AEGON verbetert resultaat, verkopen en kapitaalpositie

11 Nov, 2010, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

   
  - Stijging onderliggend resultaat en nettowinst

    - Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt 21% tot EUR 473 
     miljoen
    - Nettowinst verbetert aanzienlijk tot EUR 657 miljoen, voornamelijk 
     door hoger onderliggend resultaat, verbeterde fair value items en 
     lagere afboekingen
    - Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 10,0%

  - Toename verkopen en stortingen

    - Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt 7% tot EUR 527 miljoen,
     voornamelijk door gestegen verkopen in de Verenigde Staten, het 
     Verenigd Koninkrijk en de Nieuwe markten
    - Bruto stortingen stijgen 38% tot EUR 9,4 miljard door sterke 
     instroom van vermogen dat voor derden wordt beheerd

    - Waarde nieuwe productie daalt tot EUR 120 miljoen, voornamelijk 
     door een andere samenstelling van de nieuwe productie

  - Aanhoudend sterke kapitaalpositie

    - Kapitaaloverschot boven S&P AA-vereisten stijgt tot EUR 3,3 
     miljard; positieve bijdrage van resultaat en maatregelen om 
     kapitaal vrij te maken deels teniet gedaan door terugbetaling van 
     EUR 500 miljoen aan de Nederlandse staat
    - Insurance Group Directivea) solvabiliteitsratio bedraagt 205%

DEN HAAG, November 11, 2010 /PRNewswire/ --

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"AEGON heeft in het derde kwartaal een aanzienlijk beter resultaat behaald vergeleken met vorig jaar, zoals blijkt uit de toename van het onderliggend resultaat, de nettowinst, de verkoop van nieuwe levensverzekeringen en de stortingen. Het sterke resultaat is het gevolg van groei bij de meeste bedrijfsonderdelen, strikte kostenbeheersing, hogere aandelenmarkten en een sterkere dollar ten opzichte van de euro. In het derde kwartaal hebben we echter ook de negatieve invloed verwerkt van onze veranderde veronderstellingen over het gedrag van klanten bij onze variabele lijfrentes in de Verenigde Staten.

Door onze onverminderd sterke distributie ging de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in bijna alle landen omhoog. De aanzienlijke toename van de stortingen is toe te schrijven aan ons vermogensbeheer.

Het kapitaaloverschot van AEGON is gestegen tot EUR 3,3 miljard. Hierin is de terugbetaling in augustus van EUR 500 miljoen aan de Nederlandse staat verwerkt. Ons doel blijft om de volledige steun vóór eind juni 2011 te hebben terugbetaald, indien de marktomstandigheden dit toelaten. We hebben in de loop van het kwartaal verdere vooruitgang geboekt met de herstructurering van ons Britse bedrijf. We liggen ook op schema met onze plannen voor onze levenherverzekeringsactiviteiten. Over de voortgang zullen we u op de hoogte houden.

Alles bij elkaar heeft AEGON dit kwartaal goed gepresteerd en liggen we op schema met de realisatie van onze strategische doelstellingen."

  
  KERNCIJFERS
 
  bedragen in EUR   Noot  Kw3   Kw2  %  Kw3  %   9M   9M  %
  miljoenen b)        2010  2010    2009    2010  2009
 
  Onderliggend      1  473   522 -9  390 21 1,483  707 110
  resultaat voor
  belastingen
 
  Nettowinst       2  657   413 59  145  - 1,442  -189  -
 
  Verkoop nieuwe     3  527   590 -11  492  7 1,655 1,543  7
  levensverzekeringen
 
  Bruto stortingen    4 9,408  7,584 24 6,838 38 24,767 20,893 19
  exclusief run-off
  activiteiten
 
  Waarde nieuwe      5  120   148 -19  169 -29  414  551 -25
  productie (VNB)
 
  Rentabiliteit op    6 10.0%  9.7%  3  9.7%  3 10.0%  4.6% 117
  eigen vermogen

Voor noten zie pagina 8.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

- Eerste maatregelen genomen om Britse bedrijf te herstructureren om geplande kostenbesparingen te realiseren

- Europese Commissie keurt staatssteun uit 2008 goed

AEGON heeft als ambitie om in 2015 op alle gekozen markten een leidende positie te hebben. Dit houdt in dat de onderneming voor klanten en distributie-partners de eerste keus aanbieder voor levens-verzekeringen en pensioenen wil zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de beste werkgever.

