AEGON sluit finaal akkoord met stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim

13 Jul, 2009, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, July 13 /PRNewswire/ -- In september 2008 heeft AEGON gemeld de kosten van de beleggingsverzekeringen daar waar nog nodig verder te verlagen in lijn met de aanbevelingen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening J. W. Wabeke en de afspraken tussen de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim en verzekeraar Delta Lloyd. Vervolgens is hierover intensief overleg gevoerd met de stichtingen met als resultaat een finale overeenkomst. AEGON maakt voor de kostenmaximering nu nog eens maximaal 110 miljoen euro vóór belastingen vrij, bovenop de 140 miljoen euro vóór belastingen die in september al werd verwacht op basis van de toen beschikbare informatie. Van de additionele 110 miljoen euro is maximaal 80 miljoen euro vóór belastingen bedoeld voor schrijnende gevallen.

Het uitvoeren van de definitieve overeenkomst heeft een additioneel effect op de Embedded Value van ongeveer

70 miljoen euro na belastingen. Het effect van de aangekondigde verbeteringen zal gedurende de resterende looptijd van de polissen tot uitdrukking komen in het resultaat van AEGON. Voor dit jaar verwacht AEGON geen significante invloed op zijn winst- en verliesrekening, omdat het voorzieningenniveau voldoende is.

"We zijn blij met een goede regeling voor onze klanten", aldus Marco Keim, lid van AEGON's Management Board. "Ombudsman J.W. Wabeke heeft de overeenkomst inhoudelijk getoetst en constateert dat de regeling een juiste toepassing is van zijn Aanbeveling van 4 maart 2008 en in lijn is met de eerder overeengekomen regelingen met andere verzekeraars".

Meer dan 75% van AEGON's bestaande beleggingsverzekeringen is in de afgelopen jaren al aangepast, waardoor op dit moment al 70% van de klanten minder dan het nu overeengekomen kostenmaximum betaalt. Met deze eerdere verbeteringen is een bedrag van 380 miljoen euro vóór belastingen gemoeid. De overige polissen worden met de additionele maatregelen aangepast, zodat kosten in de gehele portefeuille voldoen aan het door Wabeke en de stichtingen geadviseerde kostenniveau. De portefeuille van AEGON bestaat uit 1,3 miljoen polissen, waarvan 50% met een gegarandeerd eindkapitaal. Voor deze garantie heeft de overgrote meerderheid van klanten geen aanvullende kosten betaald.

De twee stichtingen zijn betrokken bij het toezicht op de uitvoering van de regeling. Het effect van de kostenmaximering zal in 2010, uiterlijk begin 2011, aan klanten worden medegedeeld. Op de website www.aegon.nl/beleggingsverzekeringen staat uitgebreide informatie over de kostenmaximering.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft iets meer dan 31.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers           Eerste kwartaal 2009 Jaarresultaat 2008
  Onderliggend resultaat vóór   - EUR 22 miljoen   EUR 1,57 miljard
  belastingen
  Verkoop nieuwe         EUR 543 miljoen   EUR 2,63 miljard
  levensverzekeringen
  Totaal bruto stortingen     EUR 8,2 miljard   EUR 40,75 miljard
  Inkomsten genererende      EUR 334 miljard   EUR 332 miljard
  beleggingen
 
  (per einde verslagperiode)

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Voor nadere informatie:

  Communicatie AEGON Nederland
  Debora de Laaf
  +31-(0)70-344-8730 / +31-(0)6-1133-1501
  E-mail: ddelaaf@aegon.nl

  Investor relations
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Media AEGON N.V.
  Dick Schiethart
  +31-(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

Website: http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.