AEGON verkoopt Guardian in Verenigd Koninkrijk

16 Aug, 2011, 07:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 16, 2011 /PRNewswire/ --

In lijn met AEGON's strategie om zich meer op zijn kernactiviteiten te richten, heeft AEGON besloten bedrijfsonderdeel Guardian te verkopen aan de Europese private equity groep Cinven. De overnamesom bedraagt GBP 275 miljoen. Guardian, dat in het Verenigd Koninkrijk meer dan 300,000 levensverzekeringspolissen in portefeuille heeft, heeft sinds 2001 geen nieuwe polissen meer verkocht.

AEGON Asset Management heeft een lange termijn overeenkomst gesloten met Cinven om het beheer van de activa van Guardian, die GBP 7,4 miljard bedragen, voort te zetten.

"De stap die we nu zetten is in lijn met de maatregelen die we de afgelopen drie jaar hebben genomen, zoals het verkopen of afbouwen van onderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten behoren. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beheren van het gesloten boek van Guardian niet langer past bij onze strategische doelstellingen", aldus AEGON CFO Jan Nooitgedagt. "Maar we blijven ons richten op het Verenigd Koninkrijk en op de mogelijkheden die onze belangrijkste marktsegmenten, Workplace Savings en At Retirement, daarbieden".

De boekwaarde van Guardian bedroeg eind juni 2011 GBP 271 miljoen, de embedded value van het bedrijf bedroeg GBP 322 miljoen en het onderliggend resultaat vóór belastingen over 2010 bedroeg GBP 23 miljoen.

Bij Guardian, gevestigd in het Engelse Lytham, werken ongeveer 170 mensen. Voor het merendeel van hen zullen de arbeidsovereenkomsten na het afronden van de verkoop overgaan naar Cinven.

Naar verwachting zal de verkoop, die nog moet worden goedgekeurd door de toezichthouder, in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 26.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

                
  Kerncijfers - EUR              2e kw. 2011   Jaar 2010

  Onderliggend resultaat vóór belastingen   401 miljoen  1,8 miljard
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen      431 miljoen  2,1 miljard
  Totaal brutostortingen            6,7 miljard   33 miljard
  Beheerd vermogen               391 miljard  413 miljard
  (per einde verslagperiode)        


Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Contact

 

Media:
Greg Tucker

+31(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com

 

Investor relations:
Willem van den Berg

+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

 

http://www.aegon.com


BRON AEGON N.V.