AEGON heeft drie strategische doelstellingen geformuleerd om deze ambitie te realiseren: herallocatie van kapitaal naar die activiteiten die een beter perspectief op groei en rendement bieden, verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten en optimalisatie van ONE AEGON door de efficiency te verhogen en beter gebruik te maken van alle mensen en middelen binnen de wereldwijde organisatie.

Heralloceren van kapitaal

AEGON heeft maatregelen genomen om het bedrijf sterker te richten op zijn drie kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogens-beheer. Daarnaast streeft AEGON er naar geografisch een betere balans te bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. Als onderdeel van dit proces beoordeelt AEGON zijn activiteiten continu om te zien of ze voldoen aan de eisen met betrekking tot resultaten, kasstromen en rendement en of ze nog altijd aansluiten bij de behoeften van klanten in de verschillende fasen van hun leven. Ten slotte onderzoekt AEGON op dit moment de strategische opties voor zijn internationale levensherverzekeringsbedrijf, Transamerica Reinsurance, waaronder het vinden van een mogelijke koper. In deze fase is AEGON niet in de positie nadere details te geven.

Verbetering risicoprofiel

AEGON heeft onlangs zijn hedging programma uitgebreid waardoor het aandelenrisico op een deel van de bestaande variable annuities portefeuille (GMIB) in de Verenigde Staten verder wordt afgedekt. Daardoor heeft AEGON nu ongeveer 80% van het aandelenrisico in de garanties binnen deze portefeuille afgedekt. Eind 2012 verwacht AEGON het volledige aandelenrisico op deze portefeuille te hebben afgedekt.

Verbetering rendement

AEGON streeft er naar de rendementen te verbeteren door bij alle activiteiten de efficiency te verhogen en topkwaliteit te leveren. Dit zal worden bereikt door de kosten verder terug te dringen en tegelijkertijd in kennis en expertise te blijven investeren en de klanttevredenheid te versterken door middel van verbeterde serviceniveaus.

In het Verenigd Koninkrijk zet AEGON belangrijke stappen om het rendement te verbeteren. AEGON streeft er naar de kosten in het Britse levensverzekerings- en pensioenbedrijf eind 2011 met 25% te hebben teruggebracht. Meer nadruk zal worden gelegd op de marktsegmenten At Retirement en Workplace Savings. Deze markten hebben een sterk groeipotentieel en AEGON heeft hier al leidende posities. In het kader van dit proces heeft AEGON zijn verkooporganisatie in het Verenigd Koninkrijk geherstructureerd. Verder heeft AEGON UK het bedrijfsonderdeel verkocht dat pensioenen voor derden administreert. Het bedrijfsonderdeel dat software op het gebied van arbeidsvoorwaarden levert wordt gesloten.

Goedkeuring Europese Commissie

In augustus heeft de Europese Commissie de staatssteun definitief goedgekeurd die AEGON in 2008 heeft ontvangen. AEGON heeft nog eens EUR 500 miljoen aan de staat terugbetaald en streeft er naar de resterende EUR 1,5 miljard vóór eind juni 2011 terug te betalen, indien marktomstandigheden dit toelaten.

  
  FINANCIEEL OVERZICHT
 
  EUR miljoenen         Kw3  Kw2  %  Kw3  %   9M   9M  %
                 2010  2010    2009    2010  2009
 
  Onderliggend resultaat
  Amerika            376  437 -14  324 16 1,192  467 155
  Nederland           97   97  0  102 -5  298  303 -2
  Verenigd Koninkrijk      28   22 27   -9  -   78   19  -
  Nieuwe markten         55   40 38   42 31  141  122 16
  Holding en overig       -83  -74 -12  -69 -20  -226  -204 -11
  Onderliggend resultaat voor
  belasting           473  522 -9  390 21 1,483  707 110
 
  Fair value items       204   3  -  -196  -  191  -380  -
  Winsten / (verliezen) op
  beleggingen          129  148 -13   38  -  403  203 99
  Bijzondere     
  waardeverminderingen     -92  -77 -19  -286 68  -319 -1,065 70
  Overige baten/(lasten)    -14  -60 77   48  -  -51  -328 84
  Run-off activiteiten     -28  -49 43  -34 18  -137   34  -
  Winst voor belasting     672  487 38  -40  - 1,570  -829  -
  Belastingen          -15  -74 80  185  -  -128  640  -
  Nettowinst          657  413 59  145  - 1,442  -189  -
 
  Nettowinst / (verlies)
  toerekenbaar aan:
  Houders van  
  eigen-vermogensinstrumenten
  van AEGON N.V.        657  413 59  145  - 1,441  -189  -
  Minderheidsbelang        -   -  -   -  -   1   -  -
 
