst & Investor conference call
09.00 uur: audio webcast op aegon.com.

Inbelnummers analyst & investor call
Nederland: 045-631-69025
Verenigd Koninkrijk: +44-207-153-2027
Verenigde Staten: +1-480-629-9673
Twee uur na de call is de opname ervan beschikbaar op aegon.com.

Supplementen
Aegon's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het derde  kwartaal 2012 zijn beschikbaar op aegon.com.

DISCLAIMERS

Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van Aegon's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvolle aanvullende informatie verschaffen die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen, alsmede bruikbare informatie aan de beleggerswereld verschaffen om Aegon's activiteiten te kunnen vergelijken met de activiteiten van de peers.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het "Annual Report". Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

              
  Media Relations    Investor Relations
  Greg Tucker      Willem van den Berg
  +31(0)-70-344-8956   +31(0)70-344-8305
  gcc@aegon.com     ir@aegon.com
Video: http://www.multivu.com/mnr/58637-aegon-quarter-3-results

 

Over Aegon

Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 47 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.