AEGON rondt goedkeuringsproces met Europese Commissie af

17 Aug, 2010, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 17, 2010 /PRNewswire/ --

  
  - Premie op terugbetaling resterende EUR 2 miljard staatssteun
  teruggebracht tot 40%
  
    - AEGON betaalt deze maand EUR 0,5 miljard terug
  
    - Terugbetaling resterende EUR 1,5 miljard vóór eind juni 2011, 
     indien marktomstandigheden dit toestaan
  
  - Naar verwachting zal Europese Commissie een aantal beperkende
  maatregelen opleggen tot moment van volledige terugbetaling
  
    - AEGON zal geen acquisities mogen doen behalve in Spaanse markt
  
    - Geen prijsleiderschap op beperkt aantal segmenten in Nederlandse 
     markt
  
    - Geen dividend op gewone aandelen

AEGON verwacht vandaag definitieve goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de kapitaalinjectie van EUR 3 miljard die het in december 2008 heeft ontvangen van de Nederlandse overheid. Als onderdeel van het goedkeuringsproces is AEGON met het ministerie van Financiën overeengekomen dat de condities voor terugbetaling van de nog resterende EUR 2 miljard worden aangepast. Daardoor komt de premie op dit bedrag uit op 40% in plaats van de eerder overeengekomen 50%. Eind vorig jaar heeft AEGON al EUR 1 miljard vervroegd afgelost.

Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur: "We zetten vandaag een belangrijke stap door de overeenkomst met de Europese Commissie die naar verwachting vandaag wordt bekend gemaakt. Als onderdeel van de overeenkomst heeft AEGON toegezegd de nog resterende EUR 2 miljard vóór eind juni 2011 terug te betalen indien de marktomstandigheden dit toelaten. Deze maand zullen we al EUR 500 miljoen aflossen. Daarnaast blijven wij ons richten op het verder verstevigen van onze financieel sterke positie, kostenbesparingen, verhoging van de efficiency en verbetering van het risicoprofiel".

AEGON heeft sinds juni 2008 in alle bedrijfsonderdelen de kapitaalpositie versterkt, de blootstelling aan risico's op de financiële markten verminderd, de kosten verlaagd en de operationele efficiency verhoogd. AEGON gaat in de Verenigde Staten door met het afbouwen van de institutionele spread-based activiteiten en gaat minder nadruk leggen op fixed annuities. Hierdoor zal de beleggingsportefeuille voor algemene rekening van AEGON USA tussen 2007 en 2012 met USD 25 miljard afnemen. Zoals eerder aangekondigd zal AEGON een groter deel van het aandelenrisico op de variable annuities portefeuille in de Verenigde Staten afdekken. Verder zal AEGON maatregelen nemen om de kwaliteit van zijn kapitaalbasis te verbeteren door het aandeel van kernkapitaal vóór eind 2012 te verhogen tot ten minste 75%. Al deze maatregelen zijn opgenomen in het plan dat aan de Europese Commissie is voorgelegd.

Terugbetaling

AEGON zal nog deze maand EUR 500 miljoen terugbetalen met een premie van 10,3% plus de verschuldigde rente van EUR 11 miljoen. De terugbetaling vindt plaats uit het kapitaaloverschot dat in het derde kwartaal door de bedrijfsonderdelen is uitgekeerd aan de holding. Deze aflossing is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. AEGON heeft ingestemd met terugbetaling van de resterende EUR 1,5 miljard vóór eind juni 2011 met een premie van 50 procent, maar zonder rente. Wel is overeengekomen dat de versnelde terugbetaling van EUR 1,5 miljard afhangt van de mogelijkheid om kasgeld vrij te maken uit bedrijfsonderdelen en het bestaande kapitaaloverschot te benutten, de voortgang van de verkoop van bedrijfsonderdelen en de marktomstandigheden. AEGON behoudt het recht om de convertible core capital securities vanaf 1 december 2011 om te zetten in gewone aandelen. Elke aflossing vereist goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

Tijdelijke beperkingen

De Europese Commissie erkent dat de strategie van AEGON bijdraagt aan de financiële kracht en lange termijn levensvatbaarheid van de onderneming. De Commissie stelt echter wel als voorwaarde dat AEGON geen overnames doet. Een uitzondering wordt gemaakt voor investeringen in de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met Spaanse spaarbanken, onder voorwaarde dat het totale marktaandeel van AEGON in Spanje niet stijgt.

De Commissie stelt verder dat AEGON op de markt voor hypotheken en internetsparen in Nederland niet tot de top 3 van prijsleiders mag behoren. AEGON zal tevens Standard & Poor's vragen de 'AA-' rating van AEGON Levensverzekering N.V. niet langer te publiceren. Deze maatregel heeft tot doel een verondersteld concurrentie-voordeel op bepaalde delen van de Nederlandse pensioenmarkt weg te nemen. AEGON verwacht dat deze maatregelen weinig invloed zullen hebben op de mogelijkheden de Nederlandse activiteiten winstgevend te laten groeien.

De tijdelijke beperkingen, waaronder de eis van de Commissie dat AEGON geen dividend uitkeert op gewone aandelen, blijven van kracht totdat AEGON de Nederlandse overheid volledig heeft terugbetaald.

Noot: De aangepaste overeenkomst met het ministerie van Financiën wordt gepubliceerd op AEGON's website (http://www.aegon.com) nadat het besluit van de Europese Commissie bekend is gemaakt.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     2e Kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     522 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   590 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     7,6 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     409 miljard 363 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg met de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact
  
  Media:

  Greg Tucker
  +44(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com
  
  Investor relations:

  Gerbrand Nijman
  +44(0)70-344-8305
  ir@aegon.com
  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.