  Netto onderliggend
  resultaat           395  390  1  348 14 1,166  615 90
 
  Provisies en kosten     1,525 1,375 11 1,489  2 4,486 4,639 -3
  waarvan operationele kosten  835  841 -1  784  7 2,488 2,451  2
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen         1,656 1,923 -14 1,674 -1 5,509 5,045  9
  Periodieke premie op
  jaarbasis           361  398 -9  323 12 1,104 1,038  6
  Totaal periodiek plus 1/10
  koopsommen          527  590 -11  492  7 1,655 1,543  7
 
  Nieuwe levenproductie
  Amerika            171  167  2  145 18  483  423 14
  Nederland           32   41 -22   52 -38  135  146 -8
  Verenigd Koninkrijk      264  308 -14  245  8  837  763 10
  Nieuwe markten         60   74 -19   50 20  200  211 -5
  Totaal periodiek plus 1/10
  koopsommen          527  590 -11  492  7 1,655 1,543  7
 
  Nieuwe premieproductie  
  ziektekostenverzekeringen   146  148 -1  126 16  442  436  1
  Nieuwe premieproductie
  schadeverzekeringen      14   15 -7   12 17   43   35 23
 
  Bruto stortingen (op en
  niet op de balans)
  Amerika           4,706 5,154 -9 4,138 14 15,263 14,784  3
  Nederland           525  624 -16 1,145 -54 1,892 2,327 -19
  Verenigd Koninkrijk      16   19 -16   29 -45   71  142 -50
  Nieuwe markten       4,161 1,787 133 1,526 173 7,541 3,640 107
  Totaal bruto stortingen   9,408 7,584 24 6,838 38 24,767 20,893 19
  exclusief run-off
  activiteiten
  Run-off activiteiten      -   -  -   51  -   -  934  -
  Totaal bruto stortingen   9,408 7,584 24 6,889 37 24,767 21,827 13
 
  Netto stortingen (op en
  niet op de balans)
  Amerika            535  746 -28  553 -3 1,805 3,384 -47
  Nederland           -83   55  -  355  -   39  580 -93
  Verenigd Koninkrijk       2   10 -80   21 -90   41  122 -66
  Nieuwe markten       3,293  187  -  753  - 3,601  268  -
  Totaal netto stortingen
  exclusief run-off
  activiteiten        3,747  998  - 1,682 123 5,486 4,354 26
  Run-off activiteiten    -1,081 -1,837 41 -3,272 67 -5,117 -7,598 33
  Totaal netto stortingen   2,666  -839  - -1,590  -  369 -3,244  -
  
  BEHEERD VERMOGEN
 
                      30 sept.  30 juni
                        2010   2010   %
  Beheerd vermogen (totaal)        404,894  408,589   -1
  Beleggingen voor algemene rekening    145,625  151,394   -4
  Beleggingen voor rekening van      140,438  139,717   1
  polishouders
  Niet in de balans opgenomen beleggingen 118,831  117,478   1
  derden

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat is in het derde kwartaal gestegen tot EUR 473 miljoen, een aanzienlijke verbetering vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stijging is vooral het gevolg van een hoger resultaat bij de meeste bedrijfsonderdelen, strikte kostenbeheersing, hogere aandelenmarkten en een sterkere dollar ten opzichte van de euro.

In Amerika steeg het onderliggend resultaat tot EUR 376 miljoen. Dit is vooral toe te schrijven aan hogere beheer- en beleggingsinkomsten, die gedeeltelijk teniet zijn gedaan door EUR 59 miljoen aan kosten als gevolg van aangepaste veronder-stellingen over het gedrag van polishouders. Het onderliggend resultaat in Nederland bleef met EUR 97 miljoen sterk. In het Verenigd Koninkrijk nam het onderliggend resultaat toe tot EUR 28 miljoen. Daarbij moet worden aangetekend dat het resultaat over dezelfde periode van vorig jaar negatief werd beïnvloed door een eenmalige last van EUR 43 miljoen voor een programma om de consistentie van klantgegevens in de systemen te verbeteren. Het onderliggend resultaat van Nieuwe markten steeg tot EUR 55 miljoen, door de bijdragen van AEGON Asset Management en deelnemingen. De toename van het onderliggend resultaat werd slechts gedeeltelijk teniet gedaan door hogere schadeclaims in Centraal & Oost-Europa en door investeringen in de groei van de Aziatische activiteiten. Hogere financieringslasten en gestegen kosten hebben er toe geleid dat de kosten van de holdingactiviteiten in het derde kwartaal EUR 83 miljoen bedragen.

