AEGON richt zich nog meer op kernactiviteiten en efficiency-verbetering in Verenigde Staten

01 Dec, 2010, 21:30 GMT Van AEGON N.V.

THE HAGUE, December 1, 2010 /PRNewswire/ --

- BOLI/COLI activiteiten worden afgebouwd

- Sluiting kantoor Louisville, activiteiten ondergebracht op andere bestaande locaties

AEGON heeft besloten de verkoop van nieuwe zogenoemde BOLI/COLI1 (Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance) producten stop te zetten. Dit besluit past in de strategie van de onderneming om zich vooral te richten op zijn kernactiviteiten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. De BOLI/COLI activiteiten bevinden zich voornamelijk in Dallas (Texas).

Daarnaast streeft AEGON naar verdere efficiencyverbetering door verschillende bedrijfsonderdelen die nu in Louisville (Kentucky) zijn gevestigd samen te voegen met activiteiten elders in de Verenigde Staten. De efficiency wordt verder verbeterd door enkele administratieve functies, die nu in Cedar Rapids (Iowa) plaatsvinden,samen te voegen en uit te besteden.

Door deze maatregelen neemt het aantal medewerkers van AEGON in de Verenigde Staten de komende twee jaar met ongeveer 400 tot 500 af. Dit komt overeen met ongeveer 5% van het totale aantal medewerkers in de Verenigde Staten. AEGON raamt de eenmalige herstructureringskosten op ongeveer USD 80 miljoen, waarvan USD 60 miljoen in het vierde kwartaal van dit jaar wordt geboekt en USD 20 miljoen in 2011. Door het besluit de verkoop van nieuwe BOLI/COLI producten stop te zetten, verwacht AEGON een last te moeten nemen van ongeveer USD 210 miljoen. Dit bedrag hangt samen met afschrijvingen op goodwill en andere immateriële activa. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, zullen de kostenbesparingen rond de USD 70 miljoen per jaar bedragen.

In 2009 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen van de BOLI/COLI producten USD 47 miljoen. Vanaf het eerste kwartaal 2011 zal dit resultaat niet langer onder onderliggende resultaat vóór belastingen worden gerapporteerd, maar onder run-off.

"Voor AEGON's lange termijn strategie is het van essentieel belang dat de onderneming zich richt op zijn kernactiviteiten en mogelijkheden benut om de efficiency verder te verbeteren. Ons besluit om een aantal activiteiten samen te voegen, sluit daar volledig bij aan", aldus Mark Mullin, lid van de Management Board van AEGON en CEO van AEGON Amerika. "Dat geldt ook voor ons besluit om te stoppen met de verkoop van nieuwe BOLI/COLI producten. Op lange termijn sluiten deze nog maar in beperkte mate aan bij onze kernactiviteiten. Bestaande klanten kunnen ervan op aan dat wij ze dezelfde kwalitatief hoogwaardige service blijven verlenen als ze van ons gewend zijn."

Verdere details over de strategie van AEGON in de Verenigde Staten en de overige markten worden verstrekt tijdens AEGON's Analisten- & Beleggersconferentie die op 7 en 8 december 2010 wordt gehouden in New York.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  
    - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
      beleggingsportefeuilles; en

    - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
     bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en 
     de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en
     schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en bijna 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     3e kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     473 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   527 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     9,4 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     405 miljard 363 miljard

1 Een BOLI/COLI product is een verzekering afgesloten door de werkgever of een bank bedoeld om employee benefits te verzekeren.

  
  Contact

  Media:

  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:

  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.