AEGON: Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

23 Apr, 2008, 13:45 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 23 /PRNewswire/ --

- Alexander Wynaendts nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur

- Jos Streppel bespreekt onrustige situatie op financiële markten

- Gábor Kepecs benoemd als lid van de Management Board

- Dudley Eustace blijft aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen tot 2010

- Besluiten van de AVvA

Na afloop van de vandaag in Den Haag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA), is Alexander R. Wynaendts officieel begonnen als voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. De heer Wynaendts volgt Donald J. Shepard op, die in november vorig jaar aankondigde na zes jaar te zullen terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur, omdat hij dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt die voor AEGON-bestuurders geldt.

"Ik ben zeer vereerd dat ik AEGON mag gaan leiden in wat voor de internationale levensverzekerings- en pensioenindustrie een uitdagende tijd zal zijn", zegt Alexander Wynaendts. "AEGON heeft een goede uitgangspositie in zijn bestaande en nieuwe markten, en beschikt over een brede kennis en expertise. Ik ben van plan deze wereldwijd aanwezige brede kennis en expertise aan te spreken om onze klanten nog beter van dienst te zijn en verdere groei van AEGON te bewerkstelligen."

Als voorzitter van de Raad van Bestuur zal de heer Wynaendts een beloning ontvangen die in lijn is met het Bezoldigingsbeleid van AEGON, zoals dat tijdens de AVvA in april 2007 is vastgesteld door aandeelhouders. Op jaarbasis is zijn basissalaris voor 2008 vastgesteld op EUR 950.000. De aan prestatiecriteria gekoppelde bonusregeling bestaat uit een korte termijn bonus in contanten en een lange termijn bonus in aandelen, beide ter waarde van EUR 800.000 (doelstelling). Beide bonusregelingen worden betaalbaar in 2009.

Jos Streppel bespreekt onrustige situatie op financiële markten

Gelet op de bestaande onrust op de financiële markten, stelde lid van de Raad van Bestuur Jos Streppel in een toelichting op AEGON's positie, dat AEGON een sterk en effectief risicomanagement heeft. "De afgelopen paar jaar heeft AEGON de beleggingen voor algemene rekening al opnieuw gepositioneerd om de gespannen situatie op de kredietmarkten beter het hoofd te kunnen bieden", zei Jos Streppel.

De heer Streppel herhaalde tegenover aandeelhouders dat AEGON niet verwacht dat verliezen aan marktwaarde op het synthetic Collateralized Debt Obligation programma in de Verenigde Staten blijvend zullen zijn. Opmerkingen uit het Annual Report 2007 herhalend, zei de heer Streppel: "We waarderen deze derivaten tegen marktwaarde en elke verandering in de waarde is terug te zien in AEGON's operationele resultaat. Afhankelijk van de volatiliteit van de credit spreads, kunnen deze CDOs voordat de einddatum is bereikt, zorgen voor grote volatiliteit in het operationele resultaat. Op de afloopdatum verwachten we geen verlies op onze Amerikaanse synthetische CDO portefeuille en heeft deze geen invloed op het onderliggende resultaat."

De heer Streppel voegde daar aan toe: "De resultaten over het eerste kwartaal worden op 7 mei gepubliceerd."

Gábor Kepecs benoemd als lid van de Management Board

Gábor Kepecs, directievoorzitter voor Centraal en Oost-Europa, is benoemd tot lid van AEGON's Management Board, die in 2007 in het leven is geroepen om de kansen die zich internationaal voor AEGON voordoen optimaal te benutten. De benoeming onderstreept het toenemende belang van Centraal en Oost-Europa voor AEGON's toekomstige groei. De afgelopen zestien jaar heeft AEGON zijn activiteiten in deze regio sterk uitgebreid. De Groep is nu actief in Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. Daarnaast heeft AEGON in februari bekendgemaakt Ankara Emeklilik te zullen overnemen, een levensverzekerings- en pensioenbedrijf in Turkije.

Met de benoeming van de heer Kepecs bestaat de Management Board uit:

Alexander R. Wynaendts (Voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.)

Joseph B.M. Streppel (Lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.)

Patrick S. Baird (Directievoorzitter AEGON USA)

Otto Thoresen (Directievoorzitter AEGON UK)

Gábor Kepecs (Directievoorzitter AEGON Centraal- en Oost-Europa)

Marco B.A. Keim zal begin juni ook toetreden tot de Management Board, na zijn benoeming tot directievoorzitter van AEGON Nederland.

Dudley Eustace blijft aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen tot 2010

Omdat er in de Raad van Commissarissen een groot aantal nieuwe leden is benoemd, is Dudley Eustace gevraagd om een jaar langer aan te blijven als voorzitter om zo de continuïteit te waarborgen. De heer Eustace heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Zijn termijn zou oorspronkelijk volgend jaar aflopen. Aandeelhouders zal in de AVvA van april 2009 om goedkeuring worden gevraagd.

Besluiten van de AVvA

In de AVvA zijn de volgende besluiten genomen:

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer I.W. Bailey, II is per 23 april 2008 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Mevrouw C. Kempler en de heren R.J. Routs en D.P.M. Verbeek zijn per 23 april 2008 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De heer B. van der Veer is per 1 oktober 2008 voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2007 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Slotdividend 2007

Het totale dividend voor het boekjaar 2007 is vastgesteld op EUR 0,62 per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Rekening houdend met het interimdividend van EUR 0,30 dat in september 2007 is uitgekeerd, betekent dit een slotdividend van EUR 0,32 per gewoon aandeel. Dit zal, naar keuze van de aandeelhouders, geheel in contanten of geheel in aandelen worden uitgekeerd. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON op Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 12 mei 2008 tot en met 16 mei 2008. AEGON zal aandelen inkopen om het verwateringseffect van het dividend in aandelen te neutraliseren.

Intrekking van 99.769.902 in 2007 ingekochte gewone aandelen

De AVvA heeft besloten tot intrekking van 99.769.902 gewone aandelen, die in 2007 werden ingekocht in het kader van het EUR 1 miljard aandeleninkoopprogramma, dan wel ter neutralisering van het verwateringseffect van het slotdividend 2006 en het interimdividend 2007 in aandelen. Het aandelenkapitaal zal dienovereenkomstig worden verminderd.

Machtigingen

De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, gewone aandelen uit te geven in het kader van incentive plannen en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  CONTACT
                AEGON, Den Haag
  Analisten & beleggers    +31(0)70-344-83-05
  Media            +31(0)70-344-83-44
  E-mail           gcc-ir@aegon.com
  Website           http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.