Nettowinst

De nettowinst is aanzienlijk gestegen tot EUR 657 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een hoger onderliggend resultaat, een positieve bijdrage van fair value items, hogere gerealiseerde winsten op beleggingen en lagere afboekingen.

Fair value items

In het derde kwartaal bedroeg het resultaat op fair value items EUR 204 miljoen. In Amerika werden fair value items positief beïnvloed door lagere volatiliteit en gunstige aandelenmarkten in het derde kwartaal. Het netto hedgeresultaat was laag omdat de daling in de waarde van het hedgeprogramma van de onderneming meer dan goed werd gemaakt door de positieve invloed die de verbeterde aandelenmarkten hadden op de garanties. In Nederland was de positieve bijdrage vooral het gevolg van een toename van de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges. Daarnaast is AEGON's eigen credit spread omlaag gegaan. Dit leidde samen met een negatieve waardeontwikkeling van derivaten tot een verlies van EUR 60 miljoen voor de holding.

Gerealiseerde winsten op beleggingen

De gerealiseerde winsten op beleggingen bedroegen in het derde kwartaal EUR 129 miljoen. In de Verenigde Staten waren de winsten vooral het gevolg van normale handel in bedrijfsobligaties. In Nederland was de winst vooral het gevolg van de verkoop van hoog renderend schuldpapier en obligaties van opkomende landen.

Afboekingen

De afboekingen zijn per saldo uitgekomen op EUR 92 miljoen. De afboekingen in het derde kwartaal waren vooral gerelateerd aan beleggingen op de huizen-markt in de Verenigde Staten. Vergeleken met het voorgaande kwartaal bleven de bruto afboekingen op hetzelfde niveau. De bedragen die konden worden teruggeboekt, vielen lager uit.

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 14 miljoen. Dat is inclusief een bedrag van EUR 12 miljoen dat samenhangt met de herstructurering in het Verenigd Koninkrijk.

Run-off activiteiten

De activiteiten die AEGON in het segment Amerika aan het afbouwen is hebben in het derde kwartaal een verlies opgeleverd van EUR 28 miljoen, een verbetering vergeleken met voorgaande kwartalen.

Belastingen

De belastinglast bedroeg EUR 15 miljoen. Hierin is een belastingbate van EUR 46 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en Ierland. Tevens is er een belastingbate van EUR 98 miljoen door de aanwending van fiscale verliezen waarvoor in het verleden door AEGON geen latente belasting-vordering was opgenomen. In het Verenigd Koninkrijk is een belastingbate van EUR 29 miljoen gerealiseerd doordat de voorziening voor toekomstige belasting-schulden is afgenomen als gevolg van de verlaging van het belastingtarief van 28% naar 27%, met ingang van 1 april 2011.

Operationele kosten

De operationele kosten zijn met 7% gestegen tot EUR 835 miljoen door een sterkere Amerikaanse dollar en pond sterling ten opzichte van de euro. Tegen constante wisselkoersen zijn de operationele kosten echter met 1% gedaald. Een aantal gerealiseerde kostenbesparingen werd gedeeltelijk teniet gedaan door investeringen in Nieuwe markten.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is gestegen tot EUR 527 miljoen, een toename van 7% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging was vooral het gevolg van hogere verkopen van individuele levenpolissen in Amerika, hogere pensioenverkopen in het Verenigd Koninkrijk en gunstige wisselkoersen. De stijging werd gedeeltelijk teniet gedaan door lagere verkopen in Nederland.

Stortingen

De bruto stortingen, exclusief de run-off activiteiten, stegen met 38% tot EUR 9,4 miljard. Deze substantiële stijging was vooral het gevolg van de sterke instroom van vermogen dat voor derden wordt beheerd.

Waarde nieuwe productie

Vergeleken met het derde kwartaal 2009 is de waarde nieuwe productie aanzienlijk gedaald to EUR 120 miljoen. In Nederland is de daling toe te schrijven aan lagere verkopen en een daling van de marges. In het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste redenen voor de teruggang een daling in de verkoop van direct ingaande lijfrentes en lagere marges. In Amerika is de daling vooral het gevolg van lagere verkopen van fixed annuities en van lagere marges in het levens-verzekeringsbedrijf.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen is vergeleken met het einde van het tweede kwartaal 2010 licht gedaald tot EUR 405 miljard. Dit is vooral het gevolg van een lagere dollarkoers tegenover de euro.

