AEGON verkoopt uitvaartverzekeringsbedrijf

02 Feb, 2010, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, February 2 /PRNewswire/ -- AEGON verkoopt zijn Nederlandse uitvaartverzekeringsbedrijf AEGON NabestaandenZorg voor EUR 212 miljoen aan Egeria, een Nederlandse investeringsmaatschappij. De verkoop past binnen de strategische heroriëntatie van activiteiten welke in 2008 is aangekondigd en heeft een positief effect op het kapitaaloverschot van AEGON.

De negentien medewerkers behouden na de verkoop hun baan en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Na de overname gaat het uitvaartverzekeringsbedrijf in Groningen verder onder de naam 'AXENT'. Voor bestaande polishouders verandert er niets.

In lijn met de strategie brengt de verkoop meer focus aan in de Nederlandse productportfolio. "We kijken voortdurend welke activiteiten wel of niet binnen AEGON passen," zegt Marco Keim, lid van AEGON's Management Board en verantwoordelijk voor AEGON Nederland. "Uitgangspunt is steeds dat we naar een overzichtelijk en duidelijk productassortiment willen om zo onze klanten optimaal te helpen in hun financiële behoeften. We richten ons vooral op de wensen van onze klant op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, pensioenen, sparen en beleggen. Bovendien zijn we blij dat de medewerkers van AEGON NabestaandenZorg in goede handen komen."

"We zijn verheugd dat we met een uitstekend team kunnen voortbouwen op het degelijke fundament van AEGON NabestaandenZorg en overtuigd van de mogelijkheden die AXENT heeft om zich als toonaangevende speler verder te ontwikkelen", zegt Hans Croes, algemeen directeur van AXENT. "Als zelfstandige, slagvaardige en flexibele onderneming zal AXENT waarde blijven creëren voor haar polishouders, medewerkers en intermediairs. Eenvoud en transparantie staan daarbij voor ons centraal."

In 2009 bedroegen de premie-inkomsten van AEGON NabestaandenZorg ongeveer 70 miljoen euro*).

Voor de verkoop wordt nog advies gevraagd van de Centrale Ondernemingsraad van AEGON. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de relevante toezichthouders.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.000 medewerkers en meer dan

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

*) Niet geaudit

  
  Kerncijfers - EUR       Kw3 2009   Jaar 2008

  Onderliggend resultaat
   vóór belastingen      351 miljoen  1,6 miljard
  Verkoop nieuwe
   levensverzekeringen    484 miljoen  2,6 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
   (excl. institutionele             
   garantieproducten)     6,8 miljard 22,4 miljard
  Inkomsten genererende
   beleggingen
   (per einde verslagperiode) 354 miljard  332 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn `toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

   - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
    beleggingsportefeuilles; en

   - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
    bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
    daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder
   de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de `emerging markets';

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die
   we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en
   het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal 
   op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

  - verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze
   verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven 
   premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze 
   liquiditeit;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen,
   beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het
   succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte
   resultaten en synergieën van overnames;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media
  AEGON Nederland
  Debora de Laaf
  +31(0)70-344-8730
  ddelaaf@aegon.nl

  AEGON N.V.
  Dick Schiethart
  +31(0)70-344-8821
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.