Aegon trekt alle preferente aandelen in

15 Feb, 2013, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 14, 2013 /PRNewswire/ --

Aegon en Vereniging Aegon hebben overeenstemming bereikt over het intrekken van alle preferente aandelen Aegon, nu nog allemaal in bezit van Vereniging Aegon. Hierdoor krijgt Aegon een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteits-eisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit. De Vereniging wordt door de overeenkomst in staat gesteld haar schuld aanzienlijk te reduceren.

Alle preferente aandelen zullen worden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. De waarde van de preferente aandelen - met een boekwaarde van EUR 2,1 miljard - is bepaald op EUR 1,1 miljard. De Vereniging ontvangt van Aegon EUR 83 miljoen aan dividend op de preferente aandelen en EUR 400 miljoen in contanten, plus het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen.

De toename van het aantal gewone aandelen hangt af van de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam in de periode van 15 februari tot en met 28 februari 2013. Het aantal uitstaande gewone aandelen neemt naar verwachting door de transactie toe met ongeveer 7%. De verwatering van de winst per aandeel blijft echter beperkt tot ongeveer 3% omdat er na de transactie geen preferent dividend meer wordt betaald.

De Vereniging geeft haar voorkeursrechten met betrekking tot dividenden en uitkering bij liquidatie op. Daarnaast wordt het stemrecht van de Vereniging onder normale omstandigheden teruggebracht van de huidige 22,1% tot circa 14,9%. Hierdoor komen stemrecht en economisch eigendom met elkaar in balans. De Vereniging behoudt het recht om 32,6% stemrecht uit te oefenen onder bijzondere omstandigheden.

"Deze evenwichtige overeenkomst met onze grootste aandeelhouder stelt ons in staat om de kapitaalstructuur van de onderneming eenvoudiger te maken op een manier die de gevolgen voor bestaande aandeelhouders tot een minimum beperkt, terwijl de Vereniging ook haar doelen kan verwezenlijken", aldus bestuursvoorzitter Alex Wynaendts van Aegon.

Wim van den Goorbergh, voorzitter van Vereniging Aegon: "De overeenkomst onderstreept de bijzondere rol die de Vereniging heeft om de belangen van alle stakeholders van Aegon te behartigen. Bovendien stelt de transactie de Vereniging in staat haar schuld aanzienlijk te beperken. En hoewel de Verenging afstand doet van haar positie als preferente aandeelhouder, willen wij de gelegenheid te baat nemen om onze verbondenheid met Aegon voor de lange termijn opnieuw te bevestigen."

De Raad van Commissarissen van Aegon zal op 15 mei 2013 de nieuwe kapitaalstructuur ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar het officiële Engelstalige persbericht op de corporate website aegon.com.

DISCLAIMERS

Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van Aegon's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvolle aanvullende informatie verschaffen die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen, alsmede bruikbare informatie aan de beleggerswereld verschaffen om Aegon's activiteiten te kunnen vergelijken met de activiteiten van de peers.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Over AEGON

Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft circa 24.000 medewerkers en miljoenen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.

Media  
Greg Tucker
070-344-8956
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
070-344-8305
ir@aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.