Kapitaalmanagement

Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg het kernkapitaal - exclusief herwaarderingsreserve - EUR 17,2 miljard of 74%7) van de totale kapitaalbasis. AEGON hanteert momenteel een doelstelling van 70%. AEGON streeft naar minmaal 75% kernkapitaal eind 2012.

De herwaarderingsreserve van AEGON per 30 september 2010 is sterk gestegen en kwam uit op EUR 2,3 miljard. Deze verbetering is vooral het gevolg van een toegenomen waarde van de vastrentende beleggingen door lagere risicovrije rentevoeten en verder gedaalde credit spreads.

Het eigen vermogen is vergeleken met het einde van het tweede kwartaal gestegen tot EUR 18 miljard. Dit is vooral het gevolg van de verbeterde herwaarderingsreserve en de toevoeging van de nettowinst van het derde kwartaal, gedeeltelijk teniet gedaan door een lagere dollarkoers.

Het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een AA rating van Standard & Poor's is gestegen tot EUR 3,3 miljard. Hiervan zat EUR 2 miljard in de bedrijfsonderdelen en EUR 1,3 miljard in de holding. Een betaling van EUR 563 miljoen aan de Nederlandse staat werd meer dan goedgemaakt door positieve bijdragen van de winst (EUR 0,6 miljard) en van maatregelen om kapitaal te vrij te maken (EUR 0,3 miljard).

In het derde kwartaal is de Insurance Group Directive solvabiliteitratio gestegen tot 205%.

Gestegen levensverwachting in Nederland

Nieuwe sterftetabellen laten zien dat de levensverwachting voor de Nederlandse bevolking sterk is toegenomen. AEGON bestudeert de mogelijke gevolgen voor zijn verzekeringsreserves. De onderneming verwacht dat het doorvoeren van deze nieuwe sterftetabellen geen directe invloed zal hebben op het resultaat. Echter, op termijn zullen hogere lasten voor langleven risico wel van invloed zijn op het onderliggend resultaat. Op dit moment worden de gevolgen voor het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een AA rating van S&P geraamd op minder dan EUR 250 miljoen.

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Quarterly-results/

1) Zie voor de definitie van onderliggend resultaat en de aansluiting van onderliggend resultaat naar winst voor belasting Note 3 "Segment information" in de Condensed consolidated interim financial statements.

2) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. en het aandeel van minderheidsaandeelhouders.

3) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen.

4) Totale stortingen betreffen zowel de stortingen op de balans als niet op de balans. Run-off activiteiten bevatten activiteiten waarvan het management heeft besloten om de markt te verlaten en de bestaande portefeuille af te bouwen.

5) De contante waarde van de uitkeerbare winst van de producten die zijn verkocht gedurende de periode. Waarde nieuwe productie wordt berekend op basis van economische aannames en aannames buiten invloed van het management aan het begin van het jaar, en operationele aannames aan het begin van de periode.

6) Rentabiliteit op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.

7) Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen. Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON.

a) De berekening van het kapitaaloverschot en de solvabiliteitsratio op basis van de IGD (Insurance Group Directive) is gebaseerd op de IFRS kapitaalvereisten van Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de EU (Pillar 1 voor AEGON VK) en op de lokale vereisten voor bedrijfsonderdelen buiten de EU. Het vereiste kapitaal voor de levensverzekeringsbedrijven in de VS is berekend als twee keer de hoogste waarde van de Company Action Level range (200%), zoals die in de VS wordt gehanteerd door de National Association of Insurance Commissioners. De berekening van de IGD ratio is exclusief het beschikbare en vereiste kapitaal van de With-Profit funds in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk staat in de solvabiliteitsberekening die bij toezichthouder wordt gedeponeerd slechts toe dat het beschikbare kapitaal van het With-Profit fund wordt opgenomen in het totaal beschikbare kapitaal, gelijk aan het bedrag van het With Profits fund vereiste kapitaal.

b) De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant.

AANVULLENDE INFORMATIE

Media conference call

08.00 uur

Audio webcast op http://www.aegon.com

Analyst & Investor call

09.00 uur

Audio webcast op http://www.agon.com

Inbelnummers:

NL 045-6316901

UK +44-207-153-2027

USA +1-480-629-9726

Twee uur na A&I call is de opname ervan beschikbaar op http://www.aegon.com en via onderstaande telefoonnummers: UK +44-207-154-2833: Access Code: 4372526#

US +1-303-590-3030: Access Code: 4372526#

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en belggingsroducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en ongeveer

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

http://www.aegon.com

Supplementen

AEGON's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het derde kwartaal 2010 zijn beschikbaar op http://www.aegon.com

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  877-548-9668 - toll free USA only
  ir